KURT STILLSCHWEIG. Nationalsocialistisk rättsuppfattning. Sthm 1945. Kooperativa förbundet. 43 s. Kr. 1.00. — Samarbetskommitténs för demokratiskt uppbyggnadsarbete serie: Kulturell uppbyggnad, nr 3.

 

    Frågan om den nationalsocialistiska rättsuppfattningens väsen har icke helt förlorat sin aktualitet. Åskådningen har på sin tid i Tyskland och annorstädes utövat ett revolutionerande inflytande, som säkerligen icke upphört i och med regimens fall. En kulturell uppbyggnad i dessa länder kräver en uppgörelse även med nationalsocialismens rättsidéer. Därutöver kommer frågan att behålla sitt principiella intresse inom den allmänna statsläran, där — liksom nu i Sverige — krislagstiftning och liknande företeelser framkallat diskussion om rättsstatsprinciperna och gällande rättsordning (jfr bl. a. BERNHARD STAEDLER i Skrifter åt minnet av C. A. Reuterskiöld s. 287).
    Författaren, en här i landet bosatt jurist från Tyskland som tidigare utgivit folkrättsliga arbeten (bl. a. Det judiska minoritetsproblemet, Sthm 1944, Geber), har i sin skrift givit en synnerligen koncentrerad och vederhäftig framställning i ämnet, vilket partiellt även tidigare behandlats här i landet (jfr bl. a. IVAR STRAHL i SvJT 1942 s. 739, 1944 s. 607).
    Stillschweig utgår från nationalsocialismens idéer om rätt, rättspraxis och rättsvetenskap och visar systematiskt deras tillämpning med avseende å de tre statselementen statsmakt, statsfolk och statsområde för att avsluta skriften med den enskildes rättsställning. Nationalsocialismens dimmiga rättsvärld erhåller genom författarens framställning en klar och överskådlig form, vars innehåll skulle kunna sammanfattas sålunda: Nationalsocialistisk rättsuppfattning innefattar i allo raka motsatsen till de principer, som enligt hävdvunnen lära uppbära rättsstaten.

Josef Fischler.

 

C. G. BJÖRLING. Lärobok i civilrätt för nybörjare. Tionde uppl. Bearb. av ÅKE MALMSTRÖM. Lund 1945. Gleerup. 344 s. Kr. 10.50.

 

    Prof. Björlings lärobok i civilrätt har utkommit i sin tionde upplaga, ett bevis så gott som något på den uppskattning den erhållit. Den nya upplagan har liksom den närmast föregående ombesörjts av prof. Åke Malm

 

132 LITTERATURNOTISER.ström, som omarbetat och nyskrivit vissa partier, exempelvis framställningen av reglerna om skadestånd i utomobligatoriska förhållanden.

I. S.