UR NORDISKA TIDSKRIFTER 1943 OCH 1944.1

 

AV

 

HOVRÄTTSFISKALEN ERIK BENDZ.

 

ALLMÄN OCH BLANDAD JURIDIKM. M.
Andersen, Poul. Politik og Forvaltning. NAT 43 s. 174—192.
Aubert, Vilhelm. Om rettsvitenskapens logiske grunnlag. TfR 43 s. 174—200.
Bang, C. Nogle Passivitetsvirkninger i dansk Ret. UfR 44 s. 101—125.
Bendz, Erik. Lagstiftningsfrågor vid 1944 års riksdag. SvJT 44 s. 778—794.
Bengtsson, Carl Em. Tingsresor i övre Norrland. Några femtioårsminnen. SvJT 44 s. 519—531.
Berlin, Nils. Meritvärdet hos tjänstgöring i stadsdomstol. SvJT 44 s. 161—164.
Björck, C. G. Domstolarna och ungdomens nykterhet. SvJT 43 s. 365—367.
Bonnevie, Carl. Grunnsyn og Grunnlov. ST 44 s. 104—126.
Borum, O. A. Betragtninger om almindelig Retslære. SvJT 44 s. 375—399.
Castberg, Frede. Ideologier og ideologiforskning. ST 44 s. 260—271.
Danielson, G. Domstolskarriären. SvJT43 s. 241—245.
    Ang. samma ämne: T. FOLKARD VONSCHERLING s. 238—241 och 838—842;AXEL LINDSKOG S. 490—495; HUGOHENKOW s. 495—499; OSKAR HJERTQUISTs. 499; HARRY HECTOR S. 832—837.
Ekdahl, Curt. Advokater och revisorer.TSA 43 s. 102—104, s. 253—255.
    Ang. samma ämne HANS THESSNERs. 143—146.
Ekström, Arthur L. Jurildiska frågor ochsvar i pressen. TSA 43 s. 105—109.
Ernberg, Jarl. Ett rättsvetenskapligtinstitut. SvJT 44 s. 61—64.
Friis, Oluf. Juristen i dansk digtning.J 44 s. 1—20.
Gripmark, William. Lagstiftningsfrågorvid 1943 års riksdag. SvJT 43 s.733—740.
Gårdlund, W. Hur skall bestämmelsenom läkarens tystlåtenhetsplikt tilllämpas? SMT 44 s. 103—109.
Herlitz, Nils. Kristid och äganderätt.FT 43 s. 284—308.
Jorgensen, Troels G. Den nye Begrundelse af Moralloven. UfR 44 s. 277—280, 302—303.

 

    Ang. samma ämne VINDING KRUSEs. 301—302, 303—304.

 

Kruse, Vinding. Er Retslæren og denpositive Retsvidenskab Videnskaber?SvJT 44 s. 742—754.
Lassen, Bengt. »Inter arma silent leges».SvJT 44 s. 449—452.
Leivestad, Trygve. Positivisme og normativisme. TfR 43 s. 418—431.
Lochen, Edvard. Om rettsvitenskap.TfR 44 s. 3—14.
Malmgren, Robert. Yngre jurister i sekelskiftets Lund. SvJT 43 s. 389—394.
Munktell, Henrik. Domstolarna ochrättssäkerheten. TSA 43 s. 238—252.
Moller, Ejvind. Domstole og Ovrighed.J 43 s. 417—434.
Palmgren, Bo. Rationalisering inomrättsvården. JFFT 44 s. 11—24.
Rodhe, Knut. Domsagonotariernas arbetsförhållanden. SvJT 43 s. 640—642.

 

1 Förkortningar: ASJG Acta scandinavica juris gentium. — DL Defensor legis. —FT Förvaltningsrättslig Tidskrift. — J Juristen. — JFFT Tidskrift utg. av Juridiskaföreningen i Finland. — NAT Nordisk Administrativt Tidsskrift. — ND NordiskeDomme i sjøfartsanliggender. — NFT Nordisk Försäkringstidskrift. — NIR Nordisktindustriellt rättsskydd. — NR Norsk Retstidende. — NT Nordisk Tidskrift. — NTfIRNordisk Tidsskrift for international Ret. — NTfS Nordisk Tidsskrift for Strafferet. —SLT Svenska Läkartidningen. — SMT Socialmedicinsk Tidskrift. — SSkT SvenskSkattetidning. — SSpT Svensk sparbankstidskrift. — ST Statsvetenskaplig Tidskrift.— SvT Svensk Tidskrift. — SvJT Svensk Juristtidning. — SvStT Svenska Stadsförbundets Tidskrift. — TfR Tidsskrift for Rettsvitenskap. — TSA Tidskrift för SverigesAdvokatsamfund. — UfR Ugeskrift for Retsvæsen.

902 UR NORDISKA TIDSKRIFTER 1943 OCH 1944Rodhe, Knut. Praktikanttjänstgöringeni domsagorna. SvJT 43 s. 849—850.
Ang. samma ämne K. SCHLYTER S.850—852.
Rodhe, Knut. De yngre juristernas problem.Nya löneprinciper och nya förhandlingsmetoder. SvJT 44 s. 145—152.
Schartau, Yngve. Vilka egenskaper göraen god advokat? TSA 44 s. 114—122.
Schlyter, K. Hovrätternas och domsagornas personalorganisation. SvJT43 s. 467—471.
Thulin, G. Förvaltningsutbildningen iSverige. NAT 44 s. 97—108.
Topsøe-Jensen, Hans. Lovrod — Lovraad. LfR 43 s. 117—121.
Wedberg, B. Syskonbarn. SvJT 43 s.163—165.
Åkerman, Johan. En samhällsvetenskaplig fakultet. ST 43 s. 97—112.
Åkerman, Johan. Decentralisering — ett fredsproblem. ST 44 s. 127—136.

 

RÄTTSHISTORIA.

