NOTISER. 745    Norrbottens juristförening höll ordinarie årsmöte i Luleå d. 17 juni, varvid överläkaren vid Furunäsets sjukhus R. Hjertstedt höll föredrag över ämnet »Något om sinnesundersökningar». Vid sammanträdet valdes till ordf., häradshövdingen Yngve Kristensson, till v. ordf., kommunalborgmästaren Nils Collin, till sekr., länsbokhållaren Curt Wildeman, samt till klubbmästarelänsnotarien Inge Fröberg. Föreningen har ett femtiotal medlemmar.

 

    Tillströmningen till juristbanan. I nedanstående tabell lämnas några uppgifter om antalet nyinskrivningar och antalet examina vid de juridiska fakulteterna under år 1944, varvid för jämförelses skull medtagits även motsvarande siffror för 1943 (jfr SvJT 1944 s. 583):

 

  uppsalalundsthms:a
nyinskrivna juris studerande1943
1944
106
115
93
81
183
183
382
379
Avlagda juris kandidatexamina1943
1944
72
60

44
48

100
100
216
208
stadsvetenskaplig juridisk examen1943
1944
3
3
7
10
10
17
20
30

 

I. S.

 

    Bernhard Fries avled i Malmö d. 31 mars 1945. Han föddes 1881 i Kånna. Han blev student i Växjö samt avlade hovrättsex. i Lund 1908. Efter tingstjänstgöring och tjänstgöring på länsstyrelse var han några år praktiserande jurist i Hälsingborg. Sedan 1920 var han föreståndare för Malmö stads rättshjälpsanstalt och sedan 1926 även överförmyndare i Malmö.

 

    Gustaf Reinhold Åberg avled i Stockholm d. 9 april 1945. Han föddes i Stockholm 1885, blev student där 1903 och avlade hovrättsex. i Uppsala 1907. Därefter började han tjänstgöra i Svea hovrätt och olika centrala verk. Han hade långvariga domarförordnanden i domsagor, adjungerades i hovrätten 1918, blev 1919 v. häradshövding och förordnades 1921 som revisionssekreterare. Sedan 1926 var han häradshövding i Norra Roslags domsaga.

 

    Ernst Johan Lars Henrik Wrede avled i Harlösa d. 12 april 1945. Han var född i Floda 1861. Efter mogenhetsex. i Växjö avlade han hovrättsex. i Lund 1885. Inom Göta hovrätt passerade han hovrättskarriären, blev assessor 1897 och hovrättsråd 1903. Som hovrättsråd kvarstod han till 1928, då han avgick med pension. I Jönköping deltog han flitigt i det kommunala livet samt var under några år ordf. i drätselkammaren och i ett decennium ledamot av stadsfullmäktige. En tid var han även landstingsman. Riksdagens första kammare tillhörde han åren 1909—1911.

 

    Åke Lindströmavled i Malmö d. 16 april 1945. Han var född i Stockholm 1910 och blev 1937 jur. kand. i Lund. Efter tingstjänstgöring fick han anställning på advokatkontor. Sedan 1944 var han medlem av advokatsamfundet.