Alexander Frey avled d. 28 nov. 1945. Han var född i Veckelax 1877, avlade fil. kand. examen 1898 och promoverades till fil. mag. 1900, blev jur. utr. kand. 1903, erhöll vice häradshövdings titel 1906 och blev jur. utr. doktor 1911. Han ägnade sig därefter åt bankverksamhet. Sedan 1928 var han chefdirektör i Nordiska Föreningsbanken. I nov. 1917 blev han senator och biträdande chef för civilexpeditionen i senatens ekonomidepartement och tillhörde sålunda Finlands första självständighetsregering. Han fungerade härvid såsom medlem av den s. k. Wasaregeringen. D. 30 juni 1918 erhöll han på begäran avsked från senatorsämbetet. Bland de offentliga uppdrag, vilka tilldelats Frey, må nämnas att han 1913—17 samt 1919—21 tillhörde stadsfullmäktige i Helsingfors, de sista åren såsom dess ordförande, att han deltog i 1917 års första lantdag samt att han var medlem av Finlands fredsdelegation i Dorpat 1920. Inom ett flertal ledande affärs- och industriföretag har hans kapacitet anlitats.
    Vintern 1909—10 bedrev Frey juridiska studier i Leipzig och år 1911 utgav han en akademisk avhandling »Skiljemannainstitutet enligt finsk civilprocessrätt». Fastän han på grund av sin verksamhet inom affärslivet icke kunde ägna sig åt vetenskapligt författarskap, blev han icke främmande för rättsvetenskapen. Det kan nämnas att han kort före sin död emottog uppdrag att såsom sakkunnig utlåta sig om sökandena till professuren i handelsrätt vid Helsingfors universitet — ett uppdrag, som han dock icke hann fullfölja.

B. P-n.

 

    Bertil Godenhielm avled d. 6 dec. 1945. Han var född i Mariehamn 1885, avlade rättsexamen 1907 och högre förvaltningsexamen 1908 samt blev vice häradshövding 1910. Han har utövat advokatverksamhet såsom medarbetare i Helsingfors advokatbyrå 1909—16 samt såsom delägare i advokat

 

148 NORDISKT OCH INTERNATIONELLT.byrån Antell & Godenhielm 1925—33 och därefter under eget namn. Han har tillhört Finlands advokatförbunds hedersdomstol 1932—34 samt varit medlem i förbundets styrelse sedan 1934 och dess skattmästare sedan 1936. Åren 1916—20 tjänstgjorde han vid Privatbanken i Helsingfors, dels såsom biträdande chef för dess fondavdelning, dels såsom chef för bankens notariatavdelning. Åren 1922—25 var han honorär attaché vid Finlands beskickning i Paris. Han blev 1934 antagen till riddarhussekreterare och tjänstgjorde såsom sekreterare vid adelsmötena 1934 och 1937. Han har utgivit »Ätten Godenhielm, dess ursprung och öden intill tiden för det stora nordiska krigets slut» (1934). I Defensor Legis och JFT har han publicerat ett antal uppsatser och referat.

B. P-n.