Krigshovrätten. K. M:t har 27 april 1945 förordnat kommendörerna i marinen frih. Lave Beck-Friis och Magnus von Arbin att fortfarande fr. o. m. 20 juni 1945 under tre år vara frih. Beck-Friis militär ledamot i krigshovrätten och von Arbin suppleant för sådan ledamot.

 

    Häradsrätterna. K. M:t har
    20 april 1945 förordnat tingsdomaren i Östbo och Västbo domsaga Gösta Bergström att fortfarande fr. o. m. 1 okt. 1945 t. o. m. 30 sept. 1946 vara tingsdomare i nämnda domsaga;
    s. d. förordnat assessorn i hovrätten över Skåne och Blekinge frih. Hans Ramel att fortfarande fr. o. m. 1 juli 1945 t. o. m. 31 dec. 1946 uppehålla befattningen såsom tingsdomare i Östra och Medelsta domsaga;
    25 maj 1945 beviljat häradshövdingen i Östbo och Västbo domsaga Gustaf Kinnander avsked från häradshövdingämbetet med utgången av juli 1945;
    1 juni 1945 förordnat assessorn i Göta hovrätt Nils Baumgardt att fr. o. m. 1 okt. 1945 t. o. m. 30 sept. 1948 vara tingsdomare i Vättle, Ale och Kullings domsaga;
    15 juni 1945 till häradshövding i Norra Roslags domsaga fr. o. m. 1 juli 1945 utnämnt revisionssekreteraren Fritjof Sjögren;
    22 juni 1945 förordnat särskilde inskrivningsdomaren i Askims, Hisings och Sävedals domsaga Klas Nilsson att fr. o. m. 1 juli 1945 t. o. m. 30 juni 1946 uppehålla befattningen såsom e. o. tingsdomare i Västerbottens västra domsaga;
    29 juni 1945 till häradshövding i Östbo och Västbo domsaga fr. o. m. 1 aug. 1945 utnämnt revisionssekreteraren Frithjof Folkard von Scherling.

 

    Vattendomstolarna. K. M:t har
    23 mars 1945 lörordnat adjungerade ledamoten i Svea hovrätt Stig Fellenius och fiskalen vid samma hovrätt Per Gunnar Bergsten att fr. o. m. 1 april 1945 tillsvidare t. o. m. 31 mars 1948 vara vattenrättssekreterare, Fellenius vid Söderbygdens och Bergsten vid Österbygdens vattendomstol;
    27 april 1945 medgivit att bitr. vattenrättssekreterare må vara anställd vid Österbygdens vattendomstol under maj och juni 1945;
    25 maj 1945 till e. vattenrättsdomare vid Norrbygdens vattendomstolar

750 PERSONALNOTISER.under tiden 1 juni 1945—30 juni 1946 förordnat hovrättsrådet i Svea hovrätt Nils Viklund;
    29 juni 1945 utnämnt e. o. vattenrättsingenjören vid Österbygdens, Söderbygdens och Västerbygdens vattendomstolar Hans Hartzell att fr. o. m. 1 juli 1945 vara vattenrättsingenjör vid rikets samtliga vattendomstolar, med tjänstgöringsskyldighet företrädesvis vid Söderbygdens vattendomstol;
    s. d. till e. vattenrättsingenjörer vid Norrbygdens vattendomstol under tiden 1 juli 1945—30 juni 1946 förordnat vägingenjören Nils Lundh och e. lantbruksingenjören Karl Simeon Roos;
    s. d. medgivit att vid Österbygdens vattendomstol må under senare halvåret 1945 vara anställda en bitr. vattenrättsdomare och en bitr. vattenrättssekreterare;
    31 juli 1945 till vattenrättsingenjörer vid rikets samtliga vattendomstolar fr. o. m. 1 aug. 1945 utnämnt dels vattenrättsingenjören vid Norrbygdens vattendomstol Gustaf Zickerman, dels ock e. lantbruksingenjören Sverker Nilsson, båda med tjänstgöringsskyldighet företrädesvis vid Österbygdens vattendomstol.