Axel Charpentier 80 år. D. 4 juli 1945 fyllde förutv. justitiekanslern Axel Charpentier 80 år och fick då bl. a. mottaga festskrift från Juridiska föreningen i Finland i form av ett festnummer av föreningens tidskrift (3—4 lift). Utom en hyllningsartikel från föreningens centralstyrelse innehåller häftet bidrag på finskaspråket av U. J. Castrén och K. J. Ståhlberg, på svenska från Finland av O. Hj. Granfelt, Gunnar Nybergh, Bo Palmgren och K. E. Östenson samt från Sverige av Nils Beckman, Olof Kinberg och K. Schlyter.
    Efter avlagd fil. kand. ex. 1885 och jur. utr. kand. ex. 1890 samt studier vid universiteten i Berlin och München disputerade Charpentier 1896 för juris doktorsgrad på en avhandling Om sytning, som ledde till docentur vid Helsingfors universitet i civilrätt och romersk rätt. Hans 1899 begynta ämbetsmannabana inom justitiedepartementet avbröts 1911, då han avskedades »för regeringsfientlig verksamhet». Advokat 1912—1917 återinträdde Charpentier, sedan Finland blivit fritt, i justitiedepartementet och blev efter högsta domstolens inrättande justitieråd 1918. Samma år utnämnd till justitiekansler, erhöll han genom 1919 års regeringsform en förgrundsställning inom finskt rättsliv såsom övervakare av lagarnas efterlevnad i högre mått än andra ländershögsta åklagare. Under denna period inföll det nordiska juristmötet i Helsingfors 1925, vilket förvärvade honom en krets av uppskattande vänner även från Nordens övriga länder. Dessa deltaga hjärtligt i hans landsmäns hyllningar för den vördnadsvärde jubilaren.


K. Schlyter.