NOTISER FRÅN LAGSTIFTNINGSARBETET. 79    Lagförslag till 1945 års riksdag. Propositioner i bl. a. följande ämnen ha avlämnats till riksdagen: 1) ändring i växellagen m. m. (avseende notarius publicusinstitutionen), 2) ändring i strafflagen för krigsmakten, 3) ersättning åt oskyldigt häktade och dömda samt 4) kvinnas behörighet till statstjänst. Enligt vad SvJT inhämtat förberedas inom justitiedepartementet till framläggande för årets riksdag lagförslag i bl. a. följande ämnen, nämligen: 5) giftermålsdispens (avseende sinnesslöa m. m.), 6) hyra, avbetalningsköp och utmätning, 7) dödning av intecknad handling, 8) stängselskyldighet för järnväg, 9) spekulation i vattenkraft, 10) nya tillräknelighetsbestämmelser, 11) ny lag om straffverkställighet, 12) polismans rätt att bruka våld, 13) HD:s sammansättning, 14) fullföljdsrätten till HD, 15) stads och landsbygds förenande i judiciellt avseende, 16) borgmästar- och rådmansval, 17) besvärsförfarandet i administrativa mål och 18) ny utlänningslagstiftning.

 

    Ur Svensk författningssamling.
    629. KK 14 sept. 1944 ang. ikraftträdande av civilförsvarslagen d. 15 juli 1944 m. fl. förff. (Jfr nr 646, 647.)
    666. KK 14 sept. 1944 om ändrad lydelse av 1 § kung. d. 26 mars 1943 med föreskrifter ang. meddelande av tillrättavisning för förseelser i tjänsten av vissa vapenfria värnpliktiga.
    667. KK 6 okt. 1944 och 674. KK 13 okt. 1944, båda om ändrad lydelse av 2 § kung. d. 25 sept. 1942 med bestämmelser att särskilda till krigsmakten hörande avdelningar och personer skola lyda under vissa krigsrätter.
    678. KK 13 okt. 1944 om lagfartsförteckningar. 684. KK 20 okt. 1944 ang. ändring i vissa delar av kung. d. 18 okt. 1935 om häradsrätternas tingsställen och tingsordningar.
    700. KK 20 okt. 1944 om bestraffningsrätt i disciplinmål för vissa befälhavare vid flygvapnet.
    705. Lag 14 sept. 1944 om aktiebolag. (706—710. Prom.lag o. följdförff.)
    712. Cirk. t. rikets allmänna underrätter och åklagare ang. anpassning av det processuella förfarandet vid underrätterna efter principerna i rättegångsbalken d. 18 juli 1942.
    728. Gränsövervakningskungörelse d. 20 okt. 1944. (729—732. Följdförff.)
    739. KF 24 nov. 1944 om fortsatt giltighet av vissa, vägtrafikstadgan d. 23 okt. 1936 berörande undantagsbestämmelser.
    740. KF s. d. om fortsatt giltighet av förordn. d. 9 jan. 1942 om vissa tidsbegränsade tillstånd till yrkesmässig automobiltrafik.
    747. KK s. d. om förbud mot politiska uniformer.
    748. KK s. d. om fortsatt giltighet av kung. d. 4 juni 1943 ang. allmänt prisstopp.
    750. Lag 1 dec. 1944 ang. ändring i lagen d. 18 sept. 1943 om villkorlig frigivning.
    757. KK 17 nov. 1944 ang. bestridande av kostnader för tillsyn över villkorligt frigivna.
    758. KK s. d. ang. bestridande av kostnaderna för tillsyn över dem, som utskrivits på prov från anstalt för verkställighet av tvångsuppfostran, ungdomsfängelse, förvaring eller internering, m. m.
    769. KK s. d. ang. förfarandet vid polismyndighets omhändertagande av djur m. m.
    781. KK 15 dec. 1944 ang. transport av vissa levande djur med motorfordon.
    786. KK s. d. om ändring i kung. d. 31 dec. 1895 ang. beskaffenheten av de handlingar, som i patentärenden inlämnas.
    802. KInstr. s. d. för statens rättsläkarstation i Stockholm

B. L.