 

Almquist, J. E. Vängåvan vid fastighetsköp i Uppland under landslagenstid. SvJT 43 s. 40—45.
    Ang. samma ämne NILS KDLING S. 345—346.
Almquist, J. E. Juridisk litteraturhistoria:Kommentatorerna under perioden1530—1630. SvJT 43 s. 130—135.
    Bidrag till Johan Stiernhööks biografi. SvJT 43 s. 193—206.
    Clas Rålamb som rättsvetenskapligförfattare. SvJT 43 s. 661—674.
    Johannes Loccenius. SvJT 44 s.331—340.
    Carl Lundius d. y. SvJT 44 s.650—662.
    En rättshistoriker från 1700-talet(J. H. Hochschild) SvJT 44 s. 887—892.
Almquist, J. Domareden i historisk belysning. SvJT 44 s. 44—53.
Brusiin, Otto. Gustav II Adolfs krigsartiklar. Några synpunkter. JFFT 43s. 373—393.
Hemmer, Ragnar. Ännu i frågan omkaraktären hos Finlands rättsordningvid slutet av 1300-talets förra hälft.JFFT 43 s. 121—158.
Hemmer, Ragnar. Slutord i frågan om karaktärenhos Finlands rättsordning vid slutetav 1300-talets förra hälft. JFFT 44s. 55—65.
Høeg, Carsten. Den antikke ProceduresOprindelse og Væsen. TfR 43 s.247—285.
Jensen, H. O. Træk af den danske Aktierets Udvikling i det syttende ogattende Aarhundrede. UfR 44 s.221—243.
Jørgensen, Poul Johs. Biskop og bedsteBygdemænd. TfR 44 s. 74—131.
Lassen, Bengt. Domareden och Mose lag.SvJT 43 s. 814—816.
Munktell, Henrik. Straffrätt och sinnessjuka. Några historiska data. SvJT43 s. 111—118.
Munktell, Henrik. Kring rättstillståndet vid mittenav 1600-talet. SvJT 43 s. 421—441.
Olivecrona, Karl. Kreationsakt och val.SvJT 43 s. 809—814.
Wedberg, Birger. Till skarprättarenshistoria. SvJT 43 s. 336—345.
Wedberg, Birger. Karl XII och kusinäktenskapetI, II. SvJT 43 s. 582—592, 726—732.
Wedberg, Birger. Drottning Ulrika Eleonora d.y:s första justitiesession. SvJT 44s. 144—148.
Wedberg, Birger. Karl XI, Guds lag, spöstraff ochgatulopp. SvJT 44 s. 436—438.
Wedberg, Birger. Ett barndops rättsliga efterspel.SvJT 44 s. 550—558.

 

OBLIGATIONSRÄTT.

 

Alexanderson, Nils. Strödda anteckningar om skadeståndsansvar (medutgångspunkt i svensk rättspraxis).JFFT 44 s. 93—112.
Andenæs, Johs. Identifikationsproblemet i erstatningsretten. TfR 43 s.361—401.
Andersen, Kristen. Unnlatelse, årsakssammenheng og rettsstrid i erstatningsretten. TfR 43 s. 309—329.
Andersen, Kristen. Selgerens erstatningsansvar nårlevereringen uteblir eller forsinkes.SvJT 44 s. 625—649.
Bagge, Algot. När är, vid underlåtenheteller dröjsmål med godsets avlämnande, säljaren fritagen från ersättningsskyldighet enligt engelsk, amerikansk och svensk rätt? SvJT 44s. 853—886.
Beckman, Nils. Rättspraxis om mäklarprovision. SvJT 43 s. 119—129.
Bendz, Erik. Ersättning för hundskada.SvJT 43 s. 598—604.
Christensen, C. Ove. Nogle Bemærkninger om den kollektive Overenskomst ved Ejerskifte paa Grundlagaf Den faste Voldgiftsrets Praxis.UfR 43 s. 261—274.
Ernberg, Albert. Revisorer i aktiebolag.SvJT 43 s. 749—756.
Fredenberg, Gösta. Grundhyran. DL 43s. 130-136.

UR NORDISKA TIDSKRIFTER 1943 OCH 1944 903Frost, J. L. Driftsherrens Erstatningsansvar for Entreprenørens Forseelserudenfor Kontraktsforhold. TfR 44s. 15—73.
Grette, Sverre. Erstatning for avsavn vedskade på motorvogn. NFT 44 s.399—414.
Holmgren, Kurt. Lagstiftning om köpareskyddet vid virkeshandel. SvJT 44s. 901—905.
Häckner, Yngve. Skadeståndsfrågor.TSA 44 s. 26—36.
    af Hällström, Erik. Verkan av att detavtalade priset vid fastighetsköp ärett annat än det i köpebrevet angivna.JFFT 44 s. 320—326.
Hörstadius, Ejnar. Om ersättning förkroppsskada enligt svensk rätt. SLT43 s. 369—385.
Jacobi, Adam. Nogle retlige Problemervedrørende Indtræden i og Udtrædenaf Andelsmejerier. UfR 44 s. 73—84.
Jensen, Vagn. Naturfredningslovens Erstatningsregler. UfR 43 s. 285—292.
Kobbernagel, Jan. Lovlige Betalingsmidler. UfR 44 s. 214—218.
Krenchel, H. B. Forslaget til en ny Lovom Aktieselskaber. UfR 43 s. 321—343.
Lejman, Fritjof. Några hyresproblem.TSA 43 s. 110—124.
Lindblom, Enar. Till frågan om uttagav obehörig av medel å sparbanksbok. SSpT 43 s. 607—610.
Lovén, Trygve. Skadestånd contra försäkring. SvJT 44 s. 165—168, 689—691.
    Ang. samma ämne CARL BORGSTRÖMs. 460—462.
Mærsk-Moller, N. Om Retsanmærkningens Betydning for Kredit- ogHypothekforeningers Virksomhed.UfR 43 s. 183—187.
Meyer, Vilhelm. Risikoovergang iVærkslejeforhold. UfR 43 s. 25—30.
Molén, Harry. Något om kronans skadeståndsansvar. NFT 44 s. 333—345.
Molén, Harry. Är kronan ansvarig för krigsskador orsakade av svenska krigsmakten? SvJT 44 s. 69—73.
Ang. samma ämne HJALMAR KARLGREN s. 73—74.
Myrdahl, Kr. Fr. Om den rettsstillingpersoner og gods har ved sammenstøt mellom motorvogner. NR 43 s.265—269.
Nial, Håkan. Två aktiebolagsrättsligaprejudikat. SvJT 43 s. 697—707.
Nilsson-Stjernquist, Per. Om syn vidjordbruksarrende. SvJT 43 s. 502—506.
Norström, Knut. Statens regressrätt motbilförare. SvJT 44 s. 571—573.
Norström, Knut. Skadeståndsfrågor vid sammanstötning mellan järnvägsfordon ochmotorfordon. NFT 44 s. 384—398.
Palmer, Ivar. Om invaliditetsutlåtanden. SLT 43 s. 1013—1023.
    Ang. samma ämne RAGNAR ROMANUSs. 1762—1767.
Palmgren, Gunnar. Borgenärs rätt motlöftesmännen vid gäldenärens konkurs. JFFT 44 s. 25—54.
Petrén, Gustaf. Något om arbetstagareslydnadsplikt. SvJT 44 s. 116—131.
Smith, Göran. Arbetsavbrott — anställningsavbrott — semesterrätt. SvJT44 s. 509—518.
Taxell, Lars Erik. Till frågan om denskadelidandes medverkan i utomobligatoriskt skadeförorsakande.JFFT 44 s. 367—387.
Thomsen, Eyvind Kromann. Nogle Bemærkninger om Maksimalpris paaTørvemasse og Gyldigheden af enGaranti om Betaling for en Mindsteproduktion. UfR 43 s. 157—160.
Ussing, Henry. Condictio indebiti.JFFT 43 s. 1—26.
Wiberg, Arne. Skadeståndsfrågor. TSA43 s. 271—286.
Wiberg, Arne. Bristande och oriktiga förutsättningar utanför avtalslagen ochandra lagbestämmelser. SvJT 43s. 773—800.
Wiberg, Arne. Anteckningar om svensk ochnorsk skadeståndsrätt. TfR 43 s.121—173.
Wijnbladh, Mauritz. Lagrådet om förslaget till ny lag om aktiebolag. SvJT43 s. 46—49.
    Jfr TSA 43 s. 28—39.
Vimmerslev, H. H. Ejendomsforbeholdcontra Kreditorer, især med Henblikpaa Spørgsmaalet om Offentliggørelse. UfR 43 s. 30—36.
Øvergaard, Jørgen. Spørsmål fra lærenom gjeldsovertagelse, bl. a. ved kjøpav eiendom med påheftet føderåd.TfR 43 s. 36—55.

