Svenskt patenträttsligt register. Utgivet av patentingenjör B. AVELLAN-HULTMAN. Aga, Lidingö, 1945. Cirka 1,200 registerkort jämte ledkort. Kr. 125.00.

 

    Såsom utgivaren framhåller i den cirkulärskrivelse, vari han redogör för planen i sitt arbete, är patenträtten genom det sätt, varpå teknik och juri-

LITTERATURNOTISER. 767dik här äro inflätade i varandra, ett svårtillgängligt område. Någon allmän handledning i patenträtt har icke heller sett dagen, sedan UNDÉN för jämnt 30 år sedan skrev sin förträffliga lilla Översikt över den svenska patenträtten (1915). Ett nytt hjälpmedel till patenträttens bemästrande är därför välkommet.
    Föreliggande register avser att så fullständigt som möjligt ge en systematisk översikt över det svenska rättsfallsmaterialet. Utgivaren planerar även att komplettera detsamma icke blott med kommande rättsfall utan även med hänvisningar till och eventuellt summarisk redogörelse för litteraturen på området.
    Registret begynner med ett ordagrant återgivande såväl av själva patentförordningen med tillhörande författningar (A och B) som krigstidslagstiftningen angående patent (C). Därefter följer det egentliga registret, som systematiserar materialet under nio huvudrubriker: I. Uppfinnare, sökande, uppfinning, ansökningshandlingar, ombud; II. Materiell granskning; III Granskningsförfarandet intill kungörandet; IV. Invändningsförfarandet, ansökingsförfarandet efter kungörandet; V. Patentet och dess rättsverkningar, äganderätt och förfoganderätt; VI. Ogiltighetstalan; VII. Tvångslicenstalan; VIII. Fastställelsetalan; IX. Intrångstalan. Under de särskilda huvudrubrikerna upptagas ett stort antal underrubriker.
    Det material som redovisats hänför sig givetvis främst till de rättsfall, som återfinnas i NJA, RÅ, SvJT och NIR, men därjämte upptagas även ett mångtal hovrätts- och rådhusrättsavgöranden samt beslut av patentverket, dels återgivna i andra samlingar och dels opublicerade. När ett rättsfall refererats i NJA, hänvisar utgivaren både till referatets nummer och sida, vilket ju på ett salomoniskt sätt slår en brygga mellan NJA:s och RÅ:s olika citeringsmetoder och blir en dubbel kontroll. Är däremot fråga om ett fall, som blott upptagits bland notiserna, gives ingen anvisning alls till arkivet utan utgivaren inskränker sig till att ange dagen för HD:s beslut. Man måste då i arkivet uppsöka de olika rättsfallen under de särskilda dagar, då besluten givits, vilket föranleder onödig omgång och ju kunnat undvikas, därest hänvisning gjorts till notisens littera och nummer. Detta enda naturliga tillvägagångssätt begagnar utgivaren ock vid hänvisning till de i RÅ intagna notiserna. Dessa senare synas dock icke ha utnyttjats i full utsträckning; jfr THULIN, Register till RÅ 1909—1929 s. 182.
    Jag har måst inskränka mig till att göra några stickprov i registret. Referaten av de särskilda rättsfallen synas klara och överskådliga. Det är ett betydande arbete utgivaren här nedlagt. I fråga om kortet I. 4. 7 har jag antecknat att rubriken till det här upptagna rättsfallet (efter utgivarens citeringssätt NJA 191/1908 s. 429) förefaller mig bättre återgiva det väsentliga i frågan än utgivarens referat. Emellertid är det ju icke på detta det hänger, då den som begagnar registret icke lärer underlåta att gå till den källa, utgivaren anvisar. Det värdefulla är att i största möjliga utsträckning få rättsfallsmaterialet samlat och systematiserat. I den stora omfattning, som detta här blivit genomfört, synes mig registret kunna bliva ett viktigt hjälpmedel för alla, som hava med patenträtt att skaffa.
    Registret finnes icke tillgängligt i bokhandeln utan kan blott rekvireras direkt från utgivaren.

Gösta Eberstein.