768 LITTERATURNOTISER.Handbok i skeppsklarering utarbetad för undervisningen i Föreningen Sveriges Flottas sjöfartsskola. Sthm 1944. Föreningen Sveriges Flotta. 92 s. + formulärsamling. Kr. 8.50.

 

    Den som skriver dessa rader torde icke vara ensam om att anse sjörättens centrala del — befraktningsrätten — med sina starkt konkreta problemställningar och sitt obönhörliga krav på inlevelse i verklighetens konfliktfyllda värld vara ett av de intressantaste arbetsfälten på juridikens vidsträckta domäner. Emellertid måste de jurister, som syssla med befraktningsrättsliga frågor, för att kunna tränga dessa in på livet först skaffa sig både inblick i sjöfartens invecklade mekanism och kännedom om innebörden av den speciella terminologi, som kommer till användning sjöfartens män emellan. Detta är ett företag, som kräver avsevärd tid och möda och som hittills — i allt fall för svenska juristers vidkommande — varit förenat med betydande svårigheter på grund av bristen på en lätt tillgänglig handledning.
    Med hänsyn härtill torde den handbok i skeppsklarering, som Föreningen Sveriges Flotta under medverkan av ett antal experter — däribland flera framstående jurister — nu utgivit, utan överdrift kunna sägas fylla ett länge känt behov. Med föredömlig klarhet och överskådlighet beskrives där i detalj hur det i själva verket går till, när ett fartyg från utländsk hamn anländer till Sverige med hit destinerad last, lossar den, intager ny last och slutligen åter avgår till utlandet, allt sett ur skeppsklarerarens synvinkel. Men icke nog härmed! I översiktlig form redogöres också för den svenska sjölagens befraktningsregler och de viktigaste klausulerna i gängse typer av certepartier och konossement, för haveribestämmelserna samt för reglerna om sjöpanträtt och redareansvar. Författarna till dessa avsnitt hava uppenbarligen nedlagt mycken möda på att göra framställningen så konkret och lättfattlig som möjligt utan att därför låta den brista i riktighet och systematik, och de måste anses hava i stort sett lyckats väl med denna sin svåra uppgift. På viktigare punkter belyses redogörelsen av väl valda exempel. Därtill kommer, att en rikhaltig formulärsamling, till vilken i texten göras fortlöpande hänvisningar, åtföljer handboken.
    I sitt företal ger Föreningen Sveriges Flotta uttryck åt den förhoppningen, att handboken skall visa sig vara till nytta såsom handledning och kunskapskälla icke endast vid sjöfartsskolorna utan även inom vidare kretsar av vår sjöfartsnäring. Att denna förhoppning skall gå i uppfyllelse kan anses vara höjt över varje tvivel, liksom också att handboken kommer att hälsas med glädje av de jurister, som känt behov av — sitvenia verbo! — mera kött på den svenska befraktningsrättens ben.


W. B.

 

GUNNAR WETTERBERG. Handbok i kyrkolagfarenhet. Femte upplagan. Lund 1944. Håkan Ohlssons boktryckeri. 1321 s. Inb. är. 26.00.

 

    Detta arbete, varav första upplagan omnämnts i SvJT 1928 s. 578 och andra upplagan i SvJT 1932 s. 250, har nu hunnit utkomma i en femte, moderniserad upplaga. Med 1686 års kyrkolag som ingångstext innefattar verket en samling av de lagar och författningar, som reglera den svenska kyrkans liv och de många samhällsuppgifter, vilka av staten ålagts henne.