Utbyte av föredragshållare. I SvJT 1943 s. 635 förekommer en förteckning över föredrag som efter senaste nordiska juristmötet, i Helsingfors 1937, hållits i Sverige av jurister från grannländerna eller i grannländerna av svenska föredragshållare. Här lämnas nu en fortsättning av förteckningen.

 

    Gäster:
    høyesterettsadvokat ANNÆUS SCHJØDT, Oslo, i Lund: 30 sept. 1943 »Norsk rettsutvikling under okkupasjonen» (se SvJT 1944 s. 481);
    prof. ERIK AF HÄLLSTRÖM, Helsingfors, i Stockholm: 1 okt. 1943 »Calonius och Wrede» (se SvJT 1944 s. 487); samma föredrag i Uppsala 4 okt. 1943;
    høyesterettsadvokat ANNÆUS SCHJØDT, Oslo, i Stockholm: 7 okt. 1943 »Den muntliga rättegångens mekanism och psykologi» (se SvJT 1944 s. 345);
    høyesterettsadvokat NILS DYBWAD, Oslo, i Stockholm: 15 okt. 1943 »Noen bemærkninger over fordelingen av ansvaret mellem sjøassurandører og krigsassurandører» (se SvJT 1944 s. 344);
    advokaten PER GRAM, Oslo, i Stockholm: 15 okt. 1943 »Definitiv forskuddsfrakt» (se SvJT 1944 s. 344);
    cand. iur. EINAR LØCHEN, Oslo, i Stockholm: 16 nov. 1943 »Juristernes stilling under okkupasjonen» (se SvJT 1944 s. 481);
    cand. jur. JAC. TSCHURILOFF, Köpenhamn, i Lund: 10 dec. 1943 »Dansk Juristudbildning» (se SvJT 1944 s. 481);
    højesteretssagfører C. B. HENRIQUES, Köpenhamn, i Göteborg: 18 febr. 1944 »Något om rättegångsreformens genomförande i Danmark och dess inverkan på advokaternas arbetssätt (se SvJT 1945 s. 108);

NORDISKT OCH INTERNATIONELLT. 647    prof. O. A. BORUM, Köpenhamn, i Lund: 18 febr. 1944 »Den internationale Privatrets Stilling i Nutiden» (se SvJT 1945 s. 113), 21 febr. 1944 »Den international privatretslige Obligationsret» och »Faderskabssager efter danske Regler» samt 23 febr. 1944 »Internationale og internordiske Konventioner vedrørende international Privatret»;
    prof. KRISTEN ANDERSEN, Oslo, i Uppsala: 28 mars 1944 »Et synspunkts karrière — litt om prevensjonen innen nordisk privatrettsteori» (se SvJT 1945 s. 211);
    prof. O. A. BORUM, Köpenhamn, i Stockholm: 31 mars 1944 »Den internationale Privatrets Stilling i Nutiden» (se SvJT 1945 s. 113);
    prof. FREDE CASTBERG, Oslo, i Stockholm: mars 1944 »Grunnlinjer i norsk forfatningshistorie»; 4 april 1944 »Norske forfatningsproblemer»; sistnämnda föredrag också i Lund 5 maj 1944;
    overretssagfører POUL BERENDSEN, Köpenhamn, i Karlstad: 15 april 1944 »Om den mundtlige Procedure i Danmark» (se SvJT 1945 s. 415);
    prof. STEPHAN HURWITZ, Köpenhamn, i Uppsala: 19 och 27 april samt 3 maj 1944 »Indledning til Kriminologien»;
    højesteretssagfører C. B. HENRIQUES, Köpenhamn, i Uppsala: 20 april 1944 »Erfaringer fra Procesreformens Gennemførelse i Danmark» (se SvJT 1945 s. 211);
    overretssagfører HENRIK SACHS, Köpenhamn, i Stockholm: 4 maj 1944 »Nogle Erfaringer som Redaktor for det danske 'Sagførerbladet' under dets første Aar» (se SvJT 1945 s. 107);
    prof. STEPHAN HURWITZ, Köpenhamn, i Västerås: 9 maj 1944 »Om Retsudviklingen i Danmark under okkupationen» (se SvJT 1945 s. 416); i Göteborg: 19 maj 1944 »Om Anlæg til Forbrydelse» (se SvJT 1945 s. 415);
    prof. KRISTEN ANDERSEN, Oslo, i Uppsala: 24, 25 och 26 maj 1944 »Det objektive erstatningsansvar efter norsk rett. Hovedtrekk og synspunkter»;
    højesteretssagfører C. B. HENRIQUES, Köpenhamn, i Stockholm: 3 juni 1944 »Erfaringer fra den mundtlige Procedure i Danmark set særlig fra Advocatside» (se SvJT 1944 s. 955);
    prof. O. A. BORUM, Köpenhamn, i Stockholm: 19 okt. 1944 »Nogle erstatningsretlige Spørgsmål, særlig vedrørende Børns og Sindssyges Ansvar» (se SvJT 1945 s. 413 och 434);
    højesteretssagfører KARSTEN MEYER, Köpenhamn, i Uppsala: 27 okt. 1944 »Aktiebolaget i framtidens rättsliv» (se SvJT 1945 s. 211);
    prof. FREDE CASTBERG, Oslo, i Lund: okt. 1944 »Nøitralitet — okkupasjon — internasjonal organisasjon»;
    prof. KRISTEN ANDERSEN, Oslo, i Stockholm: 30 nov. 1944 »Prevensjonsynspunkter i nordisk erstatningsrett» (se SvJT 1945 s. 413);
    prof. THEODOR GEIGER, Aarhus, i Lund: 15 febr. 1945 »Retten har ikke med Moral at gore» och »Hvad kan Sociologien give Juristerne?»;
    højesteretssagfører POUL JACOBSEN, Köpenhamn, i Stockholm: 20 febr. 1945 »Et Bidrag til Diskussionen om fælles nordiske Regler indenfor Patentretten»;
    prof. KRISTEN ANDERSEN, Oslo, i Lund: 9 mars 1945 »Francis Hagerup—Fredrik Stang—Ragnar Knoph» (se SvJT 1945 s. 426);
    prof. O. A. BORUM, Köpenhamn, i Uppsala: 12 och 15 mars 1945 »Familieretlige Aftaler og andre Kontrakter»;

