Å. BRAUNSTEIN. 1945 års lagstiftning om inskränkning i rätten att förvärva jordbruksfastighet. Sthm 1945. Norstedt. 26 s. Kr. 1.00.
    Häradshövdingen Åke Braunstein, som tagit en väsentlig del i förarbetena till lagen den 21 december 1945 om inskränkning i rätten att förvärva jordbruksfastighet, har på uppdrag av chefen för jordbruksdepartementet utarbetat föreliggande promemoria till upplysning och hjälp för dem som ute i orterna ha att tillämpa lagen. Promemorian innehåller en kortfattad kommentar till lagen och dess tillämpningskungörelse, i huvudsak byggd på det officiella trycket.

B. L.

 

    Kommunal Författningshandbok, den uppskattade förvaltningsrättsliga motsvarigheten till Skarstedts lagbok, har utkommit i en andra upplaga (se om den första SvJT 1941 s. 922). Den är utgiven av prof. HALVAR G. F. SUNDBERG, som utgav första upplagan, och finanssekreteraren HELGE BERGLUND.

 

UTGIVNA AV JURIDISKA FÖRENINGARNA I LUND OCH UPPSALA SAMT STOCKHOLMS HÖGSKOLAS JURIDISKA FÖRENING.

 

RÄTTSHISTORIA OCH ROMERSK RÄTT.

ALMQUIST, JAN ERIC. Den svenska familjerättens historia. Sthm 1943. Kr. 3.25.
— Den svenska fastighetsrättens historia. Sthm 1944. Kr. 3.00.
— Den svenska juridiska litteraturhistorien. Sthm 1942. Kr. 1.60.
— Den svenska processrättens historia. Sthm 1944. Kr. 1.75.
— Romersk rätt. I. Allmänna delen. Sthm 1944. Kr. 2.50.
LUNDSTEDT, VILHELM. Romersk rätt. Uppsala 1942. Kr. 13.00.
SJÖGREN, IVAR W. Den svenska jordäganderättens utveckling. Lund. Kr. 3.00.
WESTMAN, K. G. De svenska rättskällornas historia. Uppsala 1912. — Utgången ur bokh. Omtryck i stencil utg. av Juridiska Föreningen i Uppsala 1937. Kr. 8.50.

 

FÖRMÖGENHETSRÄTT.

BENCKERT, KARL. Bolags- och föreningsrätt. Sthm 1944. Kr. 2.25.
— Förmånsrättsordningen. Sthm 1945. Kr. 1.50.
EBERSTEIN, GÖSTA. Speciell privaträtt. I—III. Sthm 1944. Kr. 34.00.
— & NIAL, HÅKAN. Speciell associationsrätt. Sthm 1942. Kr. 2.25.
EKEBERG, BIRGER. Kommissionslagen. Sthm 1944. Kr. 3.25.
EKEBERG, BIRGER, & BENCKERT, KARL, Obligationsrättens allmänna del.Sthm 1945. Kr. 14.00.
—  Obligationsrättens speciella del. Sthm 1943. Kr. 11.00.

EKEBERG, BIRGER, BENCKERT, KARL, & NIAL, HÅKAN. Sakrätt. I—II. Sthm 1944. Kr. 9.50.
Handlingar och formulär inom civilrätten, samlade av ERIK RINGENSON. Uppsala 1944. Kr. 16.00.
HOLMBÄCK, ÅKE. Kollegier i speciell privaträtt. Uppsala.
    I. Fastighetsbildning och fastighetsregistrering på landsbygden. 1942. Kr. 16.00.
    II. Fastighetsbildning och fastighetsregistrering i städer och stadsliknande samhällen. Stadsplanelagen. Vattenlagen. 1940. Kr. 15.00.
    III. Expropriations-, skogs-, fiske-, jakt-, ägofreds- och gruvlagstiftning m. m. 1941. Kr. 15.00.
    IV: 1. Spridda handelsrättsliga ämnen. 1945. Kr. 8.00.
    V. Skuldebrevslagstiftning, växel-

 

FÖTECKNING ÖVER KOMPENDIER. 133och checklagstiftning. (Sjörätt.) Lagstiftning om upplagshus och upplagsbevis. 1944. Kr. 12.50.
    VI. Immaterialrätt. 1940. Kr. 10.00.
    VII. Arbetsrätt. 1943. Kr. 7.00.
KARLGREN, HJALMAR. Handelsrätt. Lund 1940. Kr. 5.00.
— Kollegium i allmän obligationsrätt. I—II. Lund 1942. Kr. 5.00 + 7.50.
LUNDSTEDT, VILHELM. Allmän obilgationsrätt. I—II. Uppsala 1943, 1938. Kr. 13.00 + 10.00.
— Speciell obligationsrätt. I, II: 1—2. Uppsala 1944, 1939, 1941. Kr. 10.50 + 10.00 + 14.00.
MALMSTRÖM, ÅKE. Svensk fastighetsrätt. I: 1—2. Lund 1943, 1945. Kr. 5.25 + 5.25.

 

    FAMILJERÄTT.

BENCKERT, KARL. Om bodelning. Sthm 1945. Kr. 0.75.
EKEBERG, BIRGER. Äldre giftermålsbalken. Sthm 1937. Kr. 1.50.
MALMSTRÖM, ÅKE. Boutredning och arvskifte, dödförklaring. Uppsala 1944. Kr. 5.00.
UNDÉN, ÖSTEN, & HULT, PHILLIPS. Förmynderskapsrätt. Uppsala 1944. Kr. 5.00.
— & MALMSTRÖM, ÅKE. Arvsrätt. Uppsala 1944. Kr. 5.00.
—  Äktenskapsrätt. Uppsala 1944. Kr. 10.00.

 

FÖRVALTNINGSRÄTT.

HERLITZ, NILS. Grundlinjerna till förvaltningsverksamheten. I—II. Sthm 1945. Kr. 3.25 + 2.50.
— Statstjänstemännen. Sthm 1945. Kr. 2.50.
— Översikt över förvaltningsrätten. Sthm 1945. Kr. 0.25.
— Översikt över Konungens och riksdagens befogenheter. Sthm 1944. Kr. 0.25.

 

FINANSRÄTT.

EBERSTEIN, GÖSTA. Finansrätt. Sthm 1944. Kr. 2.75.

 

INTERNATIONELL RÄTT.

GIHL, TORSTEN. Folkrätt. Sthlm 1944. Kr. 4.00.
HASSLER, ÅKE, & NIAL, HÅKAN. Internationell privaträtt. Sthm 1945. Kr. 4.00.

 

STRAFFRÄTT.

AGGE, IVAR. Straffrätt för propedeutiska kursen. Sthm 1945. Kr. 1.25.
STJERNBERG, NILS. Strafflagen kap. 16. Sthm 1945. Kr. 3.25.
— & AGGE, IVAR. Strafflagen kap. 12 och 13. Sthm 1945. Kr. 2.00.
—  Strafflagen kap. 9—11. Sthm 1945. Kr. 3.50.

WETTER, FOLKE. Allmän straffrätt. Uppsala 1945. Kr. 13.00.

 

PROCESSRÄTT.

AGGE, IVAR. Straffprocessrätt. I. Uppsala 1938. Kr. 10.00.
EKELÖF, PER OLOF. Nya rättegångsbalken. Uppsala 1943. Kr. 13.00.
Handlingar och protokoll inom process- och exekutionsrätten, samlade av ERIK RINGENSON och kommenterade av PER OLOF EKELÖF. Uppsala 1944. Kr. 18.50.

HASSLER, ÅKE. Civilprocessens allmänna del. Sthm 1942. Kr. 5.00.
— Konkursrätt. Sthm 1942. Kr. 3.75.
— Valda delar av civilprocessrätten. Sthm 1944. Kr. 5.00.
— Den nya rättegångsbalken. I—IV. Sthm 1942, 1943, 1944, 1945. Kr. 2.50 + 3.50 + 8.25 + 4.50.
OLIVECRONA, KARL. Civilprocessen. Om rättegången i allmänhet enligt gamla och nya rättegångsbalken. Lund 1943. Kr. 6.50.
— Domstolsorganisationen i vissa främmande länder. Lund 1943. Kr. 3.00.
— Exekutionsrätt. Lund 1942. Kr. 5.50.
— Konkursrätt. Lund 1942. Kr. 5.50.
— Processrätt för propedeutiska kursen. Lund 1945. Kr. 2.50.
— Rättsmedlen. Lund 1944. Kr. 1.40.
— Straffprocessrätt. Lund 1944. Kr. 4.75.

Knut Rodhe.

 

    Kompendierna tillhandahållas i Lund genom Lunds studentkårs intressebyrå, i Uppsala genom AB L. Norblads bokhandel och i Stockholm genom intendent Knut Johansson, Kårhuset, Holländargatan 32—34. De i förteckningen angivna priserna gälla för Lund alla köpare, för Uppsala köpare som ej äro föreningsmedlemmar. Priserna för Stockholm gälla föreningsmedlemmar; för icke medlemmar tillkommer en förhöjning med 25 %. Vid Stockholms högskola hava föreläsarna förbehållit sig att pröva i vilka fall försäljning må ske till andra än föreningsmedlemmar; tillstånd till försäljning inhämtas genom föreningens försorg.