Danmarks gamle Love i Oversættelse ved ERIK KROMAN under Medvirken af STIG IUUL. Udgivet af Det danske Sprog- och Litteraturselskab. Khvn 1945. Gad. 1. Hæfte. 192 s. Kr. 5.00.

    I tider sådana som det danska folket nyss genomgått lysa med en meningsfullare glans än eljest de texter, i vilka den danska rätten skapat sina äldsta monument. Med bävan mindes man den gamla spådomen om att när tysken vattnar

sin sorte Ganger i Viborg sø
da maa Danmarks Rige do.

    Den svarta hästen drack ur Viborgs sjö, men det blev icke Danmark som dog. Den djupa tillfredsställelsen häröver är förbunden med vissheten om att i den strid för det egna rättssamhällets bestånd, i vilken hela det danska folket givit ett så lysande föredöme av trohet och mod, en icke ringa tillgång måste ha varit medvetandet om hur djupt ned i det förgångna den danska rättsordningens grundvalar skjuta.
    Den stora sammanfattande källkritiska utgåva av Danmarks landskapslagar, varmed arbetet pågått i en mansålder, närmar sig nu sin fullbordan (jfr SvJT 1937 s. 135). Det danske Sprog- og Litteraturselskab, som är utgivare av detta förnäma verk, har innevarande år börjat utgiva lagarna även i en översättning till nydanska, varav det första häftet föreligger. Danmark kommer härigenom att erhålla en motsvarighet till den HOLMBÄCK WESSÉNSKA översättningen av de svenska landskapslagarna, så att även de gamla danska lagarna göras tillgängliga för en större läsekrets än den som är förtrogen med medeltidsspråket. Översättningen utföres av arkivarien

ANM. AV DANMARKS GAMLE LOVE. 641vid Rigsarkivet ERIK KROMAN under medverkan av juris professorn STIG IUUL. Början har gjorts med Skånelagen, i det att det nu utkomna första häftet innehåller dels en från forndanskan översatt huvudtext av denna lag dels också en översättning av ANDREAS SUNESONS latinska parafras därav. Den senare översättningen grundar sig på JØRGEN OLRIKS motsvarande översättning i det äldre samlingsverket.
    Skånelagen, det forna Östdanmarks gamla lag — efter vilken skåningarna levde ända in i senare delen av Christian 1V:s tid, då den utträngdes av Jydske Lov — är ingalunda obekant för nutidens svenskar. Vi äga den dels i SCHLYTERS samling och dels i nysvensk översättning i HOLMBÄCK-WESSÉNS utgåva (se SvJT 1944 s. 421). Det är icke desto mindre med stor tillfredsställelse man hälsar även det nya arbetet, som till en klar och lättflytande nutidsdanska översatt det ålderdomliga språket i de rättsbud, vilka gestaltade det gamla skånska bondesamhällets liv. Det kan emellertid icke hjälpas, att när man i dagens läge tänker på Skånelagen, det som osökt tränger sig i förgrunden är den berömda vers i en av lagens handskrifter, där danskens sega vilja till motstånd mot främmande olag kommit till ett av sina tidigaste uttryck:

Haui that skanunga aerliki maen
toco vithar oraet aldrig aen.

    Samma stolta vitsord ha i dag skåningarnas gamla landsmän på öarna och i Jylland visat sig alltjämt förtjäna.
    Som ett litet bidrag till den diskussion, som uppstått kring straffrättskommitténs förslag att i den svenska strafflagen införa beteckningen härverk för vissa former av allmänfarlig skadegörelse (SOU 1944: 69 s. 29 o. 366), kan måhända här erinras om, att ordet härverk redan i Skånelagen förekommer i något skiftande betydelser. Det användes sålunda bl. a. för att beteckna dels överfall av väpnat följe på någon i hans hemvist och dels våldtäkt mot kvinna, förövad av ensam man. I den nuvarande danska strafflagen är härverk beteckningen på grov skadegörelse. Ordet lever emellertid även ett friskt liv utanför lagbokens pärmar. Som exempel på dess förekomst i ung dansk litteratur må tjäna följande citat ur AAGE DONS, Den gule Billedbog (1943) s. 147:

    Man kunde tænke sig, at hun blot for faa Maaneder siden havde set ti Aar yngre ud, men at Alderen saa pludselig havde indhentet hende og gjort sit Hærværk.

    I Kromans och Iuuls arbete skall enligt utgivningsplanen ingå också en rättshistorisk kommentar till lagtexterna. Man har rätt att med stora förväntningar se fram mot denna, som kommer att sammanfatta den danska rättshistoriens nyaste resultat på ett område, där det finnes så många gemensamma uppgifter för dansk och svensk forskning, särskilt när det gäller ett land som Skåne, skapat att vara en bro mellan våra båda riken. Livligt vill man instämma i förläggarens uttalande, att det nya arbetet har bud till envar, som intresserar sig för dansk rätt, dansk historia, danskt språk och danska människor.

Sture Petrén.

 

41—457004. Svensk Juristtidning 1945.