Högsta förvaltningsdomstolens i Finland årsbok. Tidigare lämnades i tryck redogörelse för samtliga av Högsta förvaltningsdomstolen avgjorda mål, dels i form av referat, dels såsom meddelanden. Då publikationen, som benämndes Korkeimman hallinto-oikenden päätökset (Högsta förvaltningsdomstolens utslag), till följd av det stora antalet besvärsmål blev alltför omfångsrik och det ej ansågs nödigt att redogöra för alla utslag, bestämdes år 1941, att genom Högsta förvaltningsdomstolens försorg »skola över dess avgöranden regelbundet publiceras redogörelser och meddelanden enligt plan, som Högsta förvaltningsdomstolen fastställer». Ändringen innebär dels att redogörelser och meddelanden icke vidare behöva publiceras rörande alla utslag i besvärsmål utan endast beträffande sådana, som Högsta förvaltningsdomstolen anser nödigt, dels ock att redogörelser och meddelanden kunna offentliggöras jämväl i fråga om andra avgöranden än utslag i besvärsmål, där avgörandet är sådant, att publicering kan anses önskvärd. Publikationen, vars namn ändrats och blivit tvåspråkigt— »Korkeimman hallinto-oikenden vuosikirja — Högsta förvaltningsdomstolens årsbok» — är alltjämt fördelad på två delar, av vilka den ena innehåller redogörelser (referat) och den andra meddelanden (notiser). I redogörelserna publiceras sådana rättsfall, som anses skola belysa aktuella eller viktiga lagtolkningsfrågor eller giva aktuellt uttryck för rättsuppfattningens utveckling eller allmänna riktning eller särskilt belysa Högsta förvaltnings-

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS I FINLAND ÅRSBOK. 823domstolens uppgifter och verksamhetsområde. I meddelandena åter intagas huvudsakligen sådana avgöranden, beträffande vilka icke avfattas redogörelse, men vilka dock prövas vara av vägledande eller eljest av allmän betydelse. Redogörelserna bli fullständigare än tidigare och de förses med finsk och svenskspråkiga rubriker. Även beträffande meddelandena är avsikten att göra dem fullständigare än härintills och i början av dem nämna, varom i saken är fråga. Redogörelserna och meddelandena införas i årsboken på det språk, finska eller svenska, varpå saken handlagts. I årsboken kommer även att ingå en statistisk förteckning (finsk- och svenskspråkig) över alla behandlade mål.
    Ett ofta framfört önskemål att årsboken måtte utgivas i snabbare takt än hittills har beaktats. Tidigare redigerades årsboken av någon av Högsta förvaltningsdomstolens tjänstemän, och under de senaste åren ha tvenne förutvarande förvaltningsråd handhaft uppdraget. Från början av innevarande år har redigeringen ombetrotts ett antal av domstolens ledamöter. Meningen är att, i likhet med Regeringsrättens i Sverige motsvarande publikation, årsboken skall fås av trycket kort efter det utslagen expedierats. Årsboken utkommer i fyra häften, ettvart omfattande ett årskvartal. Senast har utkommit årsboken för år 1940. Årsböckerna för åren 1941—1944 äro redan färdiga att befordras till tryck. Även häftet för första kvartalet 1945 är färdigt i manuskript.

R. B—n.