Fångvårdspersonalens utbildning och rekrytering. Fångvårdsstyrelsen har den 30 november 1944 avgivit en utredning (SOU 1944: 60) om fångvårdspersonalens utbildning och rekrytering m. m. Som särskilda sakkunniga ha deltagit folkskoleinspektören Yngve Norinder och föreståndaren för socialinstitutets praktiska kurs med. kand. Märta André.
    Beträffande tjänstemännen i högre lönegrader innebär förslaget att dessa, liksom på senare år varit fallet, huvudsakligen skola rekryteras från universitet och högskolor eller, särskilt i fråga om sociala kuratorer, från socialinstituten, varvid företräde i regel bör givas åt sökande med juridisk, socialpolitisk eller pedagogisk utbildning. Efter provtjänstgöring skall aspiranten i mån av behov komplettera sin utbildning genom studier i sociologi, psykologi, psykiatri, fångvårdskunskap m. m. samt genom praktik, bl. a. på rättspsykiatriska kliniken i Stockholm och på något sinnessjukhus.
    I fråga om personalen i lägre lönegrader innebär förslaget att rekryteringen skall underlättas genom att aspiranterna i möjlig mån erhålla sammanhängande tjänstgöring och genom att befordringsutsikterna förbättras. Efter provtjänstgöring skola aspiranterna erhålla kompletterande utbildning, till en början företrädesvis i allmänbildande syfte genom korrespondensundervisning m. m. och därefter å en central utbildningskurs, där undervisning meddelas i sådana ämnen som äro av särskild betydelse för fångvårdstjänsten, bl. a. straffverkställighet, psykologi, psykiatri, socialpolitik, socialvård, gymnastik och idrott.

T. L.

 

    Fastighetsbildningssakkunniga ha den 14 okt. 1944 till chefen för justitiedepartementet överlämnat betänkande med förslag till lag om ändring i vissa delar av lagen den 18 juni 1926 om delning av jord å landet samt lagom sammanläggning av fastigheter å landet, m. m. (SOU 1944: 46).
    De föreslagna ändringarna i jorddelningslagen innebära nyheter särskilt beträffande avstyckningsinstitutet och angå i främsta rummet de jordpolitiska villkoren för institutets användning. Bl. a. föreslås skärpta restriktioner i fråga om parcellering av jordbruksjorden och skiljande av skog från sådan jord. Med förslaget till ny lag om sammanläggning av fastigheter avses betydliga eftergifter av sådana hinder mot åtgärden, som kunna ligga i skifteslagsindelningen och gravationsförhållandena. De sakkunniga föreslå även inrättande av fastighetsbildningsnämnder, sammansatta av leda-

NOTISER FRÅN LAGSTIFTNINGSARBETET. 77möter i hushållningssällskap, egnahemsnämnder, skogsvårdsstyrelser och jordbrukskommissioner. Dessa nya nämnder skulle fungera som rådgivande organ i mera betydande fastighetsbildningsärenden.
    Fastighetsbildningssakkunniga utgöras av generaldirektören Harald Malmberg, ordf., häradshövdingen Olof Odencrants, byråchefen Gunnar Palm och hovrättsrådet Gösta Quensel, tillika sekr., jämte ytterligare fyra personer (se SvJT 1939 s. 634 och 711).

G. Q.