Republiken Finlands förutvarande president K. J. Ståhlberg fyllde den 28 sistlidne januari 80 år. Jubilaren var den dagen föremål för omfattande hyllning vittnande om den allmänna uppskattningen av hans statsmanna- och vetenskapsmannagärning. Bland mängden av alla de offentliga organ, korporationer och enskilda personer, vilka uppvaktade honom, må särskilt nämnas Finlands finska juristförening (Suomalainen Lakimiesyhdistys) och Juridiska Föreningen i Finland. Den förra tillägnade presidenten Ståhlberg en festskrift (jfr nedan s. 633), å den senares vägnar överlämnades en adress. Festdagen avslutades medelst en allmän medborgerlig fest. Därunder framfördes först på finska av justitieministern U. K. KEKKONEN regeringens hälsning och hyllning, varefter professor V. VOIONMAA karakteriserade presidenten Ståhlbergs statsmannagärning. Den tredjetalaren, akademiekanslern O. HJ. GRANFELT, riktade sig på svenska och finska till jubilaren i dennes egenskap av vetenskapsman och universitetslärare. Vid festens slut framförde presidenten Ståhlberg sitt tack för den heder honom bevisats och allt det erkännande honom skänkts.

O. Hj. G.

 

    Två 70-åringar. Haakon Sund är född den 5 april 1873 i Gildeskål, Nordland. Student 1891, cand. jur. och dommerfullmektig 1895, började han advokatverksamhet 1897, blev politimester i Bodö och Salta 1904 och statsadvokat i Nordlandlagsogn 1912. Härifrån övergick han till domarverksamhet, i det han blev sorenskriver i Midhordland, Bergen 1919 och lagman i Gula- og Frostating lagdömme 1928. Riksadvokat sedan 1929, blev han av ockupationsmakten förtidspensionerad år 1940.
    Haakon Sund har varit ledamot av politilovkomitéen av 1912—1914 och av straffelovskomitéen av 1922 samt ordförande i straffelovskomitéen av 1934 til revision av den alminnelige straffelov. I sistnämnda egenskap har han kommit i livlig kontakt med svenska organ för strafflagsreformer, därvid han högt uppskattats för sina gedigna insatser i samarbetet. De nordiska juristmötenas förhandlingar (1934, abortfrågan) och de nordiska kriminalistföreningarnas årsböcker bär också vittne om hans intresse för kriminalpolitiska frågor och för nordiskt samarbete på detta område. Vice ordförande i Norsk kriminalistförening sedan lång tid tillbaka, har han fungerat som norsk utgi-

600 NORDISKT OCH INTERNATIONELLT.vare av nämnda årsböcker från deras tillkomst 1936. Övergreppet med förtidspensioneringen berövade Norge en ämbetsman av högsta klass med sällsynta gåvor för det viktiga kall han beklädde och måste ha förbittrat de år av hans tjänstetid, som nu icke kan givas tillbaka.
    Svensk Juristtidning har glädjen att räkna Haakon Sund till sina medarbetare. Senast i marshäftet för i år publicerades en artikel av hans hand: Manndrap og mord i Norge, som dock icke anspelade på det då rådande tillståndet av rättslöshet.