Ny professor i straffrätt och processrätt vid Helsingfors universitet. Den svenska professuren i straffrätt och processrätt, som efter akademiekansler O. Hj. Granfelts avgång 1941 varit vakant, har numera blivit besatt. Till dess innehavare har utnämnts skolrådet docenten Bo Palmgren. Han är född 1909, blev jurislicentiat och doktor 1936 samt utnämndes till lagfaret skolråd i skolstyrelsens svenska avdelning 1937 och docent i processrätt vid Helsingfors universitet 1942. Professor Palmgren har på svenska publicerat, förutom ett antal referat och uppsatser, licentiatavhandlingen rörande »Konkursförutsättningarna» och en större monografi med titeln »Målsägandens åtalsrätt». — Sakkunniga i detta utnämningsärende ha varit professorerna Ivar Agge, Stockholm, Per Olof Ekelöf, Uppsala, och Brynolf Honkasalo, Helsingfors.

O. Hj. Granfelt.

 

    Ny professor i processrätt vid Helsingfors universitet. Till innehavare av den vid professor Bertil Alfred Sjöströms frånfälle d. 12 febr. 1945 (se SvJT 1945 s. 394) ledigblivna finskspråkiga professuren i processrätt utnämndes d. 28 dec. 1945 universitetsadjunkten, jur. dr. Tauno Tirkkonen. Professuren hade inom utsatt ansökningstid sökts av Tirkkonen samt hovrättsassessorn, jur. dr. Walter Armas Palme, vilken sistnämnde dock återtog sin ansökan efter utgången av speciminationstiden. De sakkunniga, akademiekanslern O. Hj. Granfelt och presidenten i högsta förvaltningsdomstolen U. J. Castrén, förklarade vardera utan någon tvekan Tirkkonen kompetent för professuren.
    Prof. Tirkkonen är född i Tammerfors 1898. Han avlade studentexamen 1917 samt blev fil. kand. 1920 och promoverades s. å. till fil. mag. Efter att åren 1921—22 ha arbetat inom affärslivet övergick han till juridiska studier och avlade högre rättsexamen med juris kandidatgrad 1926. Efter slutförd tingstjänstgöring erhöll han vice häradshövdingstitel 1928. Därefter ägnade han sig dels åt fortsatta rättsvetenskapliga studier, dels åt tjänstgöring vid justitiekanslersämbetet, hos riksdagens justitieombudsman och vid justitieministeriet. För juris doktorsgrad disputerade han 1933. Han blev 1935 docent i processrätt och 1938 adjunkt i processrätt och straffrätt. Utomlands har han bedrivit dels merkantila studier och språkstudier i Berlin 1922, dels juridiska studier i Paris och Leipzig 1929 samt i Stockhlom 1937.
    Prof. Tirkkonens främsta vetenskapliga arbeten äro hans doktorsavhandling om rättskraften, dess natur och utsträckning i subjektivt hänseende enligt Finlands civilprocessrätt (1933), en avhandling om återbrytande av dom

 

NORDISKT OCH INTERNATIONELLT. 149(1937) samt en systematisk framställning av skiljemannaförfarandet (1943). Dessutom har han publicerat ett stort antal större och mindre juridiska uppsatser främst i den finska juristtidningen Lakimies. För Lakimies har han varit redaktionssekreterare sedan 1936.

B. P-n.