Fingerade rättegångar enligt nya RB. Linköpings juristklubb avhöll d. 16 jan. 1945 ett talrikt besökt sammanträde, till vilket inbjudits domare, notarier, advokater och landsfiskaler från de fyra sydligaste östgöta-domsagorna. På förmiddagen höllos föredrag om rättegångsreformen, varvid borgmästaren B. Hallberg talade om civilprocessen, landsfogden C. O. Linneblom brottmålsprocessen och advokaten W. Brodin om advokaternas ställning i rättegången enligt reformen. Efter lunchpaus företogos till handläggning

 

1 Av JOËL LAURIN i ett följande häfte.

2 Jfr ovan s. 566 och 568.

584 FINGERADE RÄTTEGÅNGAR ENLIGT NYA RB.enligt nya RB:s principer en tvistemåls- och en brottmålsprocess, till vilka materialet hämtats från domböcker. I den förra fördes ordet av häradshövdingen H. Sjögren under medverkan av Linköpings domsagas notarier och i den senare var rådmannen H. Nilsson ordförande, landsfiskalen E. Gustavsson åklagare och ledamöter i rådhusrätten m. fl. parter och vittnen. Alla advokatrollerna utfördes av i Linköping praktiserande advokater. Efteråt ägde livliga diskussioner rum.
    Vid Föreningen Sveriges hovrättsdomares årsmöte d. 7 april 1945 anordnades gemensamt med Stockholmsavdelningen av Sveriges advokatsamfunden muntlig huvudförhandling i hovrätt. Förhandlingen avsåg det fingerade brottmål, som vid sammanträde med Föreningen Sveriges stadsdomare d. 25 nov. 1944 varit föremål för handläggning vid underrätt. Ordförande i hovrätten var f. d. justitierådet Natanael Gärde. Övriga ledamöter voro hovrättsråden Nils Beckman och Sam Åseskog samt assessorerna Bengt Lassen, referent, och Björn Kjellin. Såsom hovrättens sekreterare tjänstgjorde fiskalen Anders Lindstedt. Som åklagare fungerade liksom vid underrätten stadsfiskalen Werner Ryhninger. Advokaterna Axel Hemming-Sjöberg, Gudmund Silfverstolpe och Ragnar Gottfarb uppträdde som försvarare åt de tilltalade. Efter förhandlingens avslutande förekom diskussion. (Om rättsförhandlingen se i övrigt s. 577 ff.).
    Vid Sveriges advokatsamfunds årsmöte d. 2 juni 1945 förekom handläggning inför rådhusrätt av ett fingerat tvistemål. Handläggningen omfattade såväl förberedelse som huvudförhandling. Rätten utgjordes vid förberedelsen av rådmannen Eric Gauffin och vid huvudförhandlingen av borgmästaren Gunnar Fant, ordf., rådmannen Gauffin och assessorn Richard Kettner. Parternas talan fördes av advokaterna Emil Heijne och A. Hemming-Sjöberg. Rättegångsförhandlingarna komma att utförligt refereras i senare nr av SvJT.