Utrikesdepartementet. K. M:t har
    29 juni 1945 förordnat till ordförande i styrelsen för flyktkapitalbyrån envoyén Einar Modig och till övriga ledamöter i styrelsen vice riksbankschefen Klas Böök, byråchefen i utrikesdepartementet Tage Grönwall och t. f. byråchefen för lagärenden i justitiedepartementet Kurt Holmgren, till suppleanter för ledamöterna t. f. byråchefen i utrikesdepartementet Leif Belfrage, bankokommissarien Lennart Hammarskiöld och e.o. assessorn i Svea hovrätt Sigurd Dennemark samt till kanslichef hos byrån e.o. byråchefen i kontrollstyrelsen Gösta Karnell;
    s. d. förordnat till ordförande i restitutions nämnden justitierådet Per Santesson, till övriga ledamöter i nämnden häradshövdingen Frithjof Folkard von Scherling, tillika vice ordförande, och advokaten Bertil Ahrnborg samt till suppleanter för ledamöterna advokaten Birger Kjellson, professor Håkan Nial och t. f. byråchefen för lagärenden i justitiedepartementet Sven Edling;
    27 juli 1945 förordnat e.o. assessorn i Svea hovrätt Kjell Ericsson att vara sekreterare åt restitutionsnämnden.
    Till chef för flyktkapitalbyråns juridiska sektion har flyktkapitalbyrån förordnat e.o. assessorn i Svea hovrätt Allan Björklund.

 

    Försvarsdepartementet. K. M:t har 19 sept. 1945 beviljat byråchefen i försvarsdepartementet, assessorn i (Svea hovrätt Ragnar Lundberg tjänstledighet tillsvidare fr. o. m. 1 okt. 1945 för fullgörande av uppdrag såsom generalsekreterare i 1945 års försvarskommitté samt förordnat assessorn i nämnda hovrätt Gustav Adolf Widell att under tiden uppehålla byråchefsbefattningen.
    Chefen för försvarsdepartementet har 19 okt. 1945, jämlikt K. M:ts bemyndigande s. d., anmodat revisionssekreteraren Ivar Öhman att inom departementet biträda vid handläggning av aktuella spörsmål avseende rekvisitionslagstiftningen och därmed sammanhängande frågor.

 

    Socialdepartementet. K. M:t har
    27 sept. 1945 förordnat t. f. chefen för socialdepartementets rättsavdelning, hovrättsrådet i Svea hovrätt Ingvar Lindell att fr. o. m. 1 okt. 1945 tillsvidare bestrida de göromål å statssekreterar- och expeditionschefstjänsterna i socialdepartementet, från vilka statssekreteraren Per Nyström och t. f. expeditionschefen Sten Eklycke åtnjuta befrielse.
    s. d. till underståthållare fr. o. m. 1 nov. 1945 utnämnt t. f. statssekreteraren i socialdepartementet, hovrättsrådet i Svea hovrätt Martin Wahlbäck.

 

    Kommunikationsdepartementet. K. M:t har
    31 juli 1945 till statssekreterare i kommunikationsdepartementet fr. o. m. 1 aug. 1945 förordnat statssekreteraren och expeditionschefen i handelsdepartementet, hovrättsrådet i Svea hovrätt Enar Eckerberg;
    19 sept. 1945 till kansliråd i K. M:ts kansli utnämnt förste kanslisekreteraren i kommunikationsdepartementet Åke Wirseen;
    T. f. chefen för kommunikationsdepartementet har 7 sept. 1945 uppdragit åt expeditionschefen i folkhushållningsdepartementet Einar Engelstedt att i statssekreteraren Eckerbergs ställe såsom sakkunnig i kommu-

922 PERSONALNOTISER.nikationsdepartementet biträda med fortsatt utredning rörande skärgårdens behov av förbättrade kommunikationer.