648 NORDISKT OCH INTERNATIONELLT.    hovrättsauskultant RAGNAR MEINANDER, Helsingfors, i Stockholm: 13 mars 1945 »Några synpunkter på aktuell jord- och hyreslagstiftning i Finland»;
    lagmann CARL BONNEVIE, Skien, i Stockholm: 16 mars 1945 »Erstatningsplikt og påregnelighet»;
    høyesterettsadvokat HENNING BØDTKER, Oslo, i Malmö: 17 mars 1945 »Erfaringer om den norske rettergangsreform i praxis»;
    prof. ERIK CASTRÉN, Helsingfors, i Uppsala: 26 april 1945 »Asylrätten»; samma föredrag i Stockholm 27 april 1945.

    Svenska föredragshållare.

    generaldirektör ERIK STRIDSBERG, Stockholm, i Köpenhamn: 27—30 juni 1938 »Statsbudgeten under och efter den sista depressionsperioden»; revisor JOHN GIBSON, Stockholm, i Köpenhamn: »Förhållandet mellan avlöning till man och kvinna i statens tjänst (likalönsprincipen)»;
    f. d. justitierådet NILS ALEXANDERSON, Stockholm, i Helsingfors: 8 okt. 1943 »Om skadeståndsansvar med utgångspunkt i svensk rättspraxis» (se Tidskrift utg. av Juridiska föreningen i Finland 1944 s. 93);
    advokat KARL AXEL VINGE, Göteborg, i Helsingfors: 20 febr. 1945 »Några frågor om god advokatsed» (se Defensor legis 1945 s. 33);
    prof. ERIK FAHLBECK, Lund, i Helsingfors: 15 maj 1945 »Svensk tryckfrihetsrätt inför nydaning»; samma föredrag i Åbo 17 maj 1945;
    expeditionschef ERIK SWARTLING, Stockholm, i Helsingfors: 26 maj 1945 »Förvaltningstjänstemännens utbildning».

    Nordiska talare vid kriminalistmöten. Vid nedannämnda möten inom de nordiska kriminalistföreningarna ha följande talare från annat nordiskt land såsom korreferenter eller eljest gjort inlägg i diskussionerna: 1943 nov. 26 i Stockholm. Ämne: Brottmålsjuristens utbildning. Polisrådet Kosti Vasa, Helsingfors, prof. Stephan Hurwitz, Köpenhamn, och byråchef Olav Svendsen, Oslo. 1944 dec. 7 i Stockholm. Ämne: Strafflagberedningens förslag till lagstiftning om straffverkställighet. Lagmann Carl Bonnevie, Skien, fängelsepsykiatern Martti Kaila, Helsingfors, och overretssagfører Henrik Sachs, Köpenhamn.

I. S.