NORDISKT OCH INTERNATIONELLT. 911    Ugeskrift for Retsvœsen (1945 h. 17—39). H. 20, det första efter befrielsen, inledes med en redaktionell artikel »Fem år» med en tillbakablick på de gångna åren och fasta förhoppningar för framtiden. Vidare återges SvJT:s lyckönskningstelegram och UfR:s svar. I en förteckning »Voldsherredømmets Ofre blandt Danmarks Jurister» lämnas biografiska uppgifter om de nitton danska jurister som under ockupationstiden stupat i fosterlandets tjänst. Nio voro polistjänstemän, fem advokater, tre domare eller domstolstjänstemän, en departementstjänsteman och en fullmäktig hos statsadvokaten. »Danmarks jurister vil stedse med dyb Veneration bevare Mindet om disse Mænd og den Indsats, som de — hver paa sin Plads — udøvede for Danmark og for Retfærdighedens Sag. Non frustra vixerunt. Æret være deres Minde!» — Ur tidskriftens innehåll märkes i övrigt: »Retsplejelov tillægget» av overretssagfører KNUD JARNER (s. 113—114), om de ändringar i retsplejeloven som ansluta sig till strafflagstiftningen om förräderi m. m., vari göras en del kritiska erinringar mot lagen såsom på flera punkter stridande mot grundlag eller vedertagna rättsprinciper, främst däri att den reellt återinför kommissionsdomstolar som dömande myndigheter; »Biologi, Jura og Tal» av byretsdommer THEODOR PETERSEN (s. 114—116), en synnerligen läs- och tänkvärd artikel med utgångspunkt från ett aktuellt faderskapsmål (jfr även s. 146 f.); »Lovene af 1. Juni 1945 om Tillæg til Straffeloven og Retsplejeloven» av professor STEPHAN HURWITZ (s. 129—145); samt »Straffelovstillægets § 10» av overretssagfører F. DRAGSTED (s. 149—156) om de straffrättsliga problem som möta i mål om ansvar för den som låtit värva sig i tysk krigstjänst. Om samma lagrum skriver sagfører fuldmægtig KJELD LUNDGRENS. 177-187. H. 35 innehåller en av statsadvokat JørgenTROLLE skriven anm. av professor Knud Illums bok Lov og Ret med sidoblickar även på svensk rättsfilosofi (s. 157-162) samt, förutom ett erkännsamt omnämnande av SvJT:s dansk-norska hyllningsnummer, en replikväxling mellan f. d. højesteretspræsident TROELS G. JØRGENSEN och redaktionen om den förres inställning till den s. k. »Kommunistloven». Ett problem i anslutning till »Straffelovstillæget» behandlas även i h. 37 (s. 174—176) av landsdommer HUGO CHRISTENSEN.

 

    Juristen (1945 h. 8-34): »Sagsomkostninger — specielt disses Størrelse» af dommer J. L. BUCH (s. 49—59), »Retslæren i moderne Belysning» av professor STIG IUUL (s. 65—96), en kritisk anmälan av Vinding Kruse: Retslæren I—II, »Skal Domfældte refundere Salæret til den beskikkede Anklager?» av kontorchefen J. HERFELT (s. 100—103) och »Sagsomkostninger» av landsretssagfører K. BRUUN ANDERSEN (s. 104), båda tillägg till dommer Buchs ovannämnda artikel (svar av denne s. 140). H. 23 »Efter Befrielsen» inledes av højesterets præsident THOMAS FRØLUND med några ord under rubriken »Paa Tinderne», genomandade av fast förtröstan på framtiden: »Danmark skal genopbygges paa Sandheds og Retfærdigheds Grund» (s. 115—116). Professor ERWIN MUNCH-PETERSEN återger (s. 117—118) de anföranden med vilka han vid Köpenhamns universitets promotionshögtid d. 4 juni 1945 hälsade de tre juris hedersdoktorerna. Dessa ha också bidragit till häftet,

912 NORDISKT OCH INTERNATIONELLT.president BIRGER EKEBERG under rubriken »Till Danmarks jurister» (s.119—120), høyesteretts justitiarius PAAL BERG med »Dommerkaldet» (s. 120—122) och excellensen ÖSTEN UNDÉN med »Från NF till FN» (s. 122—124). Häftet avslutas med »Okkupationen og Retsstaten» av professor O. A. BORUM (s. 124—126) och »Danske Retsprinciper» av højesteretssagfører STEGLICH-PETERSEN (s. 126—128). Vidare märkas: »Nogle Betragtninger vedrørende Ledelsens Ansvar ved Aktieselskaber» av landsretssagfører NIELSALKIL (s. 129—139) i anslutning till Jan Kobbernagels bok »Ledelse og Ansvar» (jfr SvJT 1945 s. 626 ff.); »Nogle Bemærkninger om Foreningsfriheden under Enevælden» av professor STIG IUUL (s. 153—165, jfr 1944 s.437—444); »Nogle Bemærkninger om Toldkonfiskation i Anledning af Smugleri» av sekretær JOHAN LASSEN (s. 173—190); »Lidt Fogedret» av dommerfuldmægtig A. GRØNBÆK LAUGESEN (s. 201—217).