Svensk författningssamling 1945.
    706. KK 15 nov. 1945 ang. reglering av handeln med och användningen av bilgummi.
    720. KF 23 nov. 1945 ang. uppskattning av värdet å svenska statens sparobligationer vid förmögenhetsbeskattning.
    732. KK 23 nov. 1945 om fortsatt giltighet av kung. d. 25 maj 1945 (nr 209) ang. allmänt prisstopp.
    751. KStadga 15 nov. 1945 ang. utarrendering av universitetsjord.
    773. Med.styr:s kung. 30 nov. 1945 ang. upptagningsområden för de rättspsykiatriska undersökningsstationerna vid vissa statliga sinnessjukhus.
    784. KK 7 dec. 1945 ang. beslutade ändringar i riksdagsordningen.
    785. KK 14 dec. 1945 ang. beräknandet för år 1946 av ränta enligt 52 § andra st. och 55 § 2 mom. förordn. d. 6 juni 1941 (nr 416) om arvsskatt och gåvoskatt.
    797. Lag 14 dec. 1945 ang. ändring i lagen d. 19 juni 1942 (nr 430) om kontroll av upplåtelse och överlåtelse av bostadsrätt m. m.
    798. Lag 14 dec. 1945 ang. ändrad lydelse av 3 och 23 §§ lagen d. 19 juni 1942 (nr 429) om hyresreglering m. m.
    799. Lag 14 dec. 1945 ang. ändrad lydelse av 14 § lagen d. 25 april 1930 (nr 115) om bostadsrättsföreningar.
    800. KF 14 dec. 1945 om ändrad lydelse av 18 § 1 mom. motorfordonsförordningen d. 23 okt. 1936 (nr 561).
    805. Lag 21 dec. 1945 om inskränkning i rätten att förvärva jordbruksfastighet.
    806. KK 21 dec. 1945 rörande tillämpningen av föreg.
    811. Lag 21 dec. 1945 om tillägg till lagen d. 28 maj 1886 (nr 46) ang. stenkolsfyndigheter m. m.
    812. Lag 21 dec. 1945 om ändring i gruvlagen d. 3 juni 1938 (nr 314).
    815. KK 21 dec. 1945 om skyldighet att anmäla flyttning inom församling
    under år 1946.
    823. KF 21 dec. 1945 om nöjesskatt.
    824. KK 21 dec. 1945 med tillämpningsföreskrifter till föreg.
    825. K. M:ts och Rikets Ständers fastställda regeringsform.
    826. K. M:ts och Rikets Ständers fastställda riksdagsordning.
    827. K. M:ts och Riksens Ständers fastställda tryckfrihetsförordning.
    831. KK 14 dec. 1945 om ändrad lydelse av 1 § kung. d. 16 dec. 1938 (nr 743) ang. skydd för djurlivet å vissa platser.
    833. Krigsavlöningsreglemente d. 7 dec. 1945.
    834. KF 7 dec. 1945 ang. ändring i vissa delar av krigsfamiljebidragsförordningen d. 30 juni 1942 (nr 521).
    835. KCirk. 7 dec. 1945 till länsstyrelserna och polismyndigheterna ang. bruket av skjutvapen i polistjänsten.

140 NOTISER FRÅN LAGSTIFTNINGSARBETET.    843. KK 21 dec. 1945 om ändring i stadgan d. 19 sept. 1929 (nr 328) ang. sinnessjukvården i riket.
    844. Lag 21 dec. 1945 om förbud mot arbetstagares avskedande i anledning av äktenskap eller havandeskap m. m.
    856. Lag 21 dec. 1945 ang. ändring i lagen d. 12 maj 1917 (nr 189) om expropriation.
    859. Lag 14 dec. 1945 ang. ändrad lydelse av 1 § lagen d. 16 febr. 1934 (nr 19) om fullgörande i vissa fall av betalningsskyldighet i förhållande till utlandet m. m.
    872. Lag 21 dec. 1945 om verkställighet av frihetsstraff m. m.
    873—880. Följdförfattningar till föreg.
    881. KK 21 dec. 1945 ang. avlöning m. m. till värnpliktiga (kung. om värnpliktsavlöning).
    885. Lag 14 dec. 1945 om administration av vissa bolag.
    886—891. Följdförfattningar till föreg.
    896. Uppbördsförordning d. 31 dec. 1945.
    897—905. Följdförfattningar till föreg.

B. L.