Handelsdepartementet. K. M:t har 27 april 1945 beviljat kanslirådet i K. M:ts kansli, förste kanslisekreteraren i handelsdepartementet Georg Sjöcrona avsked med utgången av juli 1945.

 

    Lagberedningen. Chefen för justitiedepartementet har 17 mars 1945, med stöd av K. M:ts bemyndigande 16 mars 1945, utsett ledamöterna av riksdagens andra kammare K. A. M. Andersson och P. A. Johnsson, advokaten Nils Köhler, ledamöterna av nämnda kammare M. S. Ljungberg och C. P. Olsson, advokaten Jochum Sjöwall, ledamoten av samma kammare O. E. Werner och bankombudsmannen Axel Åström att efter kallelse av lagberedningens ordförande lämna beredningen råd i frågor av betydelse för det pågående arbetet med revision av jordabalken.

 

    Strafflagberedningen. Chefen för justitiedepartementet har 13 april 1945, med stöd av K. M:ts bemyndigande 6 okt. 1938, tillkallat sekreteraren i socialvårdskommittén, hovrättsassessorn Sven Larsson att såsom sakkunnig, efterkallelse av strafflagberedningens ordförande, deltaga i överläggningar med beredningen vid utredning av frågan om en allmän översyn av det straffrättsliga reaktionssystemet.

 

    Högsta domstolen. K. M:t har 13 april 1945 till militär ledamot i högstadomstolen för tiden t. o. m. år 1947 förordnat generallöjtnanten i flygvapnets reserv Torsten Friis.

 

    Nedre justitierevisionen. K. M:t har
    27 april 1945 förordnat tingsdomaren i Bräkne och Listers domsaga Tage Frigell att fr. o. m. 7 maj 1945 tjänstgöra såsom revisionssekreterare;
    15 resp. 29 juni 1945 till revisionssekreterare fr. o. m. 1 juli 1945 utnämnt hovrättsrådet i Svea hovrätt Nils Fröding och assessorn i samma hovrätt Sture Svensson;
    29 juni 1945 förordnat assesorerna i Svea hovrätt Gunnar RådströmRagnar Pihl, Åke Thorell och Sven-David Sanne, i Göta hovrätt Åke Bonge och Gunnar Ljung samt i hovrätten över Skåne och Blekinge Arvid Liizell att fr. o. m. 1 juli 1945 tjänstgöra såsom revisionssekreterare;
    31 juli 1945 till revisionssekreterare fr. o. m. 1 aug. 1945 utnämnt assessorn i Svea hovrätt Gösta Schirén.
    Hovrätternas presidenter ha 9 april 1945 föreslagit följande personer att komma i fråga till revisionssekreterarförordnande: 1. I. A. M. Lilja (Göta); 2. R. M. V. Svensson (Svea); 3. K. L. Larsson (Skåne); 4. P. O. Hainer (Göta); 5. E. W. Z. Göransson (Svea); 6. G. G. Rådström (Svea); 7. R. A. Pihl (Svea); 8. S. Å. Bonge (Göta); 9. S. O. Östberg (Norrland); 10. 0. Å. Thorell (Svea); 11. E. G. Ljung (Göta); 12. N. G. Jansson (Svea); 13. S. J. M. Strömberg (Svea); 14. 0. R. Appeltofft (Svea); 15. S. D. H. Sanne (Svea); 16. G. Y. Samuelsson (Svea); 17. G. A. Widell (Svea); 18. B. F. C. Lassen (Skåne); 19. N. C. A. Luzell (Skåne). Presidenten Elliot föreslog en i viss mån avvikande ordning under större hänsynstagande till adjunktionsmeriterna.

 

    Justitiekanslersämbetet. K. M:t har
    11 maj 1945 till sekreterare hos justitiekanslersämbetet fr. o. m. 1 juni 1945 förordnat förste amanuensen hos ämbetet Sigvard Herrlin;
    31 juli 1945 beviljat registratorn hos justitiekanslersämbetet Arthur Blix avsked med utgången av aug. 1945.

 

    Hovrätterna. K. M:t har
    23 mars 1945 medgivit, att extra ledamot må vara förordnad vid hovrätten för Övre Norrland under ytterligare två månader av budgetåret;
    27 april 1945 beviljat hovrättsrådet i Svea hovrätt Seth C:son Bjurner avsked från hovrättsrådsämbetet med utgången av aug. 1945;
    1 juni 1945 förordnat tingsdomaren i Vättle, Ale och Kullings domsaga Gunnar Ljung att fr. o. m. 1 oktober 1945 vara assessor i Göta hovrätt;
    22 juni 1945 förordnat dels hovrättsråden i Svea hovrätt Hugo Wikander,

PERSONALNOTISER. 749Arvid Johansson, Philipp Aastrup, Hugo Leijon, Erik Bergendal, Albin Rosengren, Eskil Drangel och Kurt Lamm att fortf. under tiden 1 juli 1945—30 juni 1946 vara ordförande å division i nämnda hovrätt, Johansson tillika i krigshovrätten, dels hovrättsråden i Göta hovrätt Birger Aurell, Johannes Herrlin, Olof Löthner och Bertil Palmgren att fortf. under nyssnämnda tid vara ordförande å division i samma hovrätt, dels hovrättsråden i Svea hovrätt frih. Arvid Staël von Holstein, Paul Poss, Bengt Scherdin, Klas Hedström, Gunnar Hagendahl, Ejnar Hörstadius, Bertil Thuresson och Sven Afzelius att under berörda tid vara vice ordförande å division i sistnämnda hovrätt, dels ock hovrättsråden i Göta hovrätt Hans Ljungholm, Ove Lundin, Erik Ekstedt och Jean Olsson att under sagda tid vara vice ordförande å division i samma hovrätt.
    29 juni 1945 till hovrättsråd i Svea hovrätt fr. o. m. 1 juli 1945 utnämnt revisionssekreteraren Olof Bergholtz;
    s. d. förordnat tingsdomaren i Västerbottens västra domsaga Sten Tobieson att fr. o. m. 1 juli 1945 vara assessor i hovrätten för Övre Norrland;
    s. d. medgivit att vid en var av Göta hovrätt och hovrätten över Skåne och Blekinge må, för möjliggörande av vidgad användning av systemet med muntlig förhandling, under tiden 1 juli—31 dec. 1945 vara anställd en extra ledamot;
    20 juli 1945 medgivit att vid Svea hovrätt må för nyssnämnda ändamål under angivna tid vara anställda två extra ledamöter;
    31 juli 1945 till hovrättsråd i Svea hovrätt fr. o. m. 1 sept. 1945 utnämnt revisionssekreteraren Walter Behrman;
    s. d. till assessorer förordnat adjungerade ledamöterna i Göta hovrätt Torsten Ahlgren och i hovrätten över Skåne och Blekinge Sam. Pontén, den förre fr. o. m. 1 aug. och den senare fr. o. m. 1 sept. 1945.