Lagrådet har nedannämnda dagar avgivit utlåtande över följande lagförslag.
    1945.
    Oktober 26. Förslag till lag om administration av vissa bolag m. m. samt lag ang. ändrad lydelse av 2 och 3 §§ lagen d. 29 juni 1945 (nr 522) om kontroll å viss utländsk egendom m. m. Föredragande: lagbyråchefen Kurt Holmgren.
    November 2. Förslag till lag om vissa inskränkningar i rätten att driva försäkringsrörelse. Föredragande: hovrättsassessorn Olof Appeltofft.
    November 15. Förslag till lag ang. ändrad lydelse av 1 § lagen d. 16 febr. 1934 (nr 19) om fullgörande i vissa fall av betalningsskyldighet i förhållande till utlandet m. m. Föredragande: t. f. assessorn Frank Öhman.
    December 17. Förslag till lag ang. ändrad lydelse av 2 och 13 §§ lagen d. 30 juni 1942 (nr 515) om åtgärder mot vanhävd av jordbruk. Föredragande: t. f. lagbyråchefen Herman Kling.
    Förslag till lag om ändring i vissa delar av vattenlagen. Föredragande: hovrättsrådet Erik Söderlund.
    Förslag till lag ang. ändring i vissa delar av lagen d. 18 juni 1926 (nr 326) om delning av jord å landet. Föredragande: hovrättsrådet Söderlund.
    December 19. Förslag till lag ang. ändrad lydelse av 1 § beredskapsförfogandelagen d. 30 juni 1942 (nr 584). Föredragande: revisionssekreteraren Ivar Öhman.
    1946.
    Januari 2. Förslag till dels lag med särskilda bestämmelser om arrende av viss kommunal jord dels ock lag ang. ändrad lydelse av 2 kap. 49 § lagen d. 14 juni 1907 (nr 36 s. 1) om nyttjanderätt till fast egendom. Föredragande: revisionssekreteraren Gösta Schirén.
    Januari 10. Förslag till lag om rätt att i mål och ärenden som tillhöra stats- eller kommunalmyndighets handläggning insända handlingar med posten m. m. samt lag om ändring i lagen d. 13 mars 1942 (nr 87) med särskilda bestämmelser ang. stats- och kommunalmyndigheterna och deras verksamhet vid krig eller krigsfara m. m. Föredragande: lagbyråchefen Holmgren.
    Januari 18. Förslag till lag ang. ändring i lagen d. 8 april 1927 (nr 85) om dödande av förkommen handling. Föredragande: hovrättsrådet Hugo Henkow.
    Januari 25. Förslag till lag om tillfällig ökning av regeringsrådens antal. Föredragande: tingssekreteraren K. W. Modigh.
    Februari 4. Förslag till lag ang. upphävande av 20 § femte stycket lagen d. 16 okt. 1914 (nr 349) om tillsyn å fartyg. Föredragande: t. f. assessorn Öhman.

B. L.