Telegramväxling med juristerna i Finland. Till de finska juristdagarna (se föregående notis) sände den svenska styrelsen för de nordiska juristmötena d. 26 maj 1945 följande telegram:
    »Svenska styrelsen för de nordiska juristmötena sänder mötet en hjärtlig hälsning och välgångsönskan.
    Ekeberg. Schlyter. Forssner. Engströmer. Stenbeck. Strahl.»
    Styrelsen mottog följande telegramsvar:
    »Å juristdagarnas vägnar be vi att få tacka för hälsningen och hoppas att det nordiska samarbetet juristerna emellan åter snart skall kunna upptagas i sin fulla utsträckning.
    Tulenheimo. Granfelt.»
    Även mellan Svensk Juristtidning och finska juristmötet växlades liknande telegram.

 

    Föreningen för internationell sjörätt i Finland höll sitt årsmöte d. 17 april 1945 i Helsingfors. Föreningens styrelse har följande sammansätttning: förvaltningsrådet jur. dr Rudolf Beckman, ordf., medlemmen av mellanfolkliga domstolen i Haag, ministern R. Erich, viceordf., samt vicehäradshövdingen, sjökaptenen Herb. Andersson, vicehäradshövdingen Tönne Antell, assuransdirektören Sten Krause, professorn Kaarlo Kaira och jur. dr J. O. Söderhjelm, ledamöter, med professorn Erik Castrén och diplomsjökaptenen K. T. Päiviö som suppleanter. Föreningens sekreterare äro professorn Erik Castrén och vicehäradshövdingen Tönne Antell. Föreningens medlemsantal utgör 47, varav 32 enskilda personer och 15 bolag eller sammanslutningar.

652 NORDISKT OCH INTERNATIONELLT.    Vid årsmötet refererade förvaltningsrådet Beckman rättsfall, hänförande sig till föreningens verksamhetsområde.

R. B—n.