Justitiedepartementet. K. M:t har förordnat
    10 resp. 31 aug. 1945 fiskalen i Göta hovrätt Erik Bendz och dåvarande tingsdomaren Åke von Schultz att biträda inom justitiedepartementet med de utredningsuppdrag som av departementschefen till dem överlämnades;
    5 okt. 1945 presidenten Birger Ekeberg, ordf., hovrättsrådet i Svea hovrätt Hugo Wikander och häradshövdingen i Östbo och Västbo domsaga Frithjof Folkard von Scherling, tillika sekr., att inom justitiedepartementet fullfölja påbörjat utredningsarbete rörande de nya privaträttsliga bestämmelser på lufträttens område, vilka kunna erfordras för anslutning till den år 1933 i Rom avslutade internationella konventionen angående ansvarighet för skada som i följd av luftfartygs begagnande i luftfart tillfogats tredje man på jordytan med tilläggsprotokoll till samma konvention 24 sept. 1938, samt att avgiva förslag till lagstiftning i ämnet.
    Chefen för justitiedepartementet har, jämlikt honom av K. M:t givna bemyndiganden,
    20 aug. 1945 förordnat amanuensen vid Stockholms rådhusrätt K.-E. Skarvall att vara sekreterare i utredningen om krigsdomstolarnas avskaffande i fredstid;
    1 sept. 1945 förordnat fiskalen i Svea hovrätt Sigurd Dennemark att vara sekreterare i utredningen rörande vissa ändringar i lagen om arbetsdomstol;

PERSONALNOTISER. 921    29 sept. 1945 beviljat advokaten Birger Gezelius entledigande från uppdrag att vara ledamot i 1944 års tryckfrihetsutredning ävensom till ny ledamot i utredningen utsett ledamoten av riksdagens andra kammare chefredaktören E. R. Hagberg;
    23 okt. 1945 förordnat t. f. byråchefen i socialstyrelsen, assessorn i Svea hovrätt Erik Alexanderson och ledamoten av riksdagens andra kammare chefredaktören K. A. S. Bergström att inom justitiedepartementet biträda med utredning rörande offentliggörande av protokoll och ingivna handlingar i mål om spioneri, olovlig underrättelseverksamhet och andra därmed jämförliga brott utan hinder därav att domstol förordnat, att dylika protokoll och handlingar ej må utlämnas förrän viss tid efter förordnandet.