 

SAKRÄTT.

 

Abitz, E. A. Panthavernes Stilling underEkspropriation. UfR 43 s. 277—282.
Anderberg, Einar. Nyheterna i 1943 årsarrendelagstiftning. SvJT 44 s. 28—43.
Cederschiöld, C. H. G. Missbruk av s. k.generalhypotek? SvJT 43 s. 165—168.
    Ang. samma ämne FRITJOF LEJMANs. 363—364.

904 UR NORDISKA TIDSKRIFTER 1943 OCH 1944Heikonen, A. R. Några synpunkter rörande samäganderätt med ideellaandelar. JFFT 43 s. 251—305.
Ipsen, Svend. Loven om Erhvervelseaf fast Ejendom. UfR 44 s. 25—34.
Karlgren, Hjalmar. Svensk rättspraxis.Sakrätt 1940—1942. SvJT 44 s.400—420.
Kruse, Vinding. Svensk Ejendomsret.UfR 43 s. 129—140.
Lindblom, Nils-Erik. En fråga då nyinteckningshandling utfärdas i ställetför dödad. SvJT 43 s. 58—59.
Nielsen, Svend. Om Udlændinge ogfast Ejendom. UfR 44 s. 269—276.
Palmgren, S. Om fastighetsbildning ochvissa därmed sammanhängande inteckningsförhållanden. SSpT 43 s.270—285.
Undén, Östen. Några spörsmål om fastighetsköp. TfR 43 s. 504—511.
Vinding Kruse, Anders. Ejendomsretog Ekspropriation. UfR 43 s. 297—305.

 

FAMILJE- OCH ARVSRÄTT.

 

Arnholm, Carl Jacob. Noen personrettslige refleksjoner. TfR 43 s. 56—84.
Hoff, Helge. Blodtypebestemmelser iSager angaaende Faderskab. J 43s. 321—341.
Hoffmeyer, Jørgen. Umyndiges Kobpaa Afbetaling. UfR 44 s. 293—301.
Høst-Madsen, E. Om Dobbeltnavnes Beskyttelse. UfR 43 s. 81—83.
    Ang. samma ämne KARL OLE HANSENs. 160—161.
Jarner, Knud. Ægteskabslov I § 53,1ste Stykke, ktr. 2det Stykke. UfR43 s. 188.
Jarner, Knud. Ægteskabslov I § 53. UfR 43s. 207—208.
Lindvik, Adolf. Noen bemerkninger omåsætesrett. TfR 43 s. 402—417.
Nybergh, Gunnar. Ett par äktenskapsrättsliga spörsmål. JFFT 44 s. 308—319.
Ohlén, Ossian. Giftermålsbalkens bestämmelser om äktenskapshinder förimbecilla. En granskning och ettförslag. SLT 44 s. 842—850.
Penser, Wilh. Några ord om åtgärder,som föranledas av namnbyte. TSA43 s. 266—270.
Penser, Wilh. Några spörsmål om anteckningoch värdering av boet vid bouppteckning. TSA 44 s. 131—136.
Tauvon, Gerhard. Återkallat, men dockgällande testamente. SvJT 43 s.55—58.
Topsoe-Jensen, Hans. Dansk personnavneret. UfR 44 s. 165—174.

904 UR NORDISKA TIDSKRIFTER 1943 OCH 1944.SPECIELL PRIVATRÄTT.

 

Ameln, Henrik, jr. Frakten som bidragsintressent. ND 43 s. 385—392.
Andreasen, Hardy. Er Tildeling afTvangslicens betinget af en offentligInteresse? (Patentlovens § 23.). NIR43 s. 22—40.
Appeltofft, O. H. Svenskt lagförslag omersättning för krigsskador under neutralitetstid. NFT 44 s. 88-100.
Bang, C. Nogle Bemærkninger om»retlig Interesse» i Overholdelsen afByggeforskrifter. UfR 43 s. 237—250.
Beckman, Rudolf. Om guldklausulen isjölagstiftningen. JFFT 43 s. 201—216.

 

    Ang. samma ämne R. ERICH s. 217—224.

