Skarstedts lagbok två decennier. Den på Norstedts förlag utgivna lagboken betecknas detta år som den 67:e upplagan. Den första upplagan av denna serie lageditioner utgavs 1861 av rådman H. I. ARWIDSSON. Utgivningen, som till en början icke skedde årligen, övertogs sedermera av justitierådet REINHOLD SKARIN. Denne redigerade 9:e—29:e upplagorna. Därefter övertogs arbetet av presidenten HJALMAR WESTRING, som ombesörjde 30:e—47:e upplagorna (se Minnesskrift ägnad 1734 års lag I s. 529). Från och med 48:e upplagan har lagbokens redaktör varit f. d. justitierådet SIGFRID SKARSTEDT, som alltså i år utgivit sin 20 :e årgång.
    Det är en märklig arbetsprestation som justitierådet Skarstedt därmed fullgjort. Man må betänka, vilken möda det måste vålla att år efter år föra lagboken à jour. Tillkomsten av nya författningar och upphävandet av äldre sådana kan ju öva återverkningar på ett otal författningar. Även införandet

 

9—467004. Svensk Juristtidning 1946.

 

130 LITTERATURNOTISER.av hänvisningar till rättsfall och utmönstrandet av äldre sådana hänvisningar måste kräva synnerlig uppmärksamhet och omtanke. En intressant redogörelse för hur arbetet bedrives har justitierådet Skarstedt själv lämnat i Minnesskrift ägnad 1734 års lag I s. 494.
    När justitierådet Skarstedt för två årtionden sedan övertog redaktörsskapet för lagboken, uttalades i denna tidskrift (1927 s. 74), att uppgiften lagts i de mest kompetenta händer. Att förhoppningarna om en värdig fortsättning av de föregående utgivarnas arbete till fullo infriats, kan intygas av alla Sveriges jurister. De ha i sin dagliga gärning snart sagt ständigt haft anledning att ägna justitierådet Skarstedt en tacksam tanke. Tacksamheten skulle vara ännu större, om man mera allmänt kände att mycket få länder lyckats åstadkomma en motsvarighet till denna förnämliga lagedition.

I. S.