Suomen Lakimiesliitto — Finlands Juristförbund. Strävan efter en fastare och mångsidigare samverkan mellan landets olika juristkretsar har i Finland resulterat i stiftandet av Finlands Juristförbund.
    Efter det frågan om grundande av en gemensam organisation för landets hela juristkår förberedelsevis hade dryftats inom en trängre krets, sammankallades i januari 1944 i Helsingfors ett förberedande möte, vid vilket man i princip enades om grundandet av en gemensam centralorganisation. I slutet av året hade förberedelserna fortskridit därhän, att förbundets konstituerande möte kunde äga rum i medlet av november 1944. Till förbundets namn antogs »Suomen Lakimiesliitto — Finlands Juristförbund» och till detsamma anslöto sig omedelbart 7 föreningar, bland vilka landets största juridiska föreningar, Suomalainen Lakimiesyhdistys, Juridiska Föreningen i Finland — Suomen Lainopillinen Yhdistys och Suomen Asianajajaliitto — Finlands Advokatförbund. Senare har ytterligare en förening anslutit sig till förbundet, så att detta numera räknar 8 medlemsorganisationer.
    Såsom av det anförda framgår har Finlands Juristförbund bildats av redan existerande juristsammanslutningar. Förbundets syfte är icke att konkurrera med sina medlemsföreningar. Landets största juristföreningar Suomalainen Lakimiesyhdistys och Juridiska Föreningen i Finland äro närmast av vetenskaplig inriktning. Övriga medlemsföreningar åter representera smärre av gemensamma yrkesintressen förenade juristgrupper. Juristförbundet däremot avser att bilda en föreningslänk mellan alla landets jurister och att bevaka hela juristkårens gemensamma intressen. Denna tanke kommer till uttryck i § 2 av förbundets stadgar, enligt vilket »förbundets ändamål är att utgöra en facklig centralsammanslutning av Finlands juristkår för bevakande av juristkårens sociala och ekonomiska intressen samt för främjande av jämväl andra för juristkåren gemensamma strävanden». För fullföljande av sin uppgift »äger förbundet främja organiseringen av juristerna, stöda sina med-

650 NORDISKT OCH INTERNATIONELLT.lemsföreningars strävanden, utöva publikationsverksamhet, anordna mötes-, föredrags- och överläggningstillfällen samt med vissa mellantider Finlands juristdagar, företräda på sitt eget verksamhetsområde Finlands juristkår i dess förhållande till andra fackliga sammanslutningar och utländska juristorganisationer samt vidtaga jämväl andra åtgärder för att bevaka juristkårens intressen och främja dess gemensamma strävanden».
    Förbundets beslutanderätt utövas av förbundsmötet, och styrelsen bestående av 9 medlemmar utgör dess verkställande organ. Vid förbundsmötet äger envar medlemsförening röster i förhållande till sitt medlemsantal vid utgången av föregående år sålunda, att ett medlemsantal om högst 50 motsvarar 1 röst, om 51—150 motsvarar 2 röster osv. intill 1,001, motsvarande högsta röstantalet, 6 röster.
    Juristförbundets ordförande är universitetskanslern Antti Tulenheimo och viceordförande professor Kaarlo Kaira. Övriga medlemmar i styrelsen äro presidenten U. J. Castrén, justitierådet Oskar Möller, lagman Torsten Malinen, professorerna Erik af Hällström och V. Merikoski samt vice häradshövdingarna Lauri Castrén och Teuvo Aura.
    Förbundets första uppgift har varit att skapa sig ett organ för skötseln av praktiska angelägenheter. I detta syfte har förbundet inrättat en egen byrå i Helsingfors (adr. Mikaelsg. 4 B) samt anställt en avlönad ombudsman. Dessa organisationsåtgärder hava tagit lång tid, varför förbundet först helt nyligen kunnat påbörja sin egentliga verksamhet.
    Självfallet kan förbundet icke ännu i detta stadium framlägga några arbetsresultat. Nämnas bör likväl, att förbundet inlett en aktion till förbättrande av statsanställda juristers löneförhållanden. Likaså har det sökt skapa förutsättningar för en regelbunden publicering av nya, möjligast utförliga, upplagor av lagboken till billigt pris. Vidare planeras en regelbunden publikation av juristmatrikeln, anordnande av förmedling av formulär och inrättande av en arbetsförmedling.
    Till förbundets verksamhet hör att anordna juristdagar; se nästföljande notis

V. Merikoski.