 

Bentzen, Knud. Ekspropriation af Panteret og Gældssanering. J 43 s. 49—58.
Beyer, Nils. Prisforsk iftene og verdienav berget skip. ND 44 s. 289—295.
Borenius, Lauri. Några synpunkter påförsäkringsgivarens ställning vid ersättning av automobilskador. NFT43 s. 131-141.
Braunstein, Åke. Svensk rättspraxis.Jorddelningsmål 1940—1942. SvJT43 s. 720—725.
Cederberg, Lauri. Finsk rättspraxis åförsäkringsavtalslagens område. NFT43 s. 375—399.
Cederlund, Carl Jacob. Några frågor omregistrering av varumärken. SvJT43 s. 506—509.
Eberstein, Gösta. Svensk rättspraxis. Immateriellt rättsskydd 1936—1941. I.Författar- och konstnärsrätt samträtt till fotografisk bild. SvJT 43s. 207—222.
Eberstein, Gösta. Författarrätten och bokutlåningen. SvJT 43 s. 744—748.
Enell, Harry. Några önskemål på livförsäkringslagstiftningens område.NFT 43 s. 142—154. Jfr s. 217—219.
Fischler, Josef. Om kvalifikationstid förrätt till semester. SvJT 43 s. 614—617.
Gersted, G. Kan der efter Soloven af7. Maj 1937 kræves Afstandsfragt forBallastrejse? UfR 44 s. 57—64,201—205.

 

    Ang. samma ämne VICTOR WENZELL S.133—138.

 

Gram, Per. Forskuddsfrakt betalbarmed endelig virkning. ND 43 s.225—234.
Grönvall, Sten. Förhållandet mellanstadsplanesamhälle och markägare.FT 44 s. 283—295.

UR NORDISKA TIDSKRIFTER 1943 OCH 1944. 905Hakulinen, Y. J. Huvuddragen i dennya finska patentlagen. NIR 43s. 1—21.
Hasselrot, Axel. Tidsförlängningar påpatentväsendets område i sambandmed ett fredsslut. NIR 43 s. 95—101.
Holm, H. H. Hvornaar bortfalder Regresansvaret efter F. A. L. § 25,1. Stk., 2. Pkt.? UfR 43 s. 189—207.

 

    Ang. samma ämne PALLE H. DIGE S.292—295.

 

Holmboe, C. Stub. Veksellovens § 74.Valuta eller frigjorelse. TfR 43 s.465—503.
Hult, Phillips. Svensk rättspraxis. Försäkringsrätt 1938—1941. SvJT 43s. 15—23.
Hällfors, Edvard. Till frågan om samfällighetslagens materiella tillämplighet. JFFT 44 s. 217—250.
Jacobsen, Poul. Fortolkning af Patenterog Domstolenes Kompetence i Patentsager med særligt Henblik paaInsulindommen. UfR 43 s. 141—148.
Juhlin Dannfelt, C. Några synpunkterpå skadereglering inom brandförsäkring. NFT 43 s. 1—12.
Jøndrup, H. Nogle Bemærkninger omUmyndighed og Livsforsikring. J 43s. 113—120.
Jørgensen, Troels G. Om Kunstneres Rettil Efterbetaling. UfR 44 s. 126—130.
Karlgren, Hjalmar. Underförsäkring ochtaxerad polis. TfR 43 s. 201—215.
Kruse, Vinding. Til den aandeligeEjendomsret. UfR 44 s. 85—100.
Kruse, Vinding. Om Ekspropriatens Adgangtil at generhverve den eksproprieredeEjendom, saafremt Ekspropriationsformaalet icke gennemfores eller senere opgives. J 44 s. 261—277.
Larsson, Gunnar. Bestämmande av expropriationsersättning. SvStT 43 s.345—348.
Lindgren, Birger. Nyhetsgranskningenhos patentmyndigheten. Utkast tillorganisationsförslag. NIR 44 s. 177—184.
Ljungholm, Carl (†). Beräkning av expropriationsersättning. SvJT 44 s.132—143.
Lund, Torben. Bogudlaan og bogudlejeautorretligt bedømt. UfR 43 s. 1-14.
Meyer, Poul. Til Ekspropriationsinstitutets Historie. J 43 s. 65—73.
Meyer, Poul. Om Betaling med check. UfR 44s. 281—287.

 

    Ang. samma ämne HENRY USSING S.287—291.

 

Meyer, Vilhelm. Risikoen for Gods underfremmed Varetægt i Bearbejdelses
øjemed og den forsikringsmæssigeLosning. UfR 43 s. 77—81.
Motzfeldt, Birger. Om bruksutøvelsesom vilkår for almenningsrett etterN. L. 3—12—3 og 6. NR 44 s. 193—215.
Pedersen, Axel H. Programmers Retsbeskyttelse. J 43 s. 358—363.
Petersen, J. Günther. Om dokumentrisikoen i Varehandlen. UfR 44 s.145—162.
Pineus, Kaj. Svensk dispache, någraprocessuella synpunkter. ND 43 s.65—83.
Reiland, Gunnar. Frågan om särskiltnyttighetsmodellskydd som komplement till patentskyddet. NIR 43s. 81—94.
Reumert, Michael. York/AntwerpenReglernes Bevisbyrdebestemmelse iBelysning af to Retstilfælde. ND 44s. 305—311.

 

Ang. samma ämne SVERRE HOLT S.381—384.

 

Rodhe, Knut. Om säkerställande av bidrag till stads gatukostnad. SvStT43 s. 142—150, 245.
Rogberg, Nils. Några viktigare sjöförsäkringsfrågor under kriget och derasbehandling i Sverige och andra länder. NFT 43 s. 400—416.
Romanus, Sven. Registerbeteckning åfastigheter i stad. SvJT 44 s. 148—151.
Thomsen, Chr. L. Træer i Naboforhold.J 44 s. 131—140.
Trolle, Jørgen. I hvilket Omfang dækker Ansvarsforsikring for Skade indenfor Kontraktsforhold? UfR 43s. 89—113.
von Zweigbergk, Åke. Svensk rättspraxis.II. Patent-, mönster-, firma- ochvarumärkesrätt, illojal konkurrens1936—1941. SvJT 43 s. 210—222.
von Zweigbergk, Åke. Ändringar i patentlagstiftningen. SvJT 44 s. 905—907.
von Zweigbergk, Åke. Samma ämne. NIR 44 s. 102—117.
Øvergaard, Jørgen. Overdragelse ogpantsettelse av forsikringskrav forforsikringstilfellet er inntruffet. TfR44 s. 132—147.

 

STRAFFRÄTT.

 

Agge, Ivar. Homosexualitetens straffbarhet. SvJT 43 s. 500—502.
Ahlborg, Olof. Rättspsykiatrien åter istöpsleven. SLT 43 s. 1048—1051.
Arnfred, Axel H. Et Tilfælde af Drabi akut Psykose. NTfS 44 s. 156—182.

