Lagförslag till 1946 års riksdag. Till riksdagen ha avlämnats flera propositioner med förslag till lagar eller lagändringar som betingas av nya RB:s genomförande, nämligen: 1) lag om handläggning av domstolsärenden jämte 14 andra följdförfattningar till nya RB (däribland ny lagsökningslag), 2) ändringar i sjölagen m. m., 3) ändringar i lagen om expropriation m. m., 4) ändringar i lösöreköpsförordningen m. m. Vidare ha propositioner avlämnats angående: 5) ändringar i lagen om dödande av förkommen handling, 6) ändrade bestämmelser om besvärsförfarandet i förvaltningsprocessen, 7) ökning av regeringsrådens antal, 8) ändringar i vanhävdslagen och 9) arrende av viss kommunal jord m. m. Enligt vad SvJT inhämtat förberedas inom justitiedepartementet till framläggande för årets riksdag lagförslag i bl. a. följande ämnen, nämligen: lag om införande av nya RB, ytterligare ett antal följdförfattningar till nya RB (bl. a. HD:s sammansättning och tjänstgöring), ändringar i abortlagen, lag om hypoteksaktiebolag, rätt för hantverkare att sälja gods, som är kvar hos honom, ändringar i utlänningslagen. Inom socialdepartementet förberedas propositioner om bl. a. översyn av rikets kommunala indelning, ny lag om folkpensionering och lag om allmän sjukförsäkring.

E. Bz.

 

    Från riksdagen. Följande kungl. propositioner i lagfrågor ha under nedannämnda dagar 1945 behandlats av riksdagen: efter utlåtande av första lagutskottet:
    13 juni: nr 259 med förslag till lag om utlännings rätt att här i riket vistas (utlänningslag), (just.dep., utl. 40), bifallen med vissa ändringar;
    nr 208 med förslag till lag ang. ändrad lydelse av 23 § lagen d. 15 juni 1935 om ungdomsfängelse (just.dep., utl. 44), bifallen;
    nr 213 med förslag till lag om ändring i 9 § utsökningslagen (just.dep., utl. 45), bifallen;
    5 dec.: nr 342 med förslag till lag om verkställighet av frihetsstraff m. m.(just.dep., utl. 52), bifallen med vissa ändringar;
    nr 375 med förslag till lag om vissa inskränkningar i rätten att driva försäkringsrörelse (hand.dep., utl. 53), bifallen;
    12 dec.: nr 372 med förslag till lag om tillägg till lagen d. 28 maj 1886 ang. stenkolsfyndigheter m. m. (just.dep., utl. 54), bifallen med vissa ändringar;

 

