Finlands högsta domstol. På grund av uppnådd avgångsålder avgick justitierådet John Benjamin Stenström d. 17 dec. 1944 från sitt ämbete. Justitierådet Petter William Lyytikäinen avled d. 19 dec. 1944 och justitierådet Oiva Juho Aatami Huttunen d. 22 jan. 1945. Till innehavare av de tre sålunda ledigblivna justitierådsämbetena utnämndes d. 29 jan. 1945 kanslichefen vid justitieministeriet, regeringsrådet Kaarle Oskar Laitinen samt d. 23 mars 1945 äldre justitiesekreteraren Niilo Vihtori Filip Jaatinen och häradshövdingen Helge Sixten Samuel Johansson.
    Justitierådet Laitinen är född i Birkala 1886, blev juris utriusque kandidat 1910 och erhöll vice häradshövdings titel 1914. Han tjänstgjorde därefter huvudsakligen såsom advokat och bankman i Tammerfors till dess han år 1931 blev ledamot av lagberedningen. Är 1937 utnämndes han till referendarieråd (sedermera regeringsråd) vid justitieministeriets lagstiftnings- och justitieförvaltningsavdelning samt till ministeriets kanslichef.
    Justitierådet Jaatinen är född i Tyrvis 1897, avlade rättsexamen 1922 och blev vice häradshövding 1925. Under åren 1918—1930 tjänstgjorde han vid länsstyrelsen i Nylands län. Därefter har han tjänstgjort och avancerat såsom tjänsteman vid högsta domstolen. Sedan år 1939 har han jämväl varit ledamot av lagberedningen.
    Justitierådet Johansson är född i Bjärnå 1884. Han avlade rättsexamen 1910 och blev vice häradshövding 1913. Han tjänstgjorde 1917—20 såsom stadsfiskal i Kuopio och 1921—35 såsom yngre justitierådman vid rådstuvurätten i Viborg. Är 1935 utnämndes han till häradshövding i Imatra domsaga, därifrån han 1943 överflyttade till Masku domsaga. Är 1933 blev han vice ordförande i Juridiska Föreningens i Finland filialavdelning i Viborg samt år 1936 filialavdelningens ordförande.

B. P-n.

 

    Ny kanslichef vid Finlands justitieministerium. Till regeringsråd och kanslichef vid justitieministeriet har utnämnts chefen för administrativa avdelningen vid medicinalstyrelsen, assessorn Reino Iisakki Kuuskoski. Den nye kanslichefen är född i Loimijoki 1907. Han avlade högre rättsexamen 1932, blev vice häradshövding 1935 och avlade juris kandidatexamen 1936. Åren 1932—37 tjänstgjorde han såsom köpingsdirektör i Loimijoki. År 1937

654 NORDISKT OCH INTERNATIONELLT.blev han notarie vid högsta förvaltningsdomstolen och s. å. förvaltningssekreterare där. År 1944 utnämndes han till avdelningschef vid medicinalstyrelsen.

B. P-n.