Nyval av justitieombudsman i Finland. Finlands riksdag verkställde d. 18 dec. 1945 val av justitieombudsman för åren 1946—48 samt suppleant för denne. Till justitieombudsman valdes kanslichefen vid justitieministeriet regeringsrådet Reino lisakki Kuuskoski, som tillhör agrarpartiet. Den nye justitieombudsmannen hade rätt nyligen blivit utnämnd till kanslichef vid justitieministeriet (se SvJT 1945 s. 653).
    Till suppleant för justitieombudsmannen valdes vice häradshövdingen Mauno Kalervo Laisaari, som tillhör det socialdemokratiska partiet.

B. P-n.

 

    Ny fångvårdschef i Finland. Överdirektören för fångvårdsväsendet, regeringsrådet och chefen för justitieministeriets fångvårdsavdelning Armas Pietari Arvelo beviljades d. 28 dec. 1945 på begäran avsked. Till hans efterträdare utnämndes samtidigt kommendören för det rörliga poliskommandot, vice häradshövdingen Karl Valentin Soine.
    Den nye fångvårdschefen är född i Helsingfors 1902, avlade högre rättsexamen 1930 och blev vice häradshövding 1933. Han tjänstgjorde 1923—31 vid polisinrättningen i Helsingfors samt blev 1931 länsman i Heinävesi distrikt och 1935 polisinspektör i S:t Michels län. Sedan 1943 har han varit kommendör för det rörliga poliskommandot.

B. P-n.

 

    Finlands högsta domstol. Till innehavare av det justitierådsämbete, som blivit ledigt genom att presidenten Nils Hjalmar Neovius avgått och efterträtts av justitierådet Oskar Möller (se SvJT 1946 s. 75), utnämndes d. 28 dec. 1945 hovrättsrådet i Åbo hovrätt Carl Axel Hastig.
    Justitierådet Hastig är född i Lappträsk 1886. Han avlade rättsexamen 1913 och högre förvaltningsexamen 1914 samt blev vice häradshövding 1916. Därefter har han tjänstgjort och avancerat i hovrätten, där han blev assessor 1932 och hovrättsråd 1936.

B. P-n.

 

    Dansk kriminologisk Selskab. Om sällskapets verksamhet sedan SvJT senast innehöll notis om detsamma (1943 s. 388 f.) meddelas följande: D. 18 maj 1943 inledde fængselsinspektor Borgsmidt-Hansen diskussion om »Sikkerhedsforvaringen».— D. 26 april 1944 inledde vicefængselsinspektør Aage Worm diskussion om »Almindelig Strafs Virkemidler». — D. 2 juni 1944 inledde overlæge P. Dickmeiss diskussion om »Mentalundersøgelser». — D. 4 okt. 1945 inledde docent E. Tranekjær Rasmussen diskussion om »En kriminologisk Undersøgelse af Straffelovstillæggets Fangemateriale». I samband med föredraget dryftades också behandlingen av ifrågavarande fångar. — D. 6 nov. 1945 inledde overlæge Dr. med. Georg K. Stürup diskussion om »Behandlingen af kriminelle abnorme». — D. 11 dec. 1945 höll vicefængselsinspektør Bent Paludan-Müller föredrag om »Erfaringer fra en 3 aars fængselsstraf».

B. L.

 

    Norsk Forsikringsjuridisk Forening har ca. 500 personlige medlemmer. Dessuten står ca. 50 selskaper og institusjoner tilsluttet foreningen som passive medlemmer. Foreningens styre består av: direktør, høyesterettsadvokat Dagfinn Dahl (formann), prof. Th. Grundt (varaformann) og høyesterettsadvokat Erling Wikborg.
    Ved foreningens medlemsmøte d. 12. okt. 1945 holdt høyesterettsadvokat Fr. H. Winsnes foredrag om »Regressoppgjør etter straffelovens ikrafttredelseslovs § 26». Foredraget blir trykt som foreningens publikasjon nr 20. D. 14. des. 1945 hadde foreningen fellesmøte med Oslo krets av Den Norske Sakførerforening, hvor lagmann Erik Solem kåserte om »Holberg og samtidens jurister».

O. F. H.