Ungdomsvårdskommittén om ungdomen och nöjeslivet. Ungdomsvårdskommittén har till justitieministern överlämnat sitt tredje betänkande, (se om de tidigare SvJT 1944 s. 911) behandlande frågan om ungdomens nöjesliv (SOU 1945: 22).
    I syfte att rensa bort de värsta avarterna inom nöjeslivet föreslår kommittén en rad saneringsåtgärder. Den viktigaste uppgiften anses härvid vara att söka tränga tillbaka alkoholbruket. I enlighet med denna uppfattning framläggas vissa förslag syftande till minskning av alkoholbruket bland ungdomen.
    Kommittén har vidare underkastat ordningsstadgan en kritisk granskning och framlagt en rad förslag, huvudsakligen i samråd med ordningsstadgeutredningen. De restriktioner, som kommittén föreslår, gå genomgående utpå, icke att minska ungdomens möjligheter att roa sig, utan att skärpa kraven på nöjesanordnarna och kvaliteten av deras arrangemang.
    Samhället bör emellertid, betonar kommittén starkt, i främsta rummet genom åtgärder av positivt slag främja tillkomsten av ett högvärdigt nöjesliv. Kommittén förordar kommunala initiativ för att få till stånd nöjes- och fritidscentra i alla delar av landet. Behovet av lokaler för olika nöjesändamål framhålles såsom en centralpunkt i frågan om nöjeslivets hyfsning. Kommunerna böra enligt kommittén tillhandahålla lokaler för föreningsliv och bildningsverksamhet, nöjesliv och hobbyverksamhet, där såväl ungdom som äldre kunna få en naturlig samlingspunkt.

FRÅN LAGSTIFTNINGSARBETET. 707    De två dominerande nöjesformerna äro dans och biograf. Ungdomens danslust accepteras av kommittén som en naturlig och i sig varken beklaglig eller förkastlig företeelse. I enlighet härmed förordas, att en viss grundläggande kunskap i dans om möjligt meddelas genom skolans medverkan. Kommuner och skolstyrelser rekommenderas söka få till stånd dansundervisning för ungdom, t. ex. som ett ämne i den av det allmänna organiserade fritidssysselsättningen. Kommunalt anordnad dans förordas. Ifråga om filmen ansluter sig kommittén till filmsakkunnigas förslag om statligt stöd till framställande av god svensk spelfilm. Den vill också göra den goda filmen lättare tillgänglig för de stora ungdomsskarorna genom ökade möjligheter att förevisa normalfilm i skolor, föreningar m. m. och genom en uppmjukning av gällande förbud mot nedkopiering av spelfilm till smalfilm. Behovet av filmupplysning och filmskolning i skolor och föreningar samt inom bildningsverksamheten betonas, och ett anslag härtill föreslås.
    Kommittén förordar vidare höjt anslag till riksteaterns och folkparkernas teaterverksamhet och ett anslag till bildningsförbunden för organiserande av en musikinstruktionsverksamhet.
    Betänkandet har utarbetats av en delegation, bestående bland andra avkommitténs ordförande fattigvårdsdirektören Otto Wangson, skyddshemsinspektören Torsten Eriksson och jur. kand. I. Holmstedt. Såsom sekreterare har tjänstgjort fru Birgitta v. Hofsten.

 

I. S.