Norges Høyesterett. Da Høyesteretts medlemmer 21 desember 1940 fratrådte sine embeder bestod retten av justitiarius og 17 dommere. Av disse er under okkupasjonstiden høyesterettsdommerne Rivertz, Boye, Motzfeldt, Broch og Aars avgått ved doden. Justitiarius og 3 av dommerne har i samme tidsrum nådd lovens aldersgrense, 70 år. Ved en provisorisk anordning, utstedt i London 26 januar 1945 er det imidlertid bestemt, at »medlemmer av Høyesterett som er utnevnt før 1 april 1940 kan uten hensyn til oppnådd aldergrense fortsette i stillingen inntill 30 juni 1946».
    Ved landets frigjoring var således følgende dommere i Høyesterett i funksjon: Justitiarius Paal Berg, dommerne Thomas Bonnevie, Einar Hanssen, Henry Larssen, Edvin Alten, Axel Theodor Næss, Thorleif Ferdinand Schjelderup, Svend Evensen, Helge Klæstad, Sverre Grette, Emil Stang, Sigurd Fougner og Erik Solem.
    Ved Høyesteretts første møte 14 mai var samtlige rettens medlemmer tilstede unntagen dommer Emil Stang som ennu ikke var nådd tilbake etter sitt lange fengselsopphold i Tyskland. Høytideligheten ble overvært av H. K. H. Kronprins Olav, regjeringsdelegasjonen, Sveriges og Danmarks generalkonsuler, en rekke høyere geistlige, civile og militære embedsmenn, medlemmer av dommerstanden og et stort antall representanter for skranken. Justitiarius Paal Berg holdt åpningstalen. Advokatenes hyldest ble bragt frem av høyesterettsadvokat Gustav Heiberg og dommernes hilsen av første lagmann i Eidsivating Hjelm-Hansen. P.

 

    Ny riksadvokat i Norge. Riksadvokat Haakon Sund ble avsatt fra sin stilling under Quisling-regimet og nådde aldersgrensen 70 år i 1943. Etter frigjørelsen i mai 1945 er som ny riksadvokat konstituert høyesterettsadvokat Sven Arntzen, født 1897 i Oslo. Riksadvokat Arntzen tok juridisk embedseksamen i 1920, var dommerfullmektig 1920—21, hadde et studieopphold i Frankrike og England 1922—24 og var deretter advokatfullmektig i Oslo 1924—27. Ble høyesterettsadvokat i 1927 og har senere praktisert i Oslo. Fra 1931—37 var han sekretær i det norske styre for de nordiske juristmøter. Under okkupasjonen har han vært medlem av Hjemmefrontens Ledelse.

O. F. H.

 

    Ny lagmann i Norge. Høyesterettsdommer Erik Solem er konstituert som lagmann ved Eidsivating lagmannsrett, Oslo. Han skal administrere den avdeling av lagmannsretten som skal behandle landssvik-sakene mot Quisling og hans »ministre» m. fl.
    Lagmann Solem er født 1877 i Oslo, cand. jur. 1899, høyesterettsadvokat 1905, sorenskriver i Tana 1912—21, i Ytre Sogn 1921—27 og i Hadeland og Land 1927—37, deretter høyesterettsdommer til desember 1940 da Høyesteretts medlemmer nedla sine embeter. Han har foretatt stipendiereiser i utlandet 1910 og 1922 og var konstituert professor i rettsvitenskap ved Oslo universitet 1931—32. Har utgitt flere juridiske verker, skreve tallrike artikler i juridiske tidsskrifter og vært medlem af flere offentlige lovkommisjoner. I okkupasjonstiden medlem av Hjemmefrontens Ledelse. Han er redaktør for Tidsskrift for Rettsvitenskap.

O. F. H.

 

    Det juridiske fakultet ved Universitetet i Oslo. Etterat professor dr. Jon Skeie under okkupasjonstiden har nådd aldersgrensen består det juridiske fakultet nu av følgende professorer:
    Professor dr. Adolf Lindvik, professor dr. philos. I. B. Wedervang, professor dr. Frede Castberg, professor Th. F. Grundt, professor dr. philos. Ragnar Frisch, professor dr. Carl Jacob Arnholm, professor dr. philos. Wilhelm Keilhau, professor dr. Kristen Andersen, professor Knut Robberstad og professor dr. Per Augdahl. Til et ledig professorat i rettsvitenskap er innstillet dosent J. B. Andenæs. Til fakultetets dekanus er valgt professor Arnholm.

P.