Nya förvaringslagen i kraft. I den kungl. propositionen till årets riksdag ang. ny avfattning av bl. a. 5: 5 SL (nr 207, se SvJT 1945 s. 541) uttalade justitieministern, att hans avsikt vore att lagen d. 18 juni 1937 om förvaring och internering i säkerhetsanstalt skulle sättas i kraft samtidigt med att den nya 5: 5 trädde i tillämpning. Därigenom skulle möjlighet komma att finnas att inom ramen för det straffrättsliga reaktionssystemet bereda tillfredsställande vård och behandling åt sådana psykopater vilkas tillstånd ej motiverar straffriförklaring enligt de nya bestämmelserna. Genom kungl. kungörelse d. 22 juni 1945 (nr 468) har nu förordnats, att 1937 års förvarings- och interneringslag skall träda i kraft d. 1 jan. 1946.

I. S.

 

    Lagrådet har nedannämnda dagar 1945 avgivit utlåtande över följande lagförslag.
    Oktober 12. Förslag till lag om verkställighet av frihetsstraff m. m. med flera lagförslag. Föredragande: lagbyråchefen Lars Gunnar Ohlsson.
    Oktober 15. Förslag till lag ang. ändring i lagen d. 12 maj 1917 (nr 189) om expropriation. Föredragande: t. f. lagbyråchefen Sven Edling.
    Oktober 16. Förslag till 1) lag ang. ändrad lydelse av 26 § lagen d. 12 maj 1917 (nr 189) om expropriation; 2) lag ang. ändrad lydelse av 9 § 2 mom. lagen d. 16 maj 1930 (nr 138) om arbetstidens begränsning; 3) lag om ändrad lydelse av 9 § alkoholistlagen d. 12 juni 1931 (nr 233); 4) lag ang. ändrad lydelse av 22 § lagen d. 20 juni 1935 (nr 369) om virkesmätning; 5) lag ang. ändrad lydelse av 2 § lagen d. 22 juni 1939 (nr 366) om medling i hyrestvister; 6) lag ang. ändrad lydelse av 15 § lagen d. 19 juni 1942 (nr 439) om hyresreglering m. m.; samt 7) lag om ändrad lydelse av 46 § 2 mom. civilförsvarslagen d. 15 juli 1944 (nr 536). Föredragande: hovrättsassessorn Erik Göransson.
    Förslag till lag om förbud mot arbetstagares avskedande i anledning av äktenskap eller havandeskap m. m. Föredragande: hovrättsassessorn Göransson.
    Oktober 19. Förslag till lag ang. ändrad lydelse av 4, 11 och 16 §§ lagen d. 19 juni 1942 (nr 430) om kontroll av upplåtelse och överlåtelse av bostadsrätt m. m. med flera lagförslag. Föredragande: hovrättsassessorn Björn Kjellin.
    Förslag till lag om tillägg till lagen d. 28 maj 1886 (nr 46) ang. stenkolsfyndigheter m. m. och lag om ändrad lydelse av 52 § gruvlagen d. 3 juni 1938 (nr 314). Föredragande: t. f. lagbyråchefen Edling.

B. L.