Ur Svensk författningssamling.
    37. Lag 23 febr. 1945 ang. fortsatt tillämpning av lagen d. 5 mars 1943 (nr 78) om jämkning av arrendeavtal i vissa fall.
    38. Lag 23 febr. 1945 ang. fortsatt giltighet av lagen d. 30 juni 1943 (nr 453) med vissa bestämmelser om mätning av ved och annat virke.
    44. KF 2 mars 1945 ang. tillstånd för vissa trafikutövare att i beställningstrafik utföra transporter av ved m. m.
    51. KF 16 mars 1945 om ändrad lydelse av 10 § lotteriförordningen d. 19 maj 1939 (nr 207).
    60. KF 16 mars 1945 om ändring i förordn. d. 11 juli 1919 (nr 406) ang. försäljning av pilsnerdricka.
    67. Lag 23 mars 1945 ang. fortsatt giltighet av lagen d. 19 juni 1942 (nr 429) om hyresreglering m. m.
    69. Lag 16 mars 1945 om ändring i strafflagen för krigsmakten.
    70. Lag 16 mars 1945 ang. ändrad lydelse av 39 och 46 §§ lagen d. 23 okt. 1914 (nr 325) om krigsdomstolar och rättegången därstädes.
    72. Lag 16 mars 1945 om ändrad lydelse av 88 § växellagen.
    73. Lag 16 mars 1945 om ändrad lydelse av 66 § checklagen.
    75. KK 23 mars 1945 ang. straffrihet i vissa fall vid överskridande av maximilast m. m. vid transport av vissa skogsprodukter.
    82—86, 88—90. Lagar 23 mars 1945 ang. fortsatt giltighet av
    lagen d. 31 maj 1940 (nr 473) om förbud i vissa fall mot beviljande av kvarstad eller skingringsförbud;
    lagen d. 1 nov. 1940 (nr 925) med särskilda bestämmelser ang. förmynderskap, godmanskap och boutredning vid krig eller krigsfara m. m.;
    lagen d. 8 nov. 1940 (nr 926) med särskilda bestämmelser ang. bolag, föreningar, sparbanker, vissa andra inrättningar och samfälligheter samt stiftelser vid krig eller krigsfara m. m.;
    lagen d. 4 juni 1943 (nr 274) om förlängd giltighetstid för ränte- och utdelningskuponger;
    lagen s. d. (nr 275) om förlängning i särskilt fall av tiden för rätt att lyfta utdelning i konkurs;
    lagen d. 1 nov. 1940 (nr 924) med särskilda bestämmelser ang. patent vid krig eller krigsfara m. m.;
    lagen d. 30 juni 1942 (nr 550) med särskilda bestämmelser om uppfinningar av betydelse för rikets försvar eller folkförsörjningen m. m.; samt
    lagen d. 13 dec. 1940 (nr 995) om straff för sabotage.

FRÅN LAGSTIFTNINGSARBETET. 557    106. KK 6 april 1945 ang. inskränkning av förbrukningen av gas.
    108. KK 6 april 1945 ang. beslutade ändringar i regeringsformen.
    109. Lag 6 april 1945 om val av borgmästare och lagfaren rådman.
    118. Lag 13 april 1945 om ersättning i vissa fall åt oskyldigt häktade eller dömda m. fl.
    119. Lag 13 april 1945 om stängselskyldighet för järnväg m. m.
    128. Lag 20 april 1945 om ändrad lydelse av 5 kap. 8, 9 och 10 §§ strafflagen.
    139. Lag 20 april 1945 om ändring i 1, 2 och 9 kap. vattenlagen.
    152. Lag 11 maj 1945 med vissa bestämmelser om fartyg, som ankommit från krigförande eller ockuperat land.
    155—159. Lagar 27 april 1945 angående ändrad lydelse av
    1 § lagen d. 11 september 1936 (nr 506) om förenings- och förhandlingsrätt;
    1 § lagen d. 28 maj 1920 (nr 245) om medling i arbetstvister;
    lagen d. 28 maj 1920 (nr 248) om särskilda skiljedomar i arbetstvister;
    1 § lagen d. 22 juni 1928 (nr 253) om kollektivavtal; samt
    1 § lagen d. 22 juni 1928 (nr 254) om arbetsdomstol.
    160. Lag 11 maj 1945 om ändring i 30 kap. rättegångsbalken i 1734 års lag.
    161. Lag 11 maj 1945 om ändring i lagen d. 14 maj 1915 (nr 139) angående Kungl. Maj:ts högsta domstols tjänstgöring på avdelningar.
    162. Lag 11 maj 1945 om ändrad lydelse av 49 § utsökningslagen.
    164. Lag 4 maj 1945 ang. ändrad lydelse av 2, 3 och 4 §§ lagen d. 17 juni 1932 (nr 263) om stads och landsbygds förenande i judiciellt avseende.
    171. Lag 11 maj 1945 om fortsatt giltighet av allmänna förfogandelagen d. 22 juni 1939 (nr 293).
    172. KF s. d. om fortsatt giltighet av allmänna förfogandeförordningen d. 3 sept. 1939 (nr 613).
    173. KF 18 maj 1945 om ändring i förordn. d. 18 juni 1937 (nr 436) ang. försäljning av rusdrycker.
    182. KK 18 maj 1945 om ändrad lydelse av 3 och 6 §§ kung. d. 1 okt. 1915 (nr 357) ang. nedsättning av fullföljdsavgift och kostnadsersättning samt ang. lyftande av sådant nedsatt belopp.
    183. KK 18 maj 1945 ang. fattigdomsintyg som omförmäles i 30 kap. 20 § rättegångsbalken i 1734 års lag.
    188. KK 25 maj 1945 ang. upphävande av förordnande om tillämpning av 8 kap. 29 a § strafflagen.
    196. KStadga 18 maj 1945 om notarius publicus.
    197. KK 18 maj 1945 med särskilda bestämmelser om tillsättande av befattning vid rådhusrätt eller magistrat i vissa fall.
    199. KK 18 maj 1945 om ordningen för utbetalande av ersättning åt oskyldigt häktade eller dömda m. fl.

B. L.