Nordiskt docentstipendium. Till förste innehavare av ett till Uppsala universitet knutet nordiskt docentstipendium för vetenskapsidkare från Danmark, Finland och Norge utsåg större akademiska konsistoriet d. 23 sept. 1944 professorn vid Oslo universitet Kristen Andersen. Prof. Andersen har såsom stipendiat föreläst höstterminen 1944 över »Retskilderne i kontraktrettslig belysning» och vårterminen 1945 över »Erstatningsrett» och över »Kjøp». Dessutom har professor Andersen lett två seminarieövningar i sakrätt ävensom deltagit i det av professor Ekelöf ledda licentiatseminariet.

Ph. H.

    Tidsskriftsöversikt.

    Nordisk Tidsskrift for international Ret (1944 h. 3-4). Dubbelhäftet inledes med en redaktionell minnesruna över Michael Hansson. Det innehåller i övrigt: »Några kapitel av den internationella privaträttens historia» av docenten TORSTEN GIHL (s. 76—159), »Menneskerettighetenes erklæring i historiens lys» av professor FREDE CASTBERG (s. 160—165), »Spärrområden på öppna havet under krig» av jur. dr. SIGURD VON NUMERS (s. 166—182, jfr FJFT 1944 s. 251—267), »Vedtagelserne paa Konferencen i Dumbarton Oaks og de tilsvarende Bestemmelser i Folkeforbundspakten» av landsretssagfører ERIK BRÜEL (s. 183—195), »Halvar G. F. Sundberg: Folkrätt», anmälan av samme förf. (s. 196—200) samt fortsättning på tidskriftens dokumentsamling (s. D 13—46) och utrikespolitiska krönika (s. K 29—82).

 

    Ugeskrift for Retsvæsen (1945 h. 1—16): »Tillidsmansinstitutionen belyst ved Retspraxis» av kontorchef ALLAN RISE (s. 1—22) (»tillidsmanden» är i Danmark arbetarnes vid ett företag representant och talesman i förhållande till arbetsgivaren); diskussion om omyndigas köp på avbetalning av sagførerfuldmægtig KNUD NORSKER, professor KNUD ILLUM och professor HENRY USSING (s. 22—31) i anslutning till artikeln i samma tidskrift 1944 s. 293—301; »Betragtninger over Dansk Obligationsret» av landsretssagfører ADAM JACOBI (s. 33—46); »Nogle Bemærkninger ang. Leveringsforsinkelser fra Sælgerens Side» av sagførerfuldmægtig KAI BLICHER (s. 49—52); Knud Illum: Servitutter», anmälan av professor ERNST ANDERSEN (s. 52—59, jfr SvJT 1944 s. 818); »Karl Axel Vinge: Om god advokatsed», anmälan av overretssagfører KNUD JARNER(s. 59—60); »Adoptivbørns Arveret» av landsretssagfører OVE RASMUSSEN (s. 61—68, jfr nedan); »Maksimalprisfastsættelsen som bristende Forudsætning» av landsretssagfører POUL SCHMITH (s. 77—81); »Adoptivbørns Arveret» av statsadvokat JØRGEN TROLLE (s. 81—83, jfr ovan); »Anvendelsen af sandsynlighedsberegninger i retsmedicinske erklæringer, specielt til saakaldet positivt faderskabsbevis» av dr. med. P. H. ANDRESEN (s. 85—91); »Om forligskommissionernes Eksistensberettigelse» av kontorchef JOHAN JELVARD (s. 94—96).

 

    Juristen (1944 h. 43—47, 1945 h. 1—7): »Foreningsfriheden under det danske Enevælde. Politiske Foreninger» av sekretær POUL MEYER (1944 s. 437—444), »Loven ang. Erhvervelse af fast Ejendom» av ekspeditionssekretær C. MOLTKE (s. 457—465), »Sejladsret paa ferske Vande» av sekretær BJARNE FRANDSEN (1945 s. 1—8), »Et Skattespørsmaal ved Ophævelse af

NORDISKT OCH INTERNATIONELLT. 655Samliv med selverhvervende Hustru» av sekretær MOGENS KROMAN (s. 17—28), »Sagførerfuldmægtigenes Forhold» av professor ERWIN MUNCH-PETERSEN (s. 29—38), en intressant framställning av de tryckta ekonomiska förhållandena för de unga juristerna på advokatbanan i Danmark.