Thorkil Myrdahl †. Da Thorkil Myrdahl den 1. februar 1945 tiltrådte embedet som præsident i Københavns Byret, jfr SvJT s. 204, glædede han sig til mange gode arbejdsår i den domstol, af hvis dommerkollegium han i 9 år havde væretet højt skattet medlem. Men næppe 2 måneder senere natten mellem den 20. og 21. april faldt han som offer for snigmorderes kugler i den række af mord og andre ugerninger, som iværksattes af den tyske besættelsesmagt og dens danske håndlangere.
    Med præsident Myrdahl, der kun blev 50 år gammel, mistede den danske dommerstand en afsine bedste mænd, til hvem store forventninger var stillet. Allerede i Justitsministeriet, hvor han i 1918 blev ansat som ung juridisk kandidat, lagde man mærke til hans gode evner, som var parret med stor arbejdskraft, og mange ministerielle opgaver blev overdraget ham, bl. a. fra 1920 til 1931 posten som sekretær for de vekslende justitsministre. Ved siden af sit arbejde i ministeriet fik han lejlighed til at søge uddannelse på sagførerkontor, som afsluttedes med, at han fik beskikkelse som landsretssagfører, og derefter til i flere år som fuldmægtig hos en af dommerne i Københavns omegn at fungere som dommer i politisager.
    I 1932 forlod præsident Myrdahl den ministerielle karriere for at blive dommer i Københavns Byret, hvor alle — sagførere og parter— altid følte sig trygge med ham i dommersædet, som han beklædte med ro og myndighed, og hvor hans retfærdighedssans og bon sens kom til fuld udvikling; men også nu blev der fra mange sider trukket veksler på hans arbejdskraft. Det kan således nævnes, at han, der siden 1930 havde været medlem af Konkurslovkommissionen, ved professor Munch-Petersens død i 1934 efterfulgte denne som formand forkommissionen og med megen dygtighed fuldendte dens arbejde. End videre blev han formand for ankenævnene for valutasager og for varefor syningssager, medlem af Fængselshjælpens bestyrelse og af formandskabet for Arbejds- og Forligsnævnet samt censor ved de juridiske examiner ved Københavns Universitet. — En naturlig følge af den anseelse, præsident Myrdahl nød blandt sine kolleger, var, at han indvalgtes i bestyrelsen for Den danske Dommerforening.
    Det nordiske samarbejde havde han føling med gennem sit arbejde som sekretær ved de nordiske juristmøders danske bestyrelse i årene 1925/32.
    En bølge af sorg og harme slog henover landet ved budskabet om præsident Myrdahls død — ikke alene fra alle dem, hvis gerning ligger indenfor retsplejen, men også fra den store venneskare, i hvis

NORDISKT OCH INTERNATIONELLT. 599kreds han hvilede ud efter arbejdet, og hvor hans rige lune udfoldede sig.
    Hans minde vil blive bevaret i årene, der kommer!
 

Johannes Faurholt.