906 UR NORDISKA TIDSKRIFTER 1943 OCH 1944.Beckman, Nils. Övergångsförhållandenabeträffande förmögenhetsbrotten.SvJT 43 s. 358—360.
Beckman, Nils. Den nya svenska lagstiftningenom förmögenhetsbrott. JFFT 43 s.104—120.
Beckman, Nils. Första årets erfarenheter av dennya lagstiftningen om förmögenhetsbrott. SvJT 44 s. 299—312.
Bendz, Erik. Homosexualitetens straffrättsliga behandling. SvJT 44 s.559—564.
Bergendal, Erik. Om strafflagens tillräknelighetsbestämmelser. SvJT 43s. 756—761.
Bergendal, Ragnar. Till problemet krigsförbrytare från svensk synpunkt.SvJT 44 s. 915—920. Jfr s. 921—922.

 

    Ang. begreppet krigsförbrytare se ävenÖTEN UNDÉN S. 914—915.

 

Birch-Lindgren, Gustaf. Den nya vårdanstalten å Hall. NTfS 44 s. 1—26.
Björnberg, Joen. Sinnessjukvården ochdet rättspsykiatriska undersökningsväsendet. SLT 43 s. 2456—2462.
Borgsmidt-Hansen, K. Sikkerhedsforvaring. NTfS 43 s. 217—247.
Boye, Tage. Fråga vid tillämpning avSL 4: 4 om rätt begynnelsedag förstraffverkställigheten. SvJT 43 s. 246—251.
Christiansen, Karl O. Forbryderen oghans milieu. NTfS 43 s. 51—68.
Dahlberg, Gunnar. Risken att dömasför svårare brott. NTfS 43 s. 145—201.
Dickmeiss, P. och Ostenfeld, Ib. Om depsykologiske Forudsætninger for Incest og mcestlignende Handlinger,belyst ved et Par Tilfælde. NTfS 44123—150.
Dickmeiss, P. Om Mentalundersøgelse.J 44 s. 305—328.
Ekblad, Martin. Den moderna psykiatriens terapeutiska möjligheter. SMT43 s. 4—9.
Emborg, Oluf. Straffelovens § 228, Stk. 1i Forhold til § 229, Stk. 1. NTfS 43s. 202—207.
Ernberg, Sven. Kan cykel vara hittegods? SvJT 43 s. 251—255.
Granfelt, O. Hj. Kriminalexekutiva reformer i Finland. NTfS 44 s. 151-155.
Groth, Sverker. Återfallsstatistiken.SvJT 43 s. 829—832.
Groth, Sverker. Ungdomskriminaliteten i Sverige. NTfS 43 s. 129—137.
Göransson, Hardy. En diskussion iSverige om straff och straffverkställighet. NTfS 43 s. 73—97.
Hesselgren, O. Straffånges rätt att tagadel av handlingar rörande undersök
ning av hans sinnesbeskaffenhet.SvJT 43 s. 255—257.
von Hofsten, Nils. Steriliseringslagenstillämpning. SvJT 43 s. 481—488.
von Hofsten, Nils. Ett års steriliseringar enligtden nya svenska steriliseringslagen.SLT 43 s. 44—54.
Holm, H. H. Om Sætningen: In dubiopro reo, J 43 s. 345—353.
Honkasalo, Brynolf. Krigets inverkan påbrottsligheten i Finland. NTfS 43s. 2—40.
Hultkvist, Gustaf. Om rättsmedicinalväsendets omorganisation. SLT 44 s.1425—1438.

 

    Ang. samma ämne CARL WILHELMLUNDQUIST s. 1665—1666.

 

Johnsen, Karen. Et Hul i Straffeloven.J 43 s. 29—31.
Karlson, Sverker. Om förfalskning avköpkort. DL 43 s. 254—268.
Kinberg, Olof. Strafflidande som självändamål. SvJT 43 s. 826—829.
Kinberg, Olof. Strafflagens tillräknelighetsbestämmelser, sinnesundersökning m. m.Yttrande över strafflagberedningensbetänkande. SLT 43 s. 1628—1649.

 

    Ang. samma ämne K. SCHLYTER S.2444—2456.

 

Ang. samma ämne K.. Strafflagens tillräknelighetsbestämmelser, sinnesundersökning m.m.Replik till hovrättspresidenten K.Schlyter. SLT 44 s. 104—119.
Ang. samma ämne K. Sinnessjukvården och det rättspsykiatriska undersökningsväsendet.SLT 44 s. 120—123.

 

    Ang. samma ämne JOEN BJÖRNBERGs. 123—125.

 

Kinnmark, Folke. Om sinnesundersökningar och straffriförklarade. SLT43 s. 1040—1048.
Krabbe, Oluf H. Om Undladelsesforbrydelser. UfR 43 s. 57—70.
Kromann Thomsen, E. Kan Mortifikation ske, naar Injurianten er død?UfR 43 s. 344—349.

 

    Ang. samma ämne OLUF H. KRABBEs. 349.

 

Lindberg, Torgny. Sysselsättning avfångar i skogsarbete m. m. SvJT 43s. 488—490.
Lindberg, Torgny. Verkställigheten av frihetsstraff.SvJT 43 s. 817—819.
Lindberg, Torgny. Den nya villkorliga domen ochorganisationen för dess tillämpning.SvJT 44 s. 15—27.
Lindberg, Torgny. Eftergift av åtal mot underåriga. SvJT 44 s. 676—680.
Lindencrona, Lars G. Privilegierade former av uppsåtligt dödande. SvJT 44s. 567—571.

UR NORDISKA TIDSKRIFTER 1943 OCH 1944. 907Lundquist, Gunnar. De psykiskt abnorma och samhället. SLT 43 s. 983—992.
Möller, Gustav. Interpellationssvar iabortfrågan. SvJT 43 s. 346—349.
Nilsson, Henning. Straff för falskdeklaration. SvJT 43 s. 741—743.
Nissen, Hartvig. Hjelp til fangers familier. NTfS 43 s. 248—255.
Nissen, Hartvig. Tilbakefall — Individualprevensjon — Ubestemt straff. NTfS 44 s.75—99.
Nissen, Hartvig. Alminnelig straffskjerping krever oket antall celler. NTfS 44 s.215—230.
Nybergh, Gunnar. Bör i ett mål angående förfalskning en person ansessåsom målsägande endast på dengrund, att hans namnteckning förfalskats på handlingen? JFFT 43 s.343—351.
Nybergh, Gunnar. Om reglementeringsbrottetsstraffbarhet. DL 44 s. 239—249.
Nybergh, Gunnar. Stöld av reglementerad förnödenhet. JFFT 44 s. 186—193.

