O. A. BORUM. 617Dansk juridisk Eksameni Sverige 1943—45. Blandt de Tusinder, som i Efteraaret 1943 maatte søge Tilflugt i Sverige, var der ca. 200 danske Studenter og ca. 10 danske Universitetslærere. Efterhaanden steg Antallet af Studenter til ca. 350. Baade Studenter og Universitetslærere blev modtaget med en enestaaende Venlighed og Gæstfrihed af Universiteterne i Lund og Uppsala og af Højskolerne i Stockholm og Göteborg.
    I November 1943 nedsatte den danske Legation et Udvalg af de i Stockholm boende danske Universitetslærere, kaldet Det danske Universitetsraad, bestaaende af Professorerne Harald Bohr, Stephan Hurwitz og Borum, kort Tid efter tiltraadt af Professor Fridericia. Efteraaret 1944 udtraadte Hurwitz og Fridericia, da de rejste til England. Foraaret 1945 blev Udvalget suppleret med Professor August Krogh og Professor Franz Blatt.
    Universitetsraadet i Stockholm traadte straks ad uofficiel Vej i Forbindelse med Københavns Universitet og derigennem ogsaa med Aarhus Universitet. Allerede den 28. December 1943 kunde Rektor, Professor Nørregaard, meddele os, at man i Principet kunde tiltræde, at de Eksaminer eller Prøver, som de danske Studerende i Sverige maatte aflægge efter de Retningslinier, som Universitetsraadet havde fastlagt, vilde blive taget i Betragtning som en integrerende Bestanddel af deres danske Embedseksamen, ligesom vi fik en speciel Godkendelse af, at de to i Sverige værende danske juridiske Professorer (Hurwitz og Borum) afholdt juridisk Embedseksamen i det Omfang, dette lod sig praktisere.
    I Januar 1944 modtog vi det danske Undervisningsministeriums officielle Godkendelse af den trufne Ordning. Denne vakte den allerstørste Glæde hos alle Studenter og Lærere, fordi den udtrykkelig indeholdt, at Godkendelsen var sket, »efter at Sagen har været forelagt Hans Majestæt Kongen, der har udtalt, at han med Interesse følger de Bestræbelser, som udfoldes for under de nuværende Forhold at give de danske Studerende det bedst mulige Udbytte af deres Studier».
    Her skal ikke gives nogen samlet Redegørelse for de danske Studenters Studier og Eksaminer ved de svenske Universiteter og Højskoler i disse Aar, men kun en kort Fremstilling af, hvorledes dansk juridisk Eksamen i Sverige formede sig.
    Trods den Tilnærmelse, der er sket gennem det nordiske Samarbejde paa Lovgivningens Omraade, er Forskellighederne vedrørende Lovstoffet og Eksamensordningen dog saa store, at man ikke uden videre kunde henvise de juridiske — som f.Eks. de medicinske og de polytekniske Studenter — til at følge de svenske Professorers Undervisning og aflægge Eksamen for dem. Der blev da med Bistand af nogle yngre juridiske Kandidater og enkelte flinke Studenter etableret en dansk Undervisning i Fagene til juridisk Embetseksamen. En yngre svensk Nationaløkonom paatog sig at undervise Studenterne i Lund i dette Fag.
    Dansk juridisk Eksamen i Sverige fandt første Gang Sted i Juni 1944, anden Gang i Januar 1945. De skriftlige Prøver skete i Lokaler, som

618 DANSK JURIDISK EKSAMEN I SVERIGE 1943—45.Lund og Uppsala Universitet stillede til Raadighed. Mundtlig Eksamen — der efter dansk Skik var offentlig — fandt Sted i Stockholms Högskola. Som Eksaminatorer fungerede Professorerne Hurwitz og Borum (Hurwitz dog kun i 1944), samt Professor Th. Geiger (Nationaløkonomi og økonomisk Historie med Sociologi) og Legationssekretær Hessellund Jensen (Ejendomsret). Som Censorer virkede Højesteretssagfører Karsten Meyer, Gesandt, cand. jur. et polit. P. Schou, Legationssekretær Hessellund-Jensen og Professor Borum; som Protokolsekretær fungerede cand. juris Tyge Heilesen.
    9 Kandidater kunde helt afslutte deres juridiske Studier i Sverige. 11 bestod 2den Del af juridisk Eksamen; heraf skal dog 7 senere underkaste sig en Tillægsprøve i det historiske Fag. 19 Studenter bestod 1ste Del af juridisk Eksamen, men skal senere have Tillægsprøve i offentlig Ret. Desuden har nogle økonomiske Studerende aflagt Prøve i Borgerlig Ret og økonomisk Historie med Sociologi; endelig har 7 medicinske Studerende aflagt Prøve i dansk Medicinallovgivning, hvorved 6 helt har kunnet afslutte deres Lægestudium i Sverige.
    Det samlede Antal af skriftlige Prøver og mundtlige Eksaminationer har været henholdsvis 54 og 99.
    De 9 Kandidater, der var i Stand til at afslutte juridisk Embedseksamen i Sverige, var: candidati juris Jørgen Teilgaard Jacobsen, Werner Goldschmidt, Arne Suntorp, Ole Budtz, Ole Pontoppidan, Peter Erik Samson, Knud Kildeby, Hans Metzon og Gunde Linvald. De seks fik straks Ansættelse i den danske Flygtningeadministration, medens to efter at have været i dansk Politiforlægning (Brigaden) virkede som Assistenter hos to af de juridiske Professorer ved Lunds Universitet.

O. A. Borum.