Domstolarnas och de exekutiva myndigheternas verksamhet åren 1941 och 1942. Av Statistiska centralbyrån. Sthm 1944. VIII + 83 + 117 s. — Sveriges officiella statistik. Rättsväsen.

 

    I anmälan av närmast föregående berättelse anmärktes, hurusom stormaktskrigets utbrott medfört en betydande minskning av målen vid de allmänna underrätterna (jfr SvJT 1943 s. 141). Under åren 1941 och 1942 har dock antalet mål avsevärt ökat. Vid häradsrätterna steg sålunda antalet inkomna mål år 1941 med nära 4,400, motsvarande i jämförelse med år 1940 en ökning av 5.6 %, och vid rådhusrätterna (inkl. polisdomstolarna) med något över 8,100, vilket innebär en ökning av 9.3 %. Är 1942 ökades antalet mål vid häradsrätterna med över 5,700, motsvarande i förhållande till 1941 års tal en ökning av 7,0 %, och vid rådhusrätterna med över 4,000, vilket innefattar en ökning av 4.3 %. Ökningen av antalet mål hänförde sig endast till de kriminella målen. Antalet vid samtliga häradsrätter och rådhusrätter slutligt handlagda kriminella mål utgjorde år 1940 i det närmaste 117,600, år 1941 obetydligt över 135,100 samt år 1942 något över 150,200. Antalet civila mål, som år 1940 utgjorde nära 48,000, minskades till omkring 42,200 år 1941 och till cirka 37,000 år 1942. Under det att de civila målen åren 1940 och 1941 utgjorde resp. 29.0 och 23.8 % av samtliga vid de allmänna underrätterna handlagda målen, var motsvarande procenttal för år 1942 allenast 19.8.
    Beklämmande är att iakttaga den fortgående ökningen i antalet mål och ärenden angående hemskillnad och äktenskapsskillnad. År 1941 kom ök-

LITTERATURNOTISER. 67ningen främst på hemskillnadsmålen, men var nästföljande år något mindre för dessa än för äktenskapsskillnadsmålen. Genom ökningen kommo dessa mål tillsammans att under åren 1941 och 1942 omfatta 33.3 resp. 40.9 % av hela antalet under dessa år slutligt avgjorda civila mål mot 26,6 % år 1940.
    Den i föregående anmälan anmärkta ökningen av krigsdomstolarnas arbetsbörda har fortsatt. Antalet till krigsrätterna inkomna mål, som år 1940 var något över 5,300, ökades år 1941 till nära 6,300 och år 1942 till ej mindre än omkring 10,300. Antalet till krigshovrätten inkomna besvärs- och underställningsmål, vilket år 1940 var 456, steg år 1941 till 706 och år 1942 till 951. Hela antalet av de utav krigsrätterna och krigshovrätten genomslutligt utslag avgjorda målen uppgick år 1942 till 9,600. Av dessa voro 71.6 % mål, vari talan om ansvar förts.
    Under redogörelseperioden har antalet inskrivningsärenden starkt ökat. Antalet beviljade lagfarter vid häradsrätterna ökade från något över 67,400 år 1940 till omkring 76,300 år 1941 och drygt 82,150 år 1942. Vid rådhusrätterna steg antalet beviljade lagfarter från cirka 10,430 år 1940 till nära 12,800 år 1941 och till över 15,800 år 1942. Här måste dock framhållas, att motsvarande antal år 1939 uppgick vid häradsrätterna till över 93,200 och vid rådhusrätterna till nära 18,400. Sammanlagda beloppet av köpesummorna vid de köp av fast egendom, varå lagfart sökts, var något mer än 663 miljoner kr. år 1940 men ökade sedan till över 813 miljoner kr. år 1941 och till omkring 1,068 miljoner kr. år 1942, vilket sistnämnda belopp med över 35 miljoner överstiger 1938 års belopp. Beträffande fastighetsinteckningarna meddelades år 1940 sammanlagt ej fullt 60,600 inteckningar för tillhopa knappt 407 miljoner kr., år 1941 något över 55,100 inteckningar för sammanlagt över 415 miljoner kr. samt år 1942 mer än 72,100 inteckningar för tillhopa över 678 miljoner kr.
    Antalet lagsökningsmål har under redogörelseperioden nedgått från omkring 26,100 år 1940 till cirka 23,100 år 1941 och nära 20,800 år 1942. Konkursernas antal har likaledes avsevärt minskat under perioden. Hela antalet konkurser vid häradsrätterna och rådhusrätterna, vilket år 1940 uppgick till 2,934, utgjorde år 1941 2,505 och år 1942 endast 1,702.
    Av särskilt intresse är att taga del av uppgifterna rörande de statsunderstödda rättshjälpsanstalternas verksamhet. Hela antalet hjälpsökande var under åren 1941 och 1942 resp. något över 40,200 och drygt 40,460 mot omkring 37,000 år 1940. Relativt största gruppen eller 22.8 % av hela antalet inkomna ärenden under redogörelseperioden rörde sig om äktenskap eller rättshandlingar mellan makar. Närmast i storleksordning kommo ärenden rörande utfående av arbetslön, fordringsanspråk av ej närmare angiven beskaffenhet, straffrättsliga frågor, hyrestvister och bouppteckning. Hela antalet tvister, som under åren 1941 och 1942 blivit avgjorda genom rättegång, vari endera partens talan utförts av rättshjälpsanstalt, var nära 6,900. Sådan anstalt utförde kärandetalan i 81.1 % och svarandetalan i 18.9 % av dessa tvister. Den av anstalt utförda talan har bifallits i ej mindre än 94.2 % av de tvister, vari anstalt utfört kärandetalan och i 78.4 % av de tvister, vari anstalt utfört svarandetalan.

 

S. C.