 

    Ang. samma ämne TORSTEN NILSSONs. 183—185.

 

Ohlsson, L. G. Abnormbrottsligheten.SvJT 43 s. 610—613.
Petersen, Theodor. Hæleri og Tilregnelse. J 43 s. 369—384.

 

Ang. samma ämne G. ARENBRANDT S.397—399.

 

Richert, Johan. De psykiskt abnormabrottslingarnas rättsliga ställning.SvJT 44 s. 64—69.
Rudstedt, Gunnar. Tillämpning och resultat av 1927 års lag om förvaringav förminskat tillräkneliga förbrytare.SvJT 44 s. 290—298.
Rudstedt, Gunnar. Vårdanstalten å Hall. Organisation och verksamhet. NTfS 44 s.27—34.
Scheel, Herman. Straffedommer på alternativt grunnlag. TfR 43 s. 1—35.
Schlyter, K. Strafflagberedningens betänkande. SvJT 43 s. 146—150.
Schlyter, K. Villkorlig frigivning. SvJT 43s. 593—598.
Silfverskiöld, Tage. Endogen alkoholbildning vid sjukliga tillstånd. SvJT44 s. 688—689.
Sondén, Torsten. Strafflagens tillräknelighetsbestämmelser och sinnesundersökning i brottmål. SvJT 43 s. 97—110.
Stjernstedt, Georg. Hittills straffritt —numera straffbart. Några punkter avallmännare intresse i den nya strafflagstiftningen. TSA 43 s. 3—27.
Strahl, Ivar. Till delaktighetsläran.SvJT 43 s. 23—34.
Thisted, B. Nogle Bemærkninger om»Straffens Udstaaelse», »endelig Løsladelse» o. 1. Udtryk i Straffeloven.UfR 43 s. 14—17.
Thornstedt, Hans. Om åtalsrätten vidvissa förmögenhetsbrott. SvJT 44s. 684—687.
Verkko, Veli. Kriminalstatistiken ochfrågan om viljans frihet. Ett aktuelltspörsmål från decennierna kringförra seklets mitt. NTfS 43 s. 98—128.
Worm, Aage. Borstalsystemets senereUdvikling. NTfS 44 s. 35—37.
Worm, Aage.Almindelig strafs virkemidler.NTfS 44 s. 183—214.

 

PROCESSRÄTT.

 

Alten, E. Rekkevidden av domstolslovens bestemmelser om frister ogoppreisning. TfR 43 s. 216—225.
Andenæs, Johs. Om Høyesteretts myndighet i skyldspørsmålet ved ankeover herreds- og byrettsdommer.TfR 43 s. 286—308.
Bertelsen, A. T. Nogle Bemerkninger omFastsættelse af en Sags Værdi somGrundlag for Beregning af Retsafgift.UfR 43 s. 148—155.
Christensen, Hugo. Om den retlige Subsumtion. J 44 s. 281—298.
Danielson, Gunnar. Ändringar i lagstiftningen om fri rättegång. SvJT44 s. 794—800.
Ekström, Arthur L. Något om rättegångskostnader m. m. TSA 43 s.256—265.
Frederiksen, Arne. Lidt om Tinglysningsdommerens Prøvelsespligt. J 43s. 192—208.

 

    Ang. samma ämne SVEND IPSEN S. 255—258.

 

Godenheim, Bertil. Om ledningen av vittnesförhöret enligt Sveriges nya rättegångsbalk. DL 43 s. 94—112.
Granfelt, O. Hj. Finlands rättskipningunder pågående krig. UfR 43 s. 221—230.
Granfelt, O. Hj. Bör vittne, som jämlikt SLXVII: 3 äger rätt att förtiga omständighet, vilken kan ådraga honomåtal, härom uppmärksamgöres avdomstolens ordförande, och om sådant anses böra ske men underlåtes,innefattar detta rättegångsfel, konstituerande domvilla enligt RB XXV:21? JFFT 43 s. 79—89.
Gärde, N. Nya RB:s ikraftträdande.SvJT 44 s. 438—441.

908 UR NORDISKA TIDSKRIFTER 1943 OCH 1944.Harne, Kai. Grænseomraadet mellemSigtede og Vidner. UfR 44 s. 45—55.Jfr s. 55—56.
Hassler, Åke. Svensk rättspraxis. Processrätt 1939—1941. SvJT 43 s.562—581.
Hassler, Åke. Motsvarar vårt exekutionsväsennutida krav? SvJT 44 s. 497—508.
Hedfeldt, Erik. Processreformer utanlagändring i hovrätterna. SvJT 44 s.452—457.

 

    Ang. samma ämne K. SCHLYTER S. 458—459.

 

Jørgensen, Troels G. Om Enhed i denborgerlige Retspleje. J 43 s. 1—16.
Jørgensen, Troels G. Ørsteds Lære om Stemmeflerhedens Udfindelse ved Domstolene.J 43 s. 81—95.
    Ang. samma ämne K. SKRIVER SVENDSEN s. 245—254.

 

Jørgensen, Troels G. Nævningernes og DommernesBevisskon. J 43 s. 393—395.
Jørgensen, Troels G. Dansk retsplejes jubilæum. NT44 s. 474—490.
Kallenberg, Ernst. Grundfrågor angående domen i tvistemål. SvJT 44 s.353—374.
Laurin, Joel. Om magistrats skiljandefrån rådhusrätt. SvJT 43 s. 158—162.
Lindhagen, Arthur. Den svenska arbetsdomstolen. JFFT 43 s. 165—185.
Lindstedt, Gustaf. Nya rättegångsbalkens tillämpning i förskott. SvJT 44s. 1—14.
Lucas, F. Erfaringer og Betragtningervedrørende Lægdommere. UfR 44s. 1—23.
    Ang. samma ämne VICTOR HANSEN s.37—42.

 

Munch-Petersen, Erwin. Den »dobbelteGaranti» i Nævningesager. J 43 s.225—230.
Nirell, Georg. Handräckning enligt lantmäteritaxan. SvJT 43 s. 60—61.
Norström, Knut. Rättegångskostnadervid ogillat åtal. TSA 44 s. 64—67.
Olivecrona, Karl. Civildomens innebörd.SvJT 44 s. 721—741.
Petersen, Theodor. RetslægeraadetsAchilleshæl. UfR 43 s. 313—316.
Retsplejelovens 25-årsjubileum, 10 artiklar av olika förf. J 44 s. 357—408.
Schlyter, K. Specialdomstolar för handelsmål? SvJT 44 s. 157—161.
Svennegård, Carl. Sekretess och vittnesplikt. SvJT 43 s. 360—363.
Testrup, Knud. Nogle Bemærkningerom Spørgsmaalet store eller smaaRetskredse. J 44 s. 121—131.
Wellmark, O. Kostnadsfri rättshjälpför obemedlade. TSA 43 s. 97—101.
Wiklund, Holger. Några synpunkter pågrunderna för advokatens arvodesdebitering. TSA 44 s. 3—25. Jfr s.101—103 o. 251—252.
Wiklund, Holger. Rättegångsreformen ur advokatsynpunkt. TSA 44 s. 68—100.

