Föreningen Sveriges häradshövdingar höll ordinarie möte i Svenska läkarsällskapets hus i Stockholm d. 13 okt. 1944. Föredrag höllos av överdirektör Hardy Göransson om statens reaktionsformer mot brott och av sekreteraren i Sveriges Advokatsamfund, advokaten Holger Wiklund, om advokatsynpunkter på tillämpningen av K. Cirk. 712/1944. Efter föredragen följde diskussion. Av förvaltningsberättelsen framgick, att liksom under föregående år föreningens yttrande inhämtats i åtskilliga lagstiftningsfrågor, huvudsakligen avseende omdaningsarbetet på straffrättens område och revisionen av jorddelningslagstiftningen samt att föreningen samarbetat med advokatsamfundet för överläggning om tillämpningen i förskott av nya RB enligt nyssnämnda cirk. Vid mötet antogos nya stadgar, enligt vilka även tingsdomare och särskilda inskrivningsdomare äga vinna inträde i föreningen.
    Vid förhandlingarna närvoro statsråden Zetterberg, Quensel och Danielson, hovrättspresidenterna Ekeberg, Schlyter, Bendz och Elliot, statssekreteraren Walin, expeditionschefen Bruno, justitieombudsmannens ställföre-

918 NOTISER.trädare hovrättsrådet Beckman samt ordförandena i föreningen Sveriges stadsdomare, borgmästaren Berlin, i Advokatsamfundet, advokaten Lindahl, och i Sveriges yngre juristers förening, ombudsmannen Kristensson.