Norsk Retstidende (1944 h. 33-46, 1945 h. 1-4). Tidskriften hann under sin interimistiska ledning utsända ett h. för år 1945. betecknat 1-4, vilket expedierades från Oslo till SvJT så sent som d. 17 april. För att riktigt markera övergången till normala förhållanden har red. betecknat det första därefter utkomna h. som nr 1 för år 1945. Tidskriftens gamle redaktör Jens Michael Lund är död, men som utgivare står åter Den norske sakførerforening.

 

    Nordiske Domme i Sjofartsanliggender (1945 h. 1-6): »York-Antwerpen reglenes bevisbyrdebestemmelse» av høyesterettsadvokat TRYGVE FJELD HALVORSEN (s. 1—5, jfr 1944 s. 305-311), »Erstatning av hyrer og kostpenger etc. som følge av mannskapsvanskeligheter» av dispasjør P. GJERULL (s.17-20) och overretts sakfører FRØYSTEIN HALVORSEN (s. 65—69), »Begrenset rederansvar ved sammenstøt» av dispasjør HENRIK AMELN (s. 49—52), »Begränsat redaransvar vid kollision» av dispaschör KAJ FINEUS (s. 70—93).

 

    Tidskrift, utgiven av Juridiska föreningen i Finland (1945 h. 2—4): »Om lösningsrätt till hembud underkastade aktier» av juriskandidaten PER LIND BERG (s. 82—90), »Kan lösningsrätt till hembud underkastade aktier gå förlorad oaktat hembud icke ägt rum?» av professor GUNNAR PALMGREN (s.91—103), recensioner av nyutkommen litteratur (s. 106—120). Dubbelhäftet 3—4 utgör föreningens festskrift till hedersledamoten f. d. justitiekanslern Axel Charpentier (se SvJT 1945 s. 732). De svenskspråkiga bidragen äro förutom en hyllningsartikel av centralstyrelsen: »Svenskt lagförslag om brott mot staten och allmänheten» av hovrättsrådet NILS BECKMAN (s. 141—148), Morddramat på Uramo torp» av akademiekansler O. Hj. GRANFELT (s.160—165), »Socialpsykologiska faktorers inflytande på brottmålsprocessen» av professor OLOF KINBERG (s. 166—189), »Om frestetid vid hästköp» av justitierådet GUNNAR NYBERGH (s. 190—202), »En lucka i strafflagens återfallsregler?» av docenten Bo PALMGREN (s. 203—207), »Den svenska strafflagens tillräknelighetsbestämmelser» av presidenten K. SCHLYTER (s. 208—223) samt en skatterättslig uppsats av v. häradshövding KAJ ERIK ÖSTENSON (s. 227—231).

B. L.