 

STATSRÄTT.

 

Bonnevie, Carl. Trekk av svensk statsliv. NT 44 s. 505—516.
Castberg, Frede. Menneskerettigheteneserklæring i historiens lys. NTfIR44 s. 160—165.
Eek, Hilding. Bör tryckfrihetsjuryn avskaffas? SvJT 43 s. 233—238.
Eek, Hilding. 1766 års tryckfrihetsförordning,dess tillkomst och betydelse i rättsutvecklingen. ST 43 s. 185—222.
Eek, Hilding. Några anteckningar om utländsk medborgares personliga frihetenligt svensk rätt. SvJT 44 s. 313—330.
Eek, Hilding. Militärmyndigheterna och tryckfriheten. ST 44 s. 307—317.
Erich, R. Några sidor av det totalakrigets rättsligt betydelsefulla verkningar på statslivet. JFFT 43 s.186—200.
Erich, R. Den offentliga rättens framtid.Några reflexioner. FT 43 s. 273—283.
Hornwall, Gert. Grundprinciperna iAugust von Hartmansdorffs representationsförslag 1851. ST 43 s.113—129.
Klinthe, P. J. Storrum, rike och maktuppfattning. ST 43 s. 34—48.
Myrberg, Israel. Ett spörsmål om tjänstemans oavsättlighet. FT 43 s.s. 16—24.
Olsson, Gunnar. Diplomatisk kvarstadoch konfiskation 1810—1939. ST44 s. 225—259.
Sundberg, Halvar G. F. De tre statsmakterna. FT 43 s. 1—15.
Svennegård, Carl. Parts rätt till hemligahandlingar. FT 43 s. 67—85.
Thulin, Olof. Tryckfrihetslagstiftningen.SvJT 43 s. 223—229.
Widstam, Ture. Valdeltagande ochålder. ST 44 s. 137—152.

 

FÖRVALTNINGSRÄTT.

 

Andersen, Poul. Boligsanering og Ejendomsret. UfR 43 s. 169—183.

 

    Ang. samma ämne K. BJERREGAARD S.209—218.

 

Björnberg, Arne. Svensk krisförvaltningunder och efter kriget. NAT 43 s.205—234.

UR NORDISKA TIDSKRIFTER 1943 OCH 1944. 909Bolinder, Nils. Förstatligandet av detsvenska vägväsendet. NAT 44 s.23—39.
Brolin, N.-E. Nådårsrätt enligt prästerskapets privilegier. Ett apropos tillett regeringsrättens utslag. FT 44s. 255—282.
Brunou, Harald. Den finska lagberedningens betänkande om förnamn.NAT 44 s. 109—129.
Eek, Hilding. »Détournement de pouvoir» i svensk förvaltningsrätt. FT44 s. 65—83.
Ekenberg, Otto. Exekution av administrativa beslut om betalningsskyldighet. FT 44 s. 131—148.

 

    Ang. samma ämne K. SÖDERWALL s.191—198.

 

Elfving, Folke. Om fortbildningskurserför landsstatsjurister. FT 43 s. 338—347.
Herlitz, Nils. Om tillvaratagandet av detallmännas rätt inom statens bidrags-,understöds- och låneverksamhet. FT43 s. 201—217.
Holmgren, Kurt. Om förenkling av delgivningsbestyren i förvaltningen. FT43 s. 329—337.
Hoyrup, Paul. Om Eneretsbenævnelsefor særlig Uddannelse. UfR 43 s.71—74.
Koch, H. H. Ændringer i den danskeSociallovgivning. NAT 43 s. 39—57.
Larsson, Sven. Socialvårdskommitténsbetänkande angående socialvårdensorganisation. SvStT 43 s. 19—30.
Larsson, Sven. Socialvårdskommitténs utredning om barnavårdsanstalter ochfosterbarnsvård. SvStT 44 s. 343——349.
Lindell, Ingvar. Statliga krisregleringarpå varumarknaden. FT 44 s. 1—23.
Lundberg, Ragnar. Försvarets centralaförvaltningsmyndigheter. FT 44 s.84—92.
Merikoski, V. Befrämjande av forskningen i förvaltningslära. NAT 43s. 193—204.
Myrberg, Israel. Om rekvisitions- ochförfogandelagstiftningens juridiskanatur. ST 44 s. 12—29.
Reuterskiöld, C. A. Om förvaltningsingrepp i näringslivet ur rättslig synpunkt. ST 43 s. 130—147.
Sjöberg, Sven. Om anmärkningsprocessen och dess konsekvenser. FT 43s. 143—148.
Staedler, Bernh. Expropriativa ingreppoch den enskildes rättsskyddsbehov.ST 44 s. 85—103.
Stenström, Y. Om besvär över beslutav drätselkammare och andra stads
kommunala nämnder. FT 43 s. 218—225.
Svennegård, Carl. Gränsen mellan civiltoch militärt inom försvarets förvaltning. SvJT 43 s. 708—719.
Swartling, Erik. Examen för förvaltningstjänstemän. FT 43 s. 86—96.
Sörndal, Olof. Formerna för fattande avbeslut i de centrala ämbetsverken.En översikt över utvecklingen efter1809. ST 43 s. 279—319.
Törngren, Eric. Fattigvårdsbördans fördelning vid kommunal indelningsändring. FT 44 s. 334—345.
Unsgaard, Iver. Omkring Lov Nr. 118af 13. April 1938 om sindssyge Personers Hospitalsophold. UfR 43 s.37—54.
Westman, E. G. Några synpunkter pårättsförhållandet mellan kommunsaffärsdrivande verk och abonnent.FT 44 s. 149—165.
Åkesson, Olof. Byggnadsberedningen.FT 43 s. 149—156.

 

FINANSRÄTT.

 

Björklund, Kurt. Den statliga familjebeskattningen. SSkT 44 s. 525—533.
Bodin, Nils. Översikt över 1943 årsriksdags beslut angående skatterna.SSkT 43 s. 39—58, 257—267, 291—324.
Bodin, Nils. Översikt över 1944 års riksdagsbeslut angående skatterna. SSkT 44s. 515 -524.
Boysen, Einar. Beregning av gevinstved tomtesalg. TfR 43 s. 85—92,330—332.

 

    Ang. samma ämne HANS PETERSCHNITLER s. 226—231.

 

Bratt, John. Taxering och skattepraxis.SSkT 43 s. 335—357.
Dahlgren, Rolf. Angående tillämpningenav kommunalskattelagens bestämmelser om uppdelning av barnavdrag.SSkT 43 s. 373—376.
Elvefors, Bengt. Frågor och svar angående krigskonjunkturskatten. SSkT43 s. 234—251; 44 s. 236—248.
Engblom, C. P. 1943 års krigskonjunkturskatt. SSkT 43 s. 209—233.
Fredén, Kjell. Utskiftningsskattefrågor.SSkT 43 s. 358—372.
Geijer, Erland. Aktuella beskattningsfrågor. SSkT 43 s. 20—24, 71—79.
Hansen, Lindegaard. Bør Pensionsbidraggøres skattefri. UfR 43 s. 21—25.
Jarnerup, S. Skatteuppbördsfrågan under de senaste decennierna. SSpT 43s. 461—475.

910 UR NORDISKA TIDSKRIFTER 1943 OCH 1944.Jarnerup, S. 1943 års uppbördssakkunnigas förslag till lösning av frågan omen tidigare utskyldsbetalning. SSpT 43s. 797—803.
Jarnerup, S. Om förfarandet vid allmän fastighetstaxering, särskilt förfarandet ifastighetstaxeringsnämnd. SSkT 44s. 337—358.
Jarnerup, S. Ändringar i taxeringsorganisationen enligt beslut av 1943 års riksdagvid dess höstsession. SvStT 44 s. 14—19.
Jarnerup, S. Fastighetsvärden och fastighetstaxering. SSpT 44 s. 545—552.
Kuylenstierna, C. W. U. Om avskrivningvid beskattningen å leveranskontraktoch om rätt till avdrag för överpris åbyggnad. SSkT 43 s. 271—290.
Norberg, E. Skatteutjämning och kommunal självstyrelse. FT 44 s. 323—333.
Sandström, K. G. A. Den nya lagstiftningen om erkända skatteförmedlingskassor m. m. SSkT 43 s. 101—208.

 

    Ang. samma ämne HENNING NILSSONi SvStT 43 s. 195—199.

 

Sandström, K. G. A.. Kupongskatten, en redogörelseför kupongskatteförordningens bestämmelser. SSkT 44 s. 169—221.
Sjögren, Gunnar W. Om riksstatensuppställning ur finansstatistisk synpunkt. FT 43 s. 127—142.
Sterner, H. Ett rättsfall angående skattebefrielse för dödsbo. SSkT 43 s. 15—19.
Stoustrup, Axel. Kan Statskassen tilegnesig Tjenestemændenes Pensionsbidrag? UfR 43 s. 155—156.
Sundström, C.-E. Några tolkningsfrågorvid tillämpningen av nya arvsskatteförordningen. SvJT 44 s. 755—767.
Wigert, Alarik. Kontrollen över omsättningsskatten. SSkT 43 s. 64—70.

 

INTERNATIONELL RÄTT.

 

Bagge, Algot. Några erfarenheter frånden internationella lagstiftnings- ochskiljedomsverksamheten. SvJT 43 s.1—14 och s. 308—325.
Boers, W. Grotius og Folkeretten. NTfIR43 s. 21—34.
Brüel, Erik. Den statsretlige Udviklingi Norge efter 9. April. NTfIR 43 s. 35—53.
Brüel, Erik. The Turkish Straits. ASJG 43s. 3—53, 61—124, 131—191.
Brüel, Erik. Vedtagelserne paa Konferenceni Dumbarton Oaks og de tilsvarende
Bestemmelser i FolkeforbundspagtenNTfIR 44 s. 183—195.
Castberg, Frede. Folkerettslige teoriersom hindringer for internasjonal organisasjon. SvJT 44 s. 593—604.
Dennemark, Sigurd. Om avtalsstatutet.SvJT 43 s. 675—697.
Eggert, Holten. Nogle Bemærkningervedrørende »La question des qualifications». NTfIR 43 s. 88—95, s. 143—163.
Erich, R. Den internationella rättskipningen efter kriget. SvJT 44 s. 101—115.
Erich, R. En verklig rättsordning och enförvanskad. SvT 44 s. 189—192.
Gihl, Torsten. De neutralas rätt att drivahandel. NTfIR 43 s. 63—87.
Gihl, Torsten. Staters immunitet vid främmande domstolar. Anteckningar kringett rättsfall. SvJT 44 s. 193—289.
Gihl, Torsten. Några kapitel av den internationella privaträttens historia. NTfIR44 s. 76—159.
Gihl, Torsten. Neutrals'right to trade. ASJG 44s. 3—27.
Goldschmidt, David. De statslösas personalstatut. SvJT 43 s. 761—764.
Guldberg, T. Internationale Koncessioner. NTfIR 44 s. 42—69.
Guldberg, T. International concessions, a problem of international economic law.ASJG 44 s. 47—73.
Jägerskiöld, Stig. Något om jurisdiktionen över handelsfartyg. NTfIR 43 s.115—142.
Klinthe, P. I. Till frågan om det nuvarande rättsläget för 1921 års Ålandskonvention. NTfIR 43 s. 1—20.

 

    Ang. samma ämne R. ERICH 43 s. 61—62.

 

Michaeli, Wilhelm. De statslösas personalstatut. SvJT 44 s. 463—467.
    Ang. samma ämne M. HALLENBORGs. 694—696.

 

von Numers, Sigurd. Spärrområden påöppna havet under krig. JFFT 44 s.251—267.
von Numers, Sigurd. Samma ämne. NTfIR 44 s. 166—182.
Ramel, Eric. Ytterligare bidrag till kvalifikationsproblemet i internationellprivaträtt. NTfIR 44 s. 5—41.
Schmidt, Folke. Asylrätt för flyktingarsförmögenhet. SvJT 44 s. 609—624(jfr s. 900).
Wettstein, Georg. Schweiz's Historie somEksempel paa Folkesammenslutning.NTFIR 43 s. 100—114.