Från riksdagen. Följande kungl. propositioner i lagfrågor ha under nedannämnda dagar 1945 behandlats av riksdagen:
    efter utlåtande av första lagutskottet:
    7 mars: nr 26 med förslag till förordning om ändrad lydelse av 2 och 3 §§ förordningen d. 9 maj 1924 med vissa bestämmelser ang. handel med brännved och annat virke i löst mått (fin. dep., utl. 3), bifallen;
    nr 29 med förslag till förordning om ändrad lydelse av 10 § lotteriförordningen d. 19 maj 1939 (hand. dep., utl. 4), RD fann ej anledning till erinran;
    nr 8 med förslag till lag om ändring i strafflagen för krigsmakten m. m.(just. dep., utl. 5), bifallen;
    nr 6 med förslag till lag om ändrad lydelse av 88 § växellagen m. m. (just.dep., utl. 8), bifallen;
    14 mars: nr 36 med förslag till lag ang. fortsatt giltighet av lagen d. 16 febr. 1934 om fullgörande i vissa fall av betalningsskyldighet i förhållande till utlandet m. m. (hand. dep., utl. 9), bifallen med viss ändring;
    nr 68 med förslag till lag ang. fortsatt giltighet av lagen d. 31 maj 1940 om förbud i vissa fall mot beviljande av kvarstad eller skingringsförbud (just. dep., utl. 11), bifallen;
    nr 69 med förslag till lag om fortsatt giltighet av lagen d. 1 nov. 1940 med särskilda bestämmelser ang. förmynderskap, godmanskap och boutredning vid krig eller krigsfara m. m. (just. dep., utl. 12), bifallen;
    nr 70 med förslag till lag om fortsatt giltighet av lagen d. 8 nov. 1940 med särskilda bestämmelser ang. bolag, föreningar, sparbanker, vissa andra inrättningar och samfälligheter samt stiftelser vid krig eller krigsfara m. m.(just. dep., utl. 13), bifallen;
    nr 71 med förslag till lag ang. utsträckt tillämpning av lagen d. 4 juni 1943 om förlängd giltighetstid för ränte- och utdelningskuponger m. m. (just. dep., utl. 14), bifallen;
    nr 72 med förslag till lag om fortsatt giltighet av lagen d. 1 nov. 1940 med särskilda bestämmelser ang. patent vid krig eller krigsfara m. m. (just. dep., utl. 15), bifallen;
    nr 73 med förslag till lag ang. fortsatt giltighet av lagen d. 30 juni 1942 med särskilda bestämmelser om uppfinningar av betydelse för rikets försvar eller folkförsörjning m. m. (just. dep., utl. 16), bifallen;
    nr 81 med förslag till lag ang. fortsatt giltighet av lagen d. 13 dec. 1940 om straff för sabotage (just. dep., utl. 17), bifallen;
    20 mars: nr 19 med förslag till lag om stängselskyldighet för järnväg m. m.(just. dep., utl. 18), bifallen med vissa ändringar;
    nr 10 med förslag till lag om ersättning i vissa fall åt oskyldigt häktade eller dömda m. fl. (just. dep., utl. 19), bifallen med viss ändring;

554 FRÅN LAGSTIFTNINGSARBETET.    nr 28 med förslag till lag om val av borgmästare och lagfaren rådman (just. dep., utl. 21), bifallen;
    11 april: nr 67 med förslag till lag om ändrad lydelse av 5 kap. 8, 9 och 10 §§ strafflagen (just. dep., utl. 22), bifallen;
    19 april: nr 41 med förslag till lag ang. ändrad lydelse av 2, 3 och 4 §§ lagen d. 17 juni 1932 om stads och landsbygds förenande i judiciellt avseende (just. dep., utl. 26), bifallen med vissa ändringar;
    9 maj: nr 251 med förslag till lag om ändring i 30 kap. rättegångsbalken m. m. (just. dep., utl. 28), bifallen med vissa ändringar;
    nr 269 med förslag till lag med vissa bestämmelser om fartyg, som ankommit från krigförande eller ockuperat land (just. dep., utl. 29), bifallen;
    23 maj: nr 59 med förslag till lag om fortsatt giltighet av lagen d. 30 dec. 1939 ang. vissa utfästelser rörande införsel och utförsel av varor m. m. (utl. 32);
    nr 61 med förslag till lag om fortsatt giltighet av lagen d. 12 dec.. 1941 om reglering av förbrukningen av elektrisk kraft och gas (folkhush. dep., utl. 33), bifallen;
    nr 91 med förslag till lag ang. fortsatt tillämpning av lagen d. 5 febr. 1943 med särskilda bestämmelser om begränsning av vinstutdelning från aktiebolag (fin. dep., utl. 34), bifallen;
    nr 212 med förslag till lag om fortsatt giltighet av lagen d. 26 april 1940 med särskilda bestämmelser ang. domstolarna och rättegången vid krig eller krigsfara m. m. (just. dep., utl. 35), bifallen;
    2 juni: nr 77 med förslag till lag om ändring i giftermålsbalken (just. dep., utl. 23), bifallen;
    nr 207 med förslag till lag om ändring i 5 kap. strafflagen m. m. (just. dep., utl. 36), bifallen med vissa ändringar;
    nr 239 med förslag till lag om ändring i sinnessjuklagen d. 19 sept. 1929 (just. dep., utl. 37), bifallen med vissa ändringar;
    nr 236 med förslag till lag ang. ändrad lydelse av 3 kap. 32, 33 och 34 §§ lagen d. 14 juni 1907 om nyttjanderätt till fast egendom m. m. (just. dep.,utl. 38), bifallen;
    efter utlåtande av andra lagutskottet:
    7 febr.: nr 9 med förslag till lag ang. fortsatt giltighet av lagen d. 16 maj 1941 om rätt för arrendator att bortföra stråfoder m. m. (jordbr. dep., utl. 1), bifallen;
    14 febr.: nr 13 med förslag till lag ang. fortsatt tillämpning av lagen d. 5 mars 1943 om jämkning av arrendeavtal i vissa fall m. m. (jordbr. dep., utl.2), bifallen;
    nr 14 med förslag till lag ang. fortsatt giltighet av lagen d. 30 juni 1943 med vissa bestämmelser om mätning av ved och annat virke (jordbr. dep.,utl. 3), bifallen;
    21 febr.: nr 11 med förslag till lag ang. ändrad lydelse av 15 § lagen d. 16 maj 1930 om arbetstidens begränsning m. m. (soc.dep., utl. 6), bifallen;
    28 febr.: nr 18 med förslag till lag ang. ändrad lydelse av 7 § lagen d. 20 dec. 1940 om vissa av landsting eller kommun drivna sjukhus (soc.dep.,utl. 8), bifallen;
    7 mars: nr 27 med förslag till lag ang. ändrad lydelse av 21 kap. 12 § lagen d. 18 juni 1926 om delning av jord å landet (just.dep., utl. 7), bifallen;
    nr 46 med förslag till lag ang. ändrad lydelse av 8 § lagen d. 21 sept. 1915 om behörighet att utöva läkarkonsten (soc.dep., utl. 13), bifallen;
    20 mars: nr 58 med förslag till lag om fortsatt giltighet av allmänna förfogandelagen d. 22 juni 1939 (folkhush.dep., ull. 14), bifallen;
    21 mars: nr 184 med förslag till lag ang. fortsatt giltighet av lagen d. 19 juni 1942 om hyresreglering m. m. (just.dep., utl. 15), bifallen;
    nr 95 med förslag till lag ang. ändrad lydelse av 3 § rekvisitionslagen d. 30 juni 1942 m. m. (försvarsdep., utl. 16), bifallen;
    nr 89 med förslag till lag om ändrad lydelse av 15 § värnpliktslagen d. 30 dec. 1941 (försvarsdep., utl. 19), bifallen med vissa ändringar;
    11 april: nr 60 med förslag till lag om fortsatt giltighet av lagen d. 30 juni 1942 om avverkningsskyldighet (folkhush.dep., utl. 20), bifallen;

FRÅN LAGSTIFTNINGSARBETET. 555    nr 86 med förslag till lag ang. ändrad lydelse av 5 § lagen d. 21 juni 1940 om krigsskadeersättning (hand.dep., utl. 21), bifallen;
    nr 44 med förslag till ändring i 1, 2 och 9 kap. vattenlagen (just.dep.,utl. 22), bifallen;
    nr 92 med förslag till lag ang. utsträckt tillämpning av lagen d. 15 dec. 1939 om utbetalande av krigsriskersättning till sjömän (just.dep., utl. 25), bifallen;
    19 april: nr 88 med förslag till lag ang. ändrad lydelse av 1 § lagen d. 11 sept. 1936 om förenings- och förhandlingsrätt m. m. (soc.dep., utl. 27), bifallen;
    nr 90 med förslag till lag om fortsatt giltighet av lagen d. 30 juni 1943 ang. begränsning av dyrtidstillägg å lön och pension (fin.dep., utl. 31), bifallen;
    25 april: nr 162 med förslag till lag ang. ändring i övergångsbestämmelserna till lagen d. 24 mars 1938 om understödsföreningar (soc.dep., utl. 30), bifallen;
    nr 115 med förslag till lag med särskilda bestämmelser ang. gäldande av ersättning enligt allmänna förfogandelagen m. fl. lagar (fin.dep., utl. 34), bifallen;
    nr 17 med förslag till lag om fortsatt giltighet av prisregleringslagen d. 30 juni 1942 (fin.dep., utl. 35), bifallen med viss ändring;
    4 maj: nr 217 ang. förordning om upphävande i viss del av förordningen d. 31 okt. 1939 med vissa särskilda föreskrifter rörande tillämpningen av motorfordonsförordningen d. 23 okt. 1936 m. m. (komm.dep., utl. 32); RD fann icke anledning till erinran;
    9 maj: nr 161 med förslag till lag ang. ändrad lydelse av 11 § lagen d. 17 juni 1916 om försäkring för olycksfall i arbete (soc.dep., utl. 38),bifallen;
    16 maj: nr 226 med förslag till lag om ändring i 7, 10 och 11 kap. vattenlagen (just.dep., utl. 40), bifallen;
    nr 186 med förslag till lag ang. fortsatt giltighet av lagen d. 24 mars 1942 om förbud mot bebyggelse till hinder för försvaret (just.dep., utl. 42), bifallen;
    nr 272 med förslag till lag ang. ändrad lydelse av 2 § 3 mom. lagen d. 27 juni 1902, innefattande vissa bestämmelser om elektriska anläggningar (hand.dep., utl. 43), bifallen;
    nr 176 med förslag till lag ang. ändrad lydelse av 13 och 14 §§ lagen d. 6 juni 1941 om tillsyn å radiologiskt arbete m. m. (soc.dep., utl. 45), bifallen;
    23 maj: nr 196 med förslag till lantarbetstidslag (utl. 47), bifallen;
    26 maj: nr 160 med förslag till lag om fortsatt giltighet av arbetstidslagen för detaljhandeln d. 18 juli 1942 m. m. (utl. 48), bifallen;
    2 juni: nr 284 med förslag till lag om ändrad lydelse av 3 § lagen d. 25 juni 1909 ang. nationalparker (utl. 51), bifallen;
    nr 172 med förslag till lag om ändrad lydelse av 4 § lagen d. 27 juni 1927 ang. uppsikt å vissa jordbruk (jordbr.dep., utl. 52), bifallen med vissa ändringar;
    nr 291 med förslag till lag ang. fortsatt giltighet av lagen d. 30 dec. 1939 om tjänsteplikt m. m. (utl. 54), bifallen;
    nr 119 med förslag till kungörelse om ändring i byggnadsstadgan d. 20 nov. 1931 (just.dep., utl. 56); RD fann ej skäl göra andra uttalanden än i utlåtandet upptagits.
    Riksdagen har vidare i skrivelser till K. M:t anhållit
    efter utlåtandet av första lagutskottet:
    att K. M:t ville låta verkställa utredning om krigsdomstolarnas avskaffande i fredstid (utl. 24);
    om utredning huruvida och i vilken ordning en ur samhällelig synpunkt önskvärd, förbättrad kunskap om företagens ekonomiska förhållanden må kunna vinnas utan åsidosättande av näringslivets berättigade intressen (utl. 27);

556 FRÅN LAGSTIFTNINGSARBETET.    efter utlåtande av andra lagutskottet:
    att vid utarbetande av förslag till folkpensioneringens framtida utformning måtte beaktas, att folkpensionärer som avses i 11 § folkpensioneringslagen få i lag föreskriven rätt att erhålla mindre, kontanta belopp, varöver de själva äga förfoga (utl. 5),
    att K. M:t ville låta utarbeta och om möjligt till innevarande års riksdag framlägga förslag till provisorisk förbättring av blindhetsersättningar (utl. 11);
    att K. M:t ville föranstalta om en förutsättningslös utredning rörande förhandlingsrätt beträffande pensionsvillkor, som angå personer vilkas anställning hos arbetsgivaren redan upphört vid tiden för framställandet av begäran om förhandling (utl. 33);
    att K. M:t måtte föranstalta om utredning rörande förstärkning av förlikningsväsendet samt vidtaga de åtgärder vartill utredningen kan föranleda (utl. 41);
    att K. M:t ville låta verkställa utredning rörande begränsning av den regressrätt som med stöd av 12 § andra stycket lagen om försäkring för olycksfall i arbete kan ifrågakomma gentemot personer, anställda hos samme arbetsgivare som den skadade (utl. 49);
    att K. M:t ville vidtaga de åtgärder, som kunna anses påkallade för att vid vattenregleringsföretag de sakägare, som genom vattenavtappning kunna lida skada eller intrång, erhålla underrättelse om förestående vattenavtappning (utl. 50).

I. S.