C. Th. Zahle †. Carl Theodor Zahle avled d. 4 febr. 1946 efter nyss fyllda åttio år. Född i Roskilde d. 19 jan. 1866 i ett välbärgat hantverkarhem, kom han efter studentexamen 1884 och cand. jur. examen 1890 omedelbart in i politiken på den radikala flygeln. Först var han verksam som redaktör i landsorten, senare blev han medarbetare i »Politiken». 1894 etablerade han sig som sagfører i Köpenhamn vilket emellertid ej medförda någon inskränkning i hans politiska verksamhet. Han blev 1895 invald i folketinget, 29 år gammal, och stannade där till 1928, då han gick över i landstinget. Han kom snart att i riksdagen inta en framskjuten ställning, och sedan han 1905 utträtt ur Venstre och varit bland de ledande vid bildandet av det radikala partiet, blev han dettas ordförande. Först 1939 avgick han, under löpande mandatperiod, ur riksdagen. I regerings-

 

NORDISKT OCH INTERNATIONELLT. 147ställning kom han första gången 1909 såsom konseljpresident i en ren partiregering, i vilken han tillika var justitieminister (till 1910). Samma positioner innehade han 1913—1920, och han bar alltså ansvaret för Danmarks politik under första världskriget. Från 1929 till 1935 var han slutligen justitieminister i Staunings koalitionsministär. Zahles namn som justitieminister är knutet till en mångfald viktiga lagar, främst 1915 års Grundlov, Retsplejeloven, de danska avtals- och kommissionslagarna, 1920 års äktenskapslagstiftning och 1930 års strafflag. Redan denna kortfattade uppräkning ger en antydan om vilken central roll han spelat i danskt rättsliv under flera betydelsefulla decennier. Han var ursprungligen starkt omstridd som politiker men hans framstående egenskaper blevo under loppet av hans långa bana — han var aktiv politiker i nära ett halvt århundrade — småningom allmänt erkända. Alla ha respekterat hans redliga uppsåt och goda samarbetsvilja.
    För nordiskt samarbete på lagstiftningens område var Zahle varmt intresserad. Vid ett nordiskt justitieministermöte i Stockholm 1934 inbjöd han första lagutskottet att bese Danmarks ungdomsfängelse på Søbysøgaard när utskottet fått mottaga proposition om en svensk ungdomsfängelselagstiftning. Besöket gick av stapeln 1935 under rigsadvokat Golls ledning och hade otvivelaktigt den goda verkan att partibanden bröts inom den borgerliga oppositionen mot minoritetsregeringens lagförslag. Långt senare har Zahle för undertecknad uttalat att av all lagstiftning vid vars tillkomst han medverkat ingen hade berett honom så stor personlig tillfredsställelse som danska strafflagens kapitel om ungdomsfängelse.

K. J. S.