Förslag till ny lag om folkpensionering. Socialvårdskommittén har framlagt förslag till reformering av folkpensioneringen (SOU 1945: 46). Största uppmärksamheten tilldrager sig i förslaget måhända höjningen av folkpensionerna. För pension som utgår efter fyllda 67 år, ålderspension, upptager betänkandet tre alternativa förslag. Endast två av dessa förordas dock av de sakkunniga. Halva antalet kommittéledamöter föreslår, att pensionen sättes till 600 kr. om året att utgå utan inkomstprövning jämte maximalt 400 kr. eller för gift 200 kr. att utgå efter inkomstprövning. Andra hälften av ledamöterna föreslår en ålderspension av 1,000 kr. eller för gift 800 kr. att utgå oberoende av inkomstprövning. Enligt båda alternativen tillkomma dyrortsgraderade bostadstillägg, som äro underkastade inkomstprövning.

 

NOTISER FRÅN LAGSTIFTNINGSARBETET. 137Makar kunna enligt båda alternativen komma upp till en sammanlagd pension av 1,600 kr. i lägsta dyrortsgrupp och 2,400 kr. i högsta. Om gift man erhåller folkpension och hans hustru fyllt 60 år, skall han enligt båda alternativen i vissa fall erhålla s. k. hustrutillägg. Invalidpensionen göres mera beroende av inkomstprövning än vad fallet är med ålderspensionen. En nyhet är sjukbidrag, föreslagna för att samordna sjukpenningförsäkringen enligt den tidigare av kommittén föreslagna allmänna sjukförsäkringen och invaliditetsförsäkringen enligt folkpensioneringen. En nyhet är vidare änkepension, avsedd för kvinna som blir änka efter fyllda 55 år och vid mannens frånfälle varit gift med honom i minst tio år. Bestämmelser om blindtillägg, avsett att ersätta den nuvarande blindhetsersättningen, ha upptagits i lagen om folkpensionering. Statens nettoutgifter, som f. n. äro 160 milj. kr. om året, beräknas enligt de här omtalade alternativen komma att uppgå till 593 resp. 657 milj. kr. om året. Därtill komma utgifter, som täckas av pensionsavgifter och räntor på folkpensionsfonden samt av kommunerna. I någon mån antages kostnadsökningen komma att kompenseras, bl. a. genom minskning av utgifterna för fattigvård.

I. S.