Interneringsnämnden har enligt sin till K. M:t avgivna årsberättelse för 1944 under åren 1928—1944 (siffran för år 1944 angives i det följande inom parentes) prövat 740 (106) mål angående förvaring, därav 21 (3) beträffande kvinnor. Förvaring tillstyrktes av nämnden och ådömdes av domstol i 521 (58) mål, därav 14 (2) beträffande kvinnor, tillstyrktes men blev icke ådömd i 36 (5) mål, därav 1 (0) kvinna, samt avstyrktes i 181 (41) mål, därav 6 (1) kvinnor. Enligt 8 § förvaringslagen utbyttes straff mot förvaring i ett mål, där förvarad före utskrivning begått brott och straffriförklarats, och avbröts förvaring för straffverkställighet i ett annat mål. Under samma tid prövades 93 (5) mål angående internering, alla beträffande män. Internering tillstyrktes och ådömdes av domstol i 76 (3) mål, tillstyrktes men blev icke ådömd i 1 (0) mål samt avstyrktes i 15 (1) mål. I ett mål angående internering, i vilket nämnden begärde sinnesundersökning, blev vederbörande efter undersökningen straffriförklarad. Intill utgången av år 1944 har nämnden på prov utskrivit 288 (45) förvarade, därav 8 (0) kvinnor, samt 45 (1) internerade. Av de på prov utskrivna förvarade blevo 49 (8) män och 1 (0) kvinna återhämtade eller återintagna för fortsatt förvaring under l:a året efter utskrivningen, 43 (8) män och 1 (0) kvinna under 2:a året, 14 (3) män under 3:e året, 5 (0) män under 4:e året, 5 (3) män under 5:e året, 1 (1) man under 7:e året och 1 (0) man under 8:e året. Dessutom blevo 20 (3) män efter begånget nytt brott straffriförklarade, därav 11 under l:a året, 6 under 2:a året, 2 under 3:e året och 1 under 4:e året efter utskrivningen. Vid 1944 års slut utgjorde antalet förvarade 180, därav 6 kvinnor, och antalet internerade 22 män. Män, som dömas till förvaring eller internering, intagas i de för ifrågavarande ändamål vid centralfängelset i Norrköping och vårdanstalten å Hall anordnade anstalterna. Kvinnor, som dömas till förvaring eller internering, intagas i de härför vid centralfängelset i Växjö anordnade anstalterna.

H. L.