Svensk författningssamling 1945.
    503. Lag 22 juni 1945 ang. ändring av lagen d. 6 juni 1924 (nr 361) om samhällets barnavård och ungdomsskydd (barnavårdslag).
    504. Lag 22 juni 1945 ang. ändrad lydelse av 32 § lagen d. 14 juni 1918 (nr 422) om fattigvården.
    511. KK 29 juni 1945 om ändring i vissa delar av stadgan d. 19 sept. 1929 (nr 328) ang. sinnessjukvården i riket.
    516. K. M:ts cirkulär till statsmyndigheterna 29 juni 1945 ang. vissa avvecklingsåtgärder inom statsförvaltningen i samband med övergången till fredsförhållanden.
    520. Lag 29 juni 1945 om återställande av viss från ockuperat land härrörande egendom.
    521. KK 29 juni 1945 med vissa föreskrifter ang. tillämpningen av föreg.
    522. Lag 29 juni 1945 om kontroll å viss utländsk egendom m. m.
    523. KK 29 juni 1945 med vissa föreskrifter ang. tillämpningen av föreg.
    524. K. M:ts instruktion 29 juni 1945 för flyktkapitalbyrån.
    525. K. M:ts instruktion 29 juni 1945 för restitutionsnämnden.
    526. KK 29 juni 1945 om skingringsförbud å tysk egendom m. m.
    527. Flyktkapitalbyråns kung. 5 juli 1945 om undantag från gällande skingringsförbud å tysk egendom m. m.
    559. KK 29 juni 1945 om deklaration av tysk egendom m. m.
    582. KK 31 juli 1945 ang. reglering av införseln av vissa varor.
    583. KK 31 juli 1945 ang. reglering av införseln av vissa livsmedel m. m.
    588. K. M:ts stadga 29 juni 1945 ang. stiftsnämnds förvaltning av ecklesiastik jord (ecklesiastik arrendestadga).
    589. KK 31 juli 1945 med förordnande jäml. 1 § lagen d. 29 juni 1945 (nr 520) om återställande av viss från ockuperat land härrörande egendom.
    600. KK 10 aug. 1945 ang. viseringsfrihet för norska medborgare.
    603. KK 10 aug. 1945 med närmare föreskrifter rörande uppgiftsskyldigheten vid mantalsskrivningen för år 1946.
    605. KK 17 aug. 1945 ang. viseringsfrihet för danska och isländska medborgare.
    607. KK 17 aug. 1945 om skingringsförbud å japansk egendom m. m.
    612. KK 31 aug. 1945 om fortsatt giltighet av kung. d. 25 maj 1945 (nr 209) ang. allmänt prisstopp.
    625. KK 31 aug. 1945 med vissa föreskrifter ang. registrering m. m. av motorfordon och släpfordon, som förvärvats från krigsmakten.
 

B. L.