746 DÖDSFALL.    Carl Fredrik Wilhelm Sebardt avled i Stjärnhov d. 28 april 1945. Född i Stockholm 1867, blev han efter mogenhetsex. där 1886 jur. utr. kand. i Uppsala 1892. Efter tingstjänstgöring kom han till Stockholms rådhusrätt, där han blev assessor 1910 och rådman 1917. Rådmanstjänsten lämnade han 1937. Han var under lång tid ombudsman hos Sundsvalls enskilda bank i Stockholm och hos apotekarsocieteten. Några år var han v. ordf. i Stockholms stads byggnadsnämnd.

 

    Johan Samuel (Sam) Strömavled d. 29 maj 1945. Han var född i Transtrand 1880, blev efter mogenhetsex. i Falun 1900 jur. utr. kand. i Uppsala, satt ting i Ovansiljans domsaga och började därefter tjänstgöra i Svea hovrätt, där han blev adj. ledamot 1911, assessor 1915, fiskal 1917 och hovrättsråd samma år. Han tjänstgjorde i hovrätten som v. ordf. på division.

 

    Ludvig Kiellander avled i Stockholm d. 3 juni 1945. Han var född i Malmö 1865, avlade mogenhetsex. där 1884 och hovrättsex. i Lund 1887. Efter tingstjänstgöring blev han v. häradshövd. 1891 samt i Svea hovrättfiskal 1897, assessor 1899 och hovrättsråd 1907. Han var ordförande å division från 1915 till sitt avskedstagande 1932.

 

    Den nya regeringen.Till justitieminister i Per AlbinHanssons nya minister efter statsrådet Thorwald Bergquist har d. 31 juli 1945 utnämnts hovrättsrådet Herman Zetterberg.
    Statsrådet Zetterberg föddes d. 1 juli 1904 på Gustavsberg vid Uddevalla. Han avlade studentexamen i Jönköping 1923 och studerade därefter i Uppsala, där hanblev jur. kand. 1928. Efter att ha suttit ting i Sunnervikens domsaga började han 1930 tjänstgöra i Svea hovrätt. Han blev där t. f. fiskal 1931 och adjungerad ledamot 1934 samt utnämndes 1936 till assessor och 1942 till hovrättsråd. Sedan han 1936 börjat biträda med lagstiftningsfrågor inom justitiedepartementet, blev han där t. f. lagbyråchef 1942. 1944 blev han ledamot av lagberedningen. Han har vidare fullgjort lagstiftningsuppdrag inom befolkningskommissionen, bostadssociala utredningen och auktorrättskommittén m. fl. utredningar.
    Övriga jurister i den nya regeringen äro utrikesministern, universitetskanslern Östen Undén, handelsministern, professorn Gunnar Myrdal samt de konsultativa statsråden, presidenten i kammarrätten Nils Quensel och hovrättsrådet i Svea hovrätt Gunnar Danielson, båda förut innehavare av motsvarande poster inom samlingsregeringen, ävensom statssekreteraren, assessorn i Svea hovrätt Eije Mossberg.

 

    Promotioner. D. 30 maj 1945 promoverades vid Stockholms högskola till juris doktor efter avlagda prov juris licentiaten Stanislaw A. Adamek. Dr Adamek, en polsk advokat som till följd av krigshändelserna sedan några år är bosatt i Sverige, hade disputerat över en avhandling med titeln »Die Ideologie des Rechts» (se ovan s. 688).
    D. 31 maj 1945 promoverades vid Uppsala universitet till juris hedersdoktorer f. d. justitierådet Algot Bagge, statsrådet Gustav Möller och prof. Elias Wessén.

PERSONALNOTISER. 747    S. d. promoverades vid Lunds universitet till juris utriusque jubeldoktorer prof. Ernst Kallenberg och f. d. justitierådet Sigfrid Skarstedt.
    D. 4 juni 1945 promoverades vid Köpenhamns universitet till juris hedersdoktorer presidenten Birger Ekeberg och universitetskansler Östen Undén (seförra häftet s. 645).