Material från tillämpningen av cirkuläret nr 712/1944. Vid stadsdomar, föreningens årsmöte i Göteborg d. 22 sept. i år uttalade justitieministern ett önskemål att få del av det material i form av föredrag, promemorior, formulär och blanketter etc. som tillkommit vid stadsdomstolarna, eventuellt i samarbete med andra domstolar, advokater och åklagare, i samband med tillämpningen av cirkuläret nr 712/1944 ang. anpassning av det processuella förfarandet vid underrätterna efter principerna i nya RB. I anledning härav har en del dylikt material inkommit till justitiedepartementet. Nu hemställer härmed departementets processreformbyrå att även andra domstolar än de, till vilkas representanter nyssnämnda önskemål framställdes, måtte till departementet insända det material de i samma hänseende kunna ha samlat, tryckt såväl som otryckt. Avsikten är givetvis att för det vidare förberedandet av processreformens ikraftträdande söka draga nytta av de redan vunna erfarenheterna.

 

    Föreningen Sveriges stadsdomare höll d. 22 sept. 1945 sitt ordinarie årsmöte i stadsfullmäktiges sessionssal å Börshuset i Göteborg. Till årsmötet hade bl. a. inbjudits justitieministern, statsrådet Herman Zetterberg,

NOTISER. 917förre justitieborgmästaren Bernhard Lindberg, häradshövdingen Ragnar von Koch samt representanter för styrelsen för västra avdelningen av Sveriges advokatsamfund. Vidare hade infunnit sig två ledamöter i styrelsen för Magistraternas och Rådhusrätternas förening i Finland, nämligen ordföranden i styrelsen, politiborgmästaren Waldemar Löfman och rådmannen Arvid Schrey, Åbo.
    Vid årsmötet behandlades K. M:ts cirkulär 712/1944 ang. anpassning av det processuella förfarandet vid underrätterna efter principerna i nya RB. Sedan inledningsanföranden hållits av borgmästaren Gösta Bäärnhielm, Göteborg, rådmannen Eric Gauffin, Stockholm, borgmästaren Iwan Wikström, Östersund, borgmästaren Mats Heuman, Halmstad, assessorn Sven Lutteman, Norrköping och borgmästaren Joël Laurin, Hälsingborg, följde allmän diskussion. Från olika håll lämnades redogörelser för de åtgärder, som vidtagits eller som under den närmaste tiden skulle vidtagas för att bringa cirkulärets föreskrifter i tillämpning ävensom för de svårigheter, som i olika hänseenden yppats för att nå ett tillfredsställande resultat under övergångstiden. Vid årsmötet voro tillstädes omkring 140 stadsdomare från olika delar av landet. Till ledamöter i föreningens styrelse för tiden till nästa ordinarie årsmöte utsågos rådmännen Edward Ploman och Gustaf Bång, Stockholm, borgmästaren Wilhelm Hallin, Norrtälje, rådmannen Erik Ringenson, Uppsala, borgmästaren Edgar Rosander, Eskilstuna, rådmannen Nils Ryding, Malmö, borgmästarna Joël Laurin, Hälsingborg, och Gösta Bäärnhielm, Göteborg, rådmannen Gustaf Bergqvist, Göteborg, samt borgmästarna Gösta Strandell, Örebro, Nils Berlin, Gävle, och Iwan Wikström, Östersund. Till styrelsesuppleanter för samma tid utsågos assessorerna Sven Lutteman, Norrköping, och Helge Forkman, Malmö, samt rådmannen Olof Engqvist, Gävle.
    Till ordförande i styrelsen ha sedermera utsetts borgmästaren Berlin, till vice ordförande rådmannen Ploman och till sekreterare, tillika kassaförvaltare, rådmannen Engqvist.
    Föreningens medlemsantal uppgick vid 1945 års början till 231.