Doktorpromotionen ved Københavns universitet. Den 4. juni fejrede Københavns universitet Danmarks frihed ved en enkel, højtidsfuld fest, hvor Kongen og Dronningen var til stede. Festens afsluttende højdepunkt var promotionen af 8 æresdoktorer, 3 fra Norge, 4 fra Sverige og 1 fra Danmark. Til æresdoktor i teologi promoveredes biskop Eivind Berggrav, til æresdoktorer i retsvidenskab høyesterettsjustitiarius Paal Berg, præsident i Svea hovrätt Birger Ekeberg og universitetskansler Östen Undén, til æresdoktorer i medicin greve Folke Bernadotte og professor Ole Chievitz og til æresdoktorer i filosofi professor Einar Löfstedt og rektor, professor Didrik Seip.
    Ved netop nu at udnævne æresdoktorer fra Norge og Sverige har Københavns universitet villet bringe en tak for den inspiration, Norge har givet i kampen, og for Sveriges storslåede hjælp til Danske, der var i nød.
    Efter dansk skik foregik promotionen ganske enkelt. Lige nedenfor rektors talerstol sad de otte doctores promovendi. For hvert fakultet for sig blev fakultetets promotor og den eller de, der skulde promoveres, kaldt frem af rektor, professor dr. theol. Jens Nørregaard. Promotor holdt en kort tale til den enkelte og overrakte ham doktordiplomet. Hver af de ny doktorer blev hyldet med hjerteligt bifald af forsamlingen og modtog ved festens slutning Kongens håndtryk og lykønskning.
    Det rets- og statsvidenskabelige fakultets promotor var dekanen, professor dr. Erwin Munch-Petersen, der holdt følgende tale.

    Til høyesterettsjustitiarius Paal Berg.
    Gennem Deres videnskabelige arbejder og Deres praktiske virke indenfor den norske arbejdsret har De indlagt Dem saa store fortjenester, at det er begrundet at hædre Dem med den juridiske doktorgrad. Naar vi netop nu har besluttet at tildele dem æresdoktorgraden i retsvidenskab, er det dog først og fremmest fordi vi mener, at vi paa denne maade kan ære Deres indsats i Norges frihedskamp. De var sjælen i den kamp for en lovlig ordning af landets styre, der begyndte straks efter den tyske besættelse, og som endte med at Norges højesteret nægtede at bøje sig for det ulovlige regime, der hvilede paa fjendens voldsmagt, og samlet traadte tilbage. Senere har De som leder af hjemmefronten en væsentlig del af æren for, at striden blev ført som en kamp for retten, og at det blev fastslaaet, at retsprincipper maatte følges ogsaa ved afregningen med landsforræderne efter befrielsen.
    Ved at hædre Dem kan det rets- og statsvidenskabelige fakultet da ogsaa vise sin beundring for det norske folk og særlig dets juristers sejge kamp for retten. Paa fakultetets vegne promoverer jeg Dem herved til æresdoktor i retsvidenskab ved Københavns universitet.

    Til præsident i Svea hovrätt Birger Ekeberg.
    I en lang årrække har De indtaget en fremragende position indenfor svensk retsliv som retslærer, som dommer og som lovgiver. De har altid været en ven af Danmark og det nordiske samarbejde. De har i de 35 år,

646 NORDISKT OCH INTERNATIONELLT.i hvilke De har deltaget i dette samarbejde paa lovgivningens omraade, vist en enestaaende evne til at gribe og løse problemerne paa en maade, der paa een gang stemmer med svensk og anden nordisk rets tradition og samtidig tager hensyn til nutidens sociale retfærdighedskrav. De lovarbejder, som De har medvirket til, staar som forbilledlige saavel ved deres indhold som ved den klarhed, hvormed tanken er udtrykt. Overalt i Norden er det almindeligt anerkendt, at De hører til de førende blandt de retslærde jurister, der har virket for de nordiske retstanker og retfærdighedsidealer, som har været grundlaget for frihedskampen i disse aar.
    I anerkendelse heraf har det rets- og statsvidenskabelige fakultet besluttet at tildele Dem den juridiske doktorgrad. Paa fakultetets vegne promoverer jeg Dem herved til æresdoktor i retsvidenskab ved Københavns universitet.
    Til universitetskansler, professor Osten Undén.
    Gennem deres meget omfattende og vægtige videnskabelige produktion har De ydet en værdifuld indsats i nordisk retslitteratur. Men ogsaa udenfor det rent videnskabelige omraade har De udført et betydningsfuldt arbejde i rettens tjeneste, idet De baade som udenrigsminister og som Deres lands repræsentant paa mange internationale konferencer altid har kæmpet for retfærdighed mellem nationerne, for fredelig bilæggelse af stridigheder mellem disse og mod enhver anvendelse af voldsmetoder og overgreb. Derved har De ikke mindst kæmpet for de smaa staters ret, og samarbejdet mellem de nordiske lande har altid ligget Dem særlig varmt paa sinde.
    For Deres videnskabelige indsats og for Deres trofaste arbejde for rettens sejr mellem folkene har det rets- og statsvidenskablige fakultet besluttet at tildele Dem sin juridiske doktorgrad. Paa fakultetets vegne promoverer jeg Dem herved til æresdoktor i retsvidenskab ved Københavns universitet.

    Foruden æresdoktorerne var en række andre repræsentanter for svenskeuniversiteter og højskoler til stede som gæster.

H. U.