NOTISER. 155    Obligatorisk tjänstgöring som revisionssekreterare. Vid sammanträde av hovrätternas presidenter i Stockholm den 13—15 oktober 1945 diskuterades frågan huruvida viss tids tjänstgöring i nedre revisionen borde vara förutsättning för utnämning till hovrättsråd och till häradshövding.
    Man beslöt uttala följande. Det vore ett viktigt önskemål att viss tids —förslagsvis ett års — tjänstgöring i nedre revisionen bestämdes såsom förutsättning för utnämning till hovrättsråd eller häradshövding. Detta önskemål kunde väl ej alltid, särskilt under en övergångstid, tillgodoses, men presidenterna ville hemställa att önskemålets förverkligande måtte främjas på alla sätt som kunde erbjuda sig. Till ett sådant främjande hörde, att vid meritberäkning vid häradshövdingutnämning det första årets tjänstgöring i nedre revisionen bleve — på sätt under lång tid skett — räknat till dubbelt meritvärde.
    Presidenten Elliot tillade att det statsintresse, som vore förbundet med den ömtåliga och svåra frågan om rekryteringen till hovrätten för Övre Norrland, kunde vid hovrättsrådsutnämning i nämnda hovrätt komma att nödvändiggöra avsteg i flera fall än eljest 1'rån en regel om ett års tjänstgöring i nedre revisionen såsom förutsättning för utnämning till hovrättsråd, såvida icke på annat sätt betryggande åtgärder vidtagits till främjande av rekryteringen.
    I samband med det nu behandlade spörsmålet beslöto presidenterna att en hemställan skulle göras till justitieministern därom, att vid förekommande nya förordnanden i nedre revisionen möjligheterna måtte noga undersökas att för sådana förordnanden anlita de personer — enligt uppgift till antalet 27 — som hittills endast fått tur i nedre revisionen för sig markerad utan att ha behövt tjänstgöra där.

H. E.

 

    Överstatföring av vissa befattningar. I en inom justitiedepartementet år 1936 utarbetad P. M. ang. ökning av antalet ordinarie befattningar inom departementen framhöllos de olägenheter som följa av att befattningar i succession efter innehavare av tillsvidareförordnanden inte kunna återbesättas med ordinarie innehavare. Att sådant återbesättande inte kan ske beror på att den tillsvidareförordnade inte erhåller pensionsrätt på förordnandetjänsten utan får kvarstå som innehavare av den pensionsberättigande tjänsten.
    De förordnandebefatlningar som det här gäller äro främst statssekreteraroch expeditionschefsbefattningarna samt vissa avdelningschefs- och byråchefsbefattningar. I den mån förordnande å sådan tjänst ges åt departementstjänstemän är frågan av rent intern karaktär, i den mån hovrättsjurister eller revisionssekreterare förordnas återverka systemet på domarkarriären.
    Promemorians uttalanden om de föreliggande olägenheterna vunno stöd i utlåtanden som avgåvos över promemorian. Spörsmålet har sedermera upptagits av 1939 års tjänsteförteckningssakkunniga vilka förordade att K. M:t åt sig utverkade riksdagens bemyndigande att i fall, där innehavare av fullmakts- eller konstitutorialtjänst inom domstolsväsendet eller administrationen erbölle ordinarie befattning tillsatt medelst förordnande tills vidare, föra den ordinarie fullmakts- eller konstitutorialtjänsten över stat och återbesätta den på stat befintliga tjänsten.

 

156 NOTISER.    Finansministern har i årets statsverksproposition accepterat denna linje. Anordningen skall avse endast sådana fall, då befordran till förordnandetjänst sker från redan innehavd pensionsberättigande tjänst, varmed avses även extraordinarie tjänst, t. ex. assessorsbefattning i hovrätt. Tjänsteman, vars pensionsberättigande befattning förts över stat i samband med att han tillträtt förordnandetjänst, skall äga återgå till sin överstatbefattning om förordnandet skulle upphöra utan att han tillträder annat förordnande eller annan pensionsberättigande tjänst. En konsekvens härav blir att antalet befattningar i samma lönegrad som överstatbefattningen lar tillfälligtvis ökas. Att en assessor på grund av att han innehar förordnandetjänst fått sin assessorsbefattning förd över stat skall ej hindra att han under förordnandetiden i vanlig ordning befordras till hovrättsråd, har en pensionsberättigande tjänst blivit ledig genom innehavarens förande över stat och den nye innehavaren i sin tur erhåller en förordnandetjänst skall tjänsten kunna ges åt en tredje. Den över stat förda befattningen bortfaller om innehavaren får annan pensionsberättigande tjänst eller eljest avgår från befattningen.
    Nedre justitierevisionen hade i sitt yttrande över tjänsteförteckningssakkunnigas betänkande föreslagit att överstatföring skulle ske även av revisionssekreterar- eller hovrättsrådstjänst, vars innehavare valdes till JO eller MO. Detta har finansministern inte velat tillstyrka utan begränsat anordningen till att avse förordnandetjänster i statsdepartementen.
    Förslaget har tillstyrkts av statsutskottet (uti. nr 12).
    Den beslutade anordningen innebär att man för över stat ett tiotal revisionssekreterar-, hovrättsråds- och assessorsbefattningar och besätter samma antal tjänster med nya innehavare.

B. L.