138 NOTISER FRÅN LAGSTIFTNINGSARBETET.    nr 384 med förslag till lag ang. ändrad lydelse av 1 § lagen d. 16 febr. 1934 om fullgörande i vissa fall av betalningsskyldighet i förhållande till utlandet m. m. (hand.dep., utl. 55), bifallen;
    nr 373 med förslag till lag om administration av vissa bolag m. m. (just.dep., utl. 56), bifallen;
    efter utlåtande av andra lagutskottet:
    7 juni: nr 197 med förslag till butiksstängningslag (soc.dep., utl. 57), bifallen med vissa ändringar;
    9 juni: nr 273 med förslag till lag om semester (soc.dep., utl. 59), bifallen med vissa ändringar;
    nr 327 med förslag till lag om inkallelse av värnpliktiga för avveckling av försvarsberedskap m. m. (försvarsdep., utl. 61), bifallen;
    13 juni: nr 106 med förslag till förordning ang. ändring i vissa delar av krigsfamiljebidragsförordningen d. 30 juni 1942 (försvarsdep., utl. 63), bifallen med vissa ändringar;
    nr 319 med förslag till förordning ang. tillgodoräknande i vissa fall av tjänsteplikt för rätt till hemortslön m. m. (försvarsdep., utl. 67), bifallen;
    14 nov.: nr 353 med förslag till lag ang. ändrad lydelse av 26 § lagen d. 12 maj 1917 om expropriation (just.dep., utl. 81), bifallen;
    28 nov.: nr 371 med förslag till lag ang. ändring i lagen d. 19 juni 1942 om kontroll av upplåtelse och överlåtelse av bostadsrätt m. m. (just.dep., utl. 82), bifallen;
    nr 357 ang. förordning om ändrad lydelse av 18 § 1 mom. motorfordonsförordningen d. 23 okt. 1936 (komm.dep., utl. 83), RD gjorde vissa i utlåtandet upptagna uttalanden;
    12 dec.: nr 356 med förslag till lag ang. ändring i lagen d. 12 maj 1917 om expropriation (just.dep., utl. 84), bifallen;
    18 dec.: nr 368 med förslag till lag om förbud mot arbetstagares avskedande i anledning av äktenskap eller havandeskap m. m. (soc.dep., utl. 85), bifallen;
    efter utlåtande av sammansatt andra lag- och jordbruksutskott:
    15 dec.: nr 336 med förslag till lag om inskränkning i rätten att förvärva jordbruksfastighet (jordbr.dep., utl. 1), bifallen med vissa ändringar.
    Riksdagen har vidare i skrivelser till K. M:t anhållitefter utlåtande av första lagutskottet:
    om revision av utsökningslagen och i samband därmed stående lagstiftning (utl. 39);
    att K. M:t ville med beaktande av vad utskottet i sitt utlåtande anfört låta verkställa utredning av frågan om upplåtande av kyrka för annat ändamål än gudstjänst (utl. 42);
    om utredning ang. vissa ändringar i lagarna om ungdomsfängelse, tvångsuppfostran samt förvaring och internering i säkerhetsanstalt (utl. 44);
    om en förutsättningslös och allsidig utredning av tomträttslagstiftningen (utl. 46);
    att K. M:t dels ville låta verkställa en allsidig och förutsättningslös utredning med syfte att åstadkomma en genomgripande centralisering och rationalisering av försäkringsverksamheten, däri inbegripet om och i vilken utsträckning det privata försäkringsväsendet bör överföras till det allmänna och i samband därmed i vad mån flera försäkringsgrenar böra göras obligatoriska, dels skyndsamt låta utarbeta och framlägga förslag till en provisorisk lagstiftning till förhindrande av att nya och ur det allmännas synpunkt icke önskvärda försäkringsanstalter bildas eller redan bestående försäkringsföretag börja ny icke önskvärd verksamhet under den tid frågor rörande försäkringsverksamhetens framtida utformning äro under utredning (utl. 47);
    om utredning ang. ett förenklat förfarande vid dödande av förkommet livförsäkringsbrev lydande å mindre belopp (utl. 49);
    om utredning ang. redogöraransvaret inom statsförvaltningen jämte därmed sammanhängande frågor (utl. 50);

NOTISER FRÅN LAGSTIFTNINGSARBETET. 139efter utlåtande av andra lagutskottet:
    att K. M:t ville överlämna väckt motion ang. utredning av frågan om genomförande av obligatorisk olycksfallsförsäkring av skolbarn till socialvårdskommittén att tagas under övervägande vid fullgörandet av dess uppdrag (utl. 60);
    om skyndsam utredning betr. frågan om höjning av de i lagen om barnbidrag stadgade beloppen för avdragsfri inkomst (utl. 70);
    om utredning huruvida och under vilka förutsättningar rätt bör tillerkännas innehavare av industrianläggning å ofri grund att inlösa den mark varå anläggningen är belägen (utl. 73);
    om skyndsam utredning betr. frågan om och på vad sätt en förbättring av ersättningarna till personer som skadats under beredskapstjänstgöring lämpligen kan ske utan samband med en översyn av olycksfallsförsäkringslagen (utl. 75);
    om skyndsam utredning betr. frågan huruvida behov föreligger av särskild lösdriverilagstiftning (utl. 76);
    om allmän översyn av lagen d. 16 maj 1930 om arbetstidens begränsning (utl. 77).

I. S.