Festskrift tillägnad Presidenten jur. utr. dr K. J. STÅHLBERG vid fyllda 80 år den 28 jan. 1945. Suomalainen Lakimiesyhdistys. 559 s. Fmk 350.00, numrerad lyxupplaga fmk 750.00.

    Festskriften har utgivits av den finska juristföreningen i Finland. Den inledes med tre uppsatser på svenska av rikssvenska författare. I den första artikeln framför regeringsrådet GABRIEL THULIN önskemålet, att större möjlighet bereddes nordiska förvaltningsmän att följa utvecklingen i Finland inom förvaltningsrätten. Härvid antyder han jämvälde utvägar, vilka i sådant syfte kunde användas. I det därpå följande bidraget av professor NILS HERLITZ diskuteras den förvaltningsrättsliga lagskipningen i Finland och Sverige. Härvid inriktar författaren sin framställning speciellt på frågorna om dennas organisation, förfarandet, besvärsrätten samt förhållandet mellan regeringsmakten och den högsta administrativa lagskipningsmyndigheten. Särskilt ha förefintliga olikheter samt framkomna finländska och svenska reformförslag framhävts. Den tredje uppsatsen på svenska är skriven av regeringsrådet CARL W. U. KUYLENSTIERNA. Där ges en väl orienterande redogörelse för allmänna beskattningsprinciper och utredes praktiskt viktiga internationella skattefrågor.
    Festskriftens övriga bidrag — till antalet tjugoåtta — äro skrivna på finska. I dem avhandlas spörsmål från de mest olika sidor av rättslivet.
    Professor A. ALANEN skisserar uti en encyklopedisk uppsats rättsvetenskapens rättsskapande roll vid rättsutvecklingen samt dennas betydelse för uppfattningen, tolkningen och tillämpningen av gällande lag.
    Från den speciella civilrättens och handelsrättens gränsgebit är stoffet hämtat till uppsatserna av professor H. RANINEN angående omröstning inom aktiebolag, en exemplifierad ganska ingående framställning av ämnet; av professor L. CASELIUS rörande den för finländsk rätt egendomliga bolagsformens, det s. k. bostadsbolagets begrepp och särkaraktär i förhållande till närstående bolagsformer; av jurisdoktor A. R. HEIKONEN beträffande fastighet såsom insats i s. k. öppet handelsbolag; samt av justitierådet Y. J. HAKULINEN om uppfinnarskydd. I denna sist angivna uppsats har auktor, med särskilt beaktande av Finlands nya patentlagstiftning av 1943 (jfr SvJT 1944 s. 174 f), inriktat sin framställning på frågorna rörande uppfinnares rätt att utverka patent, rätt till gottgörelse, rätt att njuta uppfinnarära, överlåtelserätt, föranvändningsrätt, rättsskydd gentemot olovlig användning

634 FESTSKRIFT TILLÄGNAD K. J. STAHLBERG.av uppfinningen, inklusive allmän vindikationsrätt och patentvindikation samt rätt till actio negatoria, rätt att offentliggöra en uppfinning förr än patent utverkats ävensom rätt vid illojal konkurrens. Såsom redan av denna redogörelse nogsamt kan slutas, är Hakulinens uppsats synnerligen innehållsrik och givande, ej mindre teoretiskt än praktiskt. Och då författaren stått tillkomsten av Finlands nya patentlag nära, är den säkerligen jämväl mycket vederhäftig.
    Inom straffrätten falla tre bidrag. I ett av dessa tecknar universitetskanslern A. TULENHEIMO grundlinjerna av konkursbrottens legislativa utveckling. I en annan uppsats utreder professor B. HONKASALO det för återfallslagstiftningens tillämpning konstituerande spörsmålet, när ett förut ådömt straff skall anses vara till fullo avtjänat. Och det tredje bidraget av justitierådmannen B. C. CARLSON klargör i vad mån för militärförseelse undergånget disciplinärt straff bör beaktas, då samma överträdelse blir föremål för domstolsbehandling.
    Mycket intressant är juriskandidaten E. KYTÖMAAS undersökning av det administrativa disciplinära förfarandets rättsliga natur. Detta innefattar icke, enligt författaren, egentlig lagskipning, utan dess rättsliga karaktär är förvaltning.
    Uti festskriften ingå också två processrättsliga uppsatser. I den ena dissekerar framlidne professor B. SJÖSTRÖM det gamla problemet om innebörden av begreppet grovt brott jämlikt vår äldre och nu gällande rätt. Han håller före, såsom det synes mig på goda skäl, att såsom sådan förbrytelse bör anses och även processuellt behandlas brott, som i normala fall är av hemställd natur jämlikt RB XXV: 5 sammanställt med § 46 i StrL:s för Finland PrF uti detta lagrums ursprungliga lydelse. Jurisdoktorn T. TIRKKONEN redogör översiktligt i en annan uppsats för processrättens ledande grundsatser och markerar, med anförande av motiv, sin ståndpunkt till förekommande kontroversspörsmål.
    övriga bidrag till festskriften — till antalet sjutton — hänföra sig till de grenar av rättsvetenskapen, vilka gemenligen sammanfattas under begreppet publik rätt. Som sådana falla de utom gränserna för SvJT:s verksamhetsfält. Klart är emellertid, att dessa avsevärt höja festskriftens värde, synnerligast som åtskilliga av dem äro mycket förtjänstfulla och flera behandla aktuella ämnen.
    Festskriften avslutas med en förteckning över presidenten Ståhlbergs publikationer.

O. Hj. Granfelt.