Lyckönskningar till Norge och Danmark i anledning av befrielsen. Den 8 maj sändes från Högsta domstolen följande telegram till höyesterettsjustitiarius Paal Berg, Oslo:

    »I djup glädje över vårt broderland Norges befrielse efter år av tapper kamp för sin frihet och rättsordning frambär Sveriges Högsta domstol varma lyckönskningar. Einar Stenbeck. Äldste ledamot i Högsta domstolen.»

    Till svar härå mottog Högsta domstolen d. 14 maj följande telegram:

    »Norges höyesterett som i dag har tatt opp sin virksomhet igjen sender Högsta domstolen sin hjerteligste takk for hilsenen.
Paal Berg.»

    Bland telegramhyllningarna till Danmark märkes en från hovrätten över Skåne och Blekinge, som avsände följande telegram till justitsminister Busch-Jensen:

    »Med beundran för Danmarks frihetskamp och med uttryck för den djupaste glädje över att Danmark åter inträtt i det fria Norden ber hovrätten över Skåne och Blekinge att få bringa danskt rättsväsen sin varma hyllning och uttala förhoppningen om ett snart återupptagande av det hävdvunna goda samarbetet mellan Danmarks och Sveriges jurister.
Karl Schlyter.»

    Följande brevsvar emottogs:

    Kære Schlyter! »Den 16. Maj 1945.
    Paa det frie Danmarks Vegne beder jeg Dig overbringe Hovrätten över Skåne och Blekinge vor oprigtige Tak for den hjertelige og dybtfølte Hilsen, hvormed Hovrätten har glædet os paa vor Frihedsdag.
    I Besættelsens mørke Aar har det stedse været danske Retsmyndigheder og danske Jurister en stor Trøst at vide, at Sveriges Jurister saa og forstod vor Kamp, og vi vil bestandig være det svenske Folk inderligt taknemmelige for den storstilede Hjælp, der er ydet os. Idet ogsaa jeg slutter mig til Haabet og Ønsket om en snarlig Genoptagelse af det gode Samarbejde mellem Sveriges og Danmarks Jurister, sender jeg gennem Dig Hovrätten mine bedste Hilsener. Din hengivne
Busch-Jensen.»

    Fångvårdsstyrelsen har i likalydande telegram lyckönskat fengselsstyret i Norge och fængselsdirektoratet i Danmark. I telegrammet till Danmark heter det:

    »På denna Danmarks befrielsedag, som med obeskrivlig glädje hälsas av hela det svenska folket, vill fångvårdsstyrelsen bringa danska kolleger sin hälsning och hyllning. Må det danska folket, när friheten nu äntligen efter tapper kamp är återvunnen, få fortsätta sitt framgångsrika arbete på den fredliga odlingens fält. Göransson. Wijkmark. Wennerholm.»

644 NORDISKT OCH INTERNATIONELLT.    I svarstelegrammet från Danmark, undertecknat »Tetens. Weibüll», uttalas ett varmt tack för vad det svenska folket gjort för Danmark under förtryckets år och en önskan om att det nordiska samarbetet snart måtte kunna återupptagas.
    Telegrammet från Norge, undertecknat av ekspedisjonschefen Kyhn Glöersen och byråchefen Kristian Hansson som nu återinsatts i sina ämbeten, lyder:
    »Hjertelig takk for fångvårdsstyrelsens varme hilsen. Vi er fyldt av glede over befrielsen og kjenner oss dypt takknemlige for den samfölelse og det overveldende hjertelag som Sveriges folk har vist oss i nödens år. Vi gleder oss til å gjenoppta samarbeidet med svenske fengselsvenner.»

    På svenska lokalstyrelsens för de nordiska juristmötena vägnar har presidenten Ekeberg sänt lyckönskningstelegram tillde danska och norska styrelserna. Följande svarstelegram ha anlänt.
    »Juristmødernes danske medlemmer sender af vore hjerters dyb vore svenske kolleger og venner vor inderligste tak for eders lykønskning i anledning af Danmarks befrielse. Vor glæde er dobbelt nu da ogsaa Norge er et frit land. Fem lange og trange aar er nu til ende saa vi atter kan tænke og tale frit. Vor taknemlighed er stor overfor vort broderfolk i Sverige der har modtaget saa mange af vore flygtninge og nu sidst ved greve Bernadottes glimrende indsats befriede de mange der holdtes i fangenskab i Tyskland. Vi tror og haaber paa en ny og rig fremtid for de nordiske lande.
    V. Topsøe-Jensen. Henry Ussing. Niels Olesen. Hans Topsøe-Jensen.»

    »På frihetsdagen vår sender jeg dig og svenske kolleger en varm takk for hilsenen. Paal Berg.»

    Svenska kriminalistföreningen telegraferade till Dansk Kriminalistforening:
    »På Danmarks befrielsedag bringas Dansk Kriminalistforenings medlemmar en hälsning och hyllning från Svenska kriminalistföreningen under uttalande av förhoppning om återupptagande av ett fruktbärande nordiskt samarbete. Schlyter. Göransson. Beckman.»
    Som svar anlände följande telegram:
    »Med en hjertelig Tak for Svenska Kriminalistföreningens Hilsen i Anledning af Danmarks Befrielse udtrykker Dansk Kriminalistforening sin Glæde over at Samarbejdet mellem de nordiske Foreninger paany kan genoptages i fuldt Omfang. Stephan Hurwitz.»
    Som svar på ett likalydande telegram till Den norske kriminalistforening har ingått följande svar:
    »Deres telegram til oss på den for oss alle store dag, som bragte oss befrielsen, har gledet oss meget. Vi samstemmer hjertelig i Deres ønske om fortsatt nordisk samarbeide på vårt spesielle arbeitsfelt.
Deres meget forbundne 
Den norske kriminalistforening
Haakon Sund.»

    Svensk Juristtidning har lyckönskat bl. a. Ugeskrift for Retsvæsen och Tidsskrift for Rettsvitenskap.

    Från UfR:s redaktion har brev med tack anlänt, undertecknat av overretssagfører Knud Jarner och professor Ussing, däri det vidare heter:
    »Med vor glæde over befrielsen fra de fem års tryk og fra krænkelsen af lov og ret forener sig en dyb taknemlighed over vort broderlands troskab mod

NORDISKT OCH INTERNATIONELLT. 645ne nordiske idealer og dets aldrig svigtende redebonhed til at give os Danske stötte. Det er vort håb og vor tro, at disse år vil bære rig frugt for nordisk samfölelse i fremtiden. Knud Jarner. Henry Ussing.»

    Följande svarstelegram ingick.
    »Takk for hilsenen og hjelp i vår kamp for retten.
Tidsskrift for Rettsvitenskap.
